راه توده

شماره 832 چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

 

رحمان هاتفی بنیانگذار سازمان و نشریه "نوید" بود و هوشنگ تیزابی

جلوتر از هاتفی بنیانگذار نشریه "بسوی حزب". اولی در زندان جمهوری اسلامی کشته شد و دومی زیر شکنجه در زندان شاه. آنها منزل به منزل در دوران اختناق شاهنشاهی حزب توده ایران را جستجو کردند!

رحمان هاتفی

 هوشنگ تیزابی

کنفرانس تهران- والنتین برژکوف - 4

ریشه های فاشیسم امروز

در همراهی با هیتلر نهفته است

استالین: آلمان ها درجبهه ما جمعا 260 لشکر دارند که 10 لشکر مجاری است، 20 لشکر فنلاندی، 16 تا 18 لشکر رومانی .یک لشکر آلمانی با قوای کمکی قریب 12 تا 13 هزار نفراست. در مقابل آنها، ما 300 تا 330 لشکر در جبهه ها داریم که مشغول جنگ اند. این مازاد نیرو را ما معمولا برای عملیات تعرضی بکار می گیریم، اما با توسعه تعرض، این برتری رو به کاهش می رود. اشکال بزرگ آنست که آلمانی ها هنگام عقب نشینی همه چیز را نیست و نابود می کنند. به همین دلیل رساندن مهمات به جبهه ها برای ما دشوار می شود.


ایران را چه کسانی

به سمت چه نوع

کودتائی می برند؟

--------------------------------------

اسناد تاریخی میگوید:

اتحادیه اروپا

ساخته و پرداخته

امریکاست و

زیر مجموعه ناتو!

--------------------------------------

ج. اسلامی

بجای ثروت ملی

اقلیت ثروتمند

تولید کرد

--------------------------------------

نئو لیبرالیسم

اینگونه گریبان

جهان را گرفت!

ترجمه و تلخیص: فروزنده فرزاد

--------------------------------------

بیانیه حزب کمونیست روسیه

رهبران لهستان

در جلد هیتلر!

ساویتسکایا راسیا- آزاده اسفندیاری

--------------------------------------

درانتظار مرگ

امید به تحولات

در انتخابات لبنان

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------------------------

معاون رهبر حزب کمونیست روسیه:

غرب یادش رفته

همه در برابر

هیتلر تسلیم شدند

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

ترجمه- نعمت بوستانی

--------------------------------------

سرمقاله 832

کدام خطر بزرگ داخلی

استقلال ایران را تهدید می کند؟

امروز در جهان یک جریان الیگارشی بین المللی وجود دارد که در همه کشورها نمایندگان خود را دارد و با هم در ارتباط هستند. نمایندگان این الیگارشی در امریکا، در اروپا و اکثر نقاط جهان یا قدرت دارند یا سعی می کنند آن را از طریق کودتاها بدست بگیرند. دو کشور روسیه و چین هم بدلیل قدرت نظامی و اقتصادی خود و هم بدلیل آنکه حاضر نیستند حاکمیت ملی خود را به این الیگارشی جهانی واگذار کنند زیر فشار سیاسی و نظامی این الیگارشی هستند. در ایران اتاق بازرگانی نماینده عمده این الیگارشی بین المللی است و خط و توصیه های آن را در ایران اجرا می کند. چه از نظر اقتصادی با توصیه شوک درمانی و خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسم اقتصادی، چه از نظر سیاسی با خرید رسانه ها و جریان سازی و تلاش برای به فساد کشاندن ارکان دولت، نمایندگان مجلس و ارگان های محلی. موضع بین المللی الیگارشی ایرانی نیز در امریکا و براساس مصالح الیگارشی جهانی تعیین می شود و محتوای آن همان الویت های سیاست خارجی امریکاست یعنی در حال حاضر روسیه هراسی و چین ستیزی که از طریق رسانه های آنها در ایران دنبال می شود.  

حکومت ایران نیز زیر ذره بین این الیگارشی جهانی است نه بخاطر آنکه مواضع داخلی مثبت و قابل دفاعی که دارد یا ندارد، دموکراتیک هست یا نیست، یا در آن فساد کم است یا زیاد. بلکه بدین دلیل که بر روی حاکمیت ملی خود تاکید می کند و حاضر نیست نقش امثال زلنسکی در اوکراین و مشابه های آنها را برای این الیگارشی بازی کند و ایران را عرصه جنگ نیابتی امریکا علیه روسیه و چین یا اهداف دیگر سیاست خارجی امریکا و این الیگارشی جهانی قرار دهد. این یک واقعیت است که ما علیرغم هر نظری که درباره این یا آن جنبه از سیاست داخلی ایران داشته باشیم باید آن را بیان و از آن دفاع کنیم. وقتی حتی اروپایی ها منافع ملی مردم خود را به منافع امریکا و این الیگارشی می فروشند و کشور خود را بسادگی عرصه جنگ اقتصادی نیابتی امریکا قرار می دهند، ایستادگی روی حق حاکمیت ملی در ایران را که دستاورد انقلاب 57 است نمی توان به سادگی نادیده گرفت یا آن را کم اهمیت انگاشت. 

هر نظری که درباره حکومت ایران داشته باشیم، هر اشکال، انتقاد، مخالفت و حتی شورشی که بخواهیم علیه این یا آن جنبه، برنامه، کارگزاران و سیاست های آنها داشته باشیم این نباید موجب شود که حق حاکمیت ملی ما تضعیف شود. به همین دلیل راه توده در نامساعدترین شرایط داخلی، در اوج تحریم ها و مذاکرات برجام و در اوج نارضائی عمومی، همیشه از ضرورت حق دفاع ملی و تحقیقات اتمی و توان نظامی و موشکی ایران دفاع کرده است. اگر حق حاکمیت ملی وجود نداشته باشد، حتی از درون شبه دموکراسی ها امثال زلنسکی و نازیسم سر در می آورند که در نهایت به ویرانی کشور ختم می شود... ادامه

-----------------------------------------------------------------------------

تعجب نکنید!
"دمیتری مینن" بنیاد فرهنگ استراتژیک
ترجمه- کیوان خسروی

----------------------------------------------

امریکا از پایان

جنگ دوم بدنبال

تحریک اوکراین

علیه روسیه بود!

بنیاد فرهنگ استراتژیک

ترجمه کیوان خسروی

نگاهی به سیر انقلاب 57 (2)

جنگ با عراق

انقلاب و انقلابیون را

به کام مرگ کشید!

هامون سرمدی

-----------------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره اول

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen

 DE42360100430517751430