کنفرانس تهران- گزارش مترجم استالین-11

همه تدابیر برای آینده

جهان بدون جنگ شکست خورد!

تشکیل ناتو، تشکیل پیمان ورشو، جنگ سرد، دخالت های پیاپی امریکا در امور داخلی کشورهای جهان، جنگ ویتنام، محاصره کوبا و اکنون محاصره هرکشوری که با خواست های امریکا همآهنگ نباشد و بالاخره رسیدن ناتو به مرزهای روسیه و آغاز جنگ در کرونا، همه و همه دلنگرانی هائی بود که درباره آینده جهان، پس از جنگ دوم در کنفرانس تهران مطرح شد. ببینیم چه گفتند و چه شد:

 

راه توده

شماره 839 چهارشنبه 15 تیر 1401

سعید آذرنگ از یاران هوشنگ تیزابی بود. پس از آزادی از زندان به سازمان نوید پیوست و پس از انقلاب در سازمان غیرعلنی حزب فعال شد و به عضویت مشاور کمیته مرکزی در آمد. در قتل عام 67 اعدام شد. فرزاد جهاد فوق لیسانس حقوق دانشگاه تهران بود و کادر سازمان نوید. او نیز پس از انقلاب در سازمان غیر علنی حزب فعال شد و رابط شاخه فارس بود. همراه با گروه اول و به همراه ناخدا افضلی تیرباران شد.  او در دادگاه  گفت ما سربازان گمنام این انقلاب بودیم که به عشق آن از جان گذشتیم!

فرزاد جهاد

سعید آذرنگ


در مذاکرات اتمی

می توان و باید

دست بالا را داشت!

----------------------------

در ارتباط با اوکراین

و ضرورت گردش به شرق

راه توده یکباره

خواب نما شد؟

----------------------------

8 سال پیش

 راه توده نوشت:

اوکرائین را

می خواهند ببرند

زیر سلطه ناتو!

----------------------------

شیراز شهر گلسرخ-3

من هم که نباشم

صدای درونی

مردم خواهد بود!

رحمان هاتفی

----------------------------

"بریکس"

چه سازمانی است

و چرا ایران

عضو آن میشود؟

----------------------------

زلنسکی اوکراین را

به باتلاق سقوط

اقتصادی کشانده!

"سویاتوسلاو کنیازوف"

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------

ساختار فاسد

دولت اوکراین!

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

----------------------------

سرمقاله 839

چین ستیزی و روسیه هراسی

همزمان با گردش به شرق!

جنجال چین ستیزی و روسیه هراسی رسانه های طرفدار غرب در ایران و خارج ایران هرچند با آشکار شدن چشم انداز شکست همه جانبه آمریکا و اروپا در اوکراین و فروپاشی ایمان غربگرایان ایرانی به قدرقددرتی غرب در حال از نفس افتادن است، ولی همچنان ادامه دارد. هرچند این جنجال را در حال حاضر رسانه های موسوم به "اصلاح طلب" در ایران پیش می برند اما ریشه اصلی آن در خود حکومت و همان به اصطلاح "اصولگرایان" است. در واقع این حکومت است که شرایط را برای حفظ و ادامه چین ستیزی و روسیه ستیزی فراهم کرده است. دو دلیل عمده در هم تندیه برای این کار وجود دارد:

دلیل اول اینکه ریشه جریان حاکم کنونی باز می گردد به جناح راستگرا و طرفداران سرمایه داری تجاری آغاز انقلاب که خود را در مخالفت با دولت موسوی و جناح چپ حاکمیت تعریف می کرد. در آن زمان دولت موسوی متهم به طرفداری از سوسیالیسم و شوروی بود و مخالفان آن خود را حامی "اقتصاد بازار" و در ضدیت با روسیه و چین و اصولا سوسیالیسم تعریف می کردند. این نکته ای بود که آیت الله مهدوی کنی پس از کودتای ۸۸ علیه میرحسین موسوی به صراحت بر زبان آورد و او را طرفدار سوسیالیسم معرفی کرد. حالا این جریان، حداقل از دو دهه پیش تاکنون اقتصاد و سیاست را در جمهوری اسلامی بدست گرفته و در برابر سیاست "گرایش به شرق" که مغایر امیال و وابستگی های آنهاست علنی و پنهان عمل می کند. سیاستی که چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فکری و ایدئولوژیک با منافع و امیال آنها هماهنگ نیست. اینها خود بیش از همه از روسیه و چین نفرت دارند. فرزندان همه آنها در آمریکا و اروپا زندگی می کنند. تجارتشان با آن کشورهاست. اینان طرفدار اقتصاد بازار آزاد، طرفدار سرمایه داری تجاری، هوادار خصوصی سازی، معتقد به نابرابری و مخالف عدالت اجتماعی هستند. این با هواداری از روسیه و چینی که در یکی از آنها حزب کمونیست حاکم است و در دیگری هم بسرعت اقداماتی در جهت محدود کردن سرمایه های بزرگ در جریان است نمی تواند هماهنگ باشد.

دلیل دوم هم باز به ریشه های این جریان باز می گردد که در پیوند با روحانیان مرتجع و واپسگرای آغاز انقلاب و احزابی نظیر موتلفه و دنباله های آنها قرار دارند. اینان نیز به لحاظ ریشه و تاریخ خود بر روی روسیه هراسی و چین ستیزی پافشاری داشته اند و مجموعه ای را تشکیل می دهند که هویت خود را در ضدیت با سوسیالیسم و روسیه و چین و چپ ها تعریف کرده است. این مجموعه اکنون بناگزیر سردمدار گرایش به شرق شده است.... ادامه

----------------------------------------------------------------------------

جنگ در اوکراین

نقشه 30 ساله امریکا علیه روسیه!

"جفری دیوید ساکس" روزنامه "برلینر سایتونگ" آلمان

ترجمه- عسگر داوودی

 

----------------------------------------------------------------------------

امریکا حاضر نیست درباره

آزمایشگاههای بیولوژیک توضیح بدهد!

روزنامه سویتسکایا راسیا- نعمت ترجمه نعمت بوستانی

 

دانشمندان

روس مهاجر را

به میهن فرا خوانید!

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه- آزاده اسفندیاری

جوانان لیبی

با پرچم سبز

رژیم قدافی

مجلس را آتش زدند!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
Germany

IBAN DE42360100430517751430

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com