بازگشت

تاریخ

به روایت مطبوعات

 

در این ستون و صفحه، کوشش برآنست که اسناد و تصاویر تاریخی، به روایت از مطبوعات هر دوره منتشر شود. پیش از کودتای 28 مرداد، پس از کودتا، دوران انقلاب، پس از انقلاب 57. راه توده آنچه در این زمینه، در اختیار داشته باشد، منتشر خواهد کرد. از هر نوع ابتکار و یاری شما در این ارتباط استقبال می کنیم.

 

بخش سیزدهم ـ غفلت های مصدق ریشه در تعهد او به نظام شاهنشاهی داشت

بخش دوازدهم ـ دو عکس، رهبران حزب توده ایران در دولت و در زندان

بخش یازدهم ـ از کودتای 28 مرداد، تا حمله نظامی به ایران

بخش دهم ـ رهبران دستگیر شده حزب توده ایران در زندان

بخش نهم ـ تجربه شکست کودتای شهریور 1331 در خدمت کودتای 28 مرداد 1332

بخش هشتم ـ سال های محاصره سیاسی دربار شاهنشاهی

بخش هفتم ـ غفلت 27 مرداد، 28 مرداد را برای همیشه روی دست مردم گذاشت

بخش ششم ـ آیت الله کاشانی این بود، نه آن که در ج. ا. مدعی اند

بخش پنجم ـ کابینه اول دکتر مصدق و اولین مصاحبه مطبوعاتی او

بخش چهارم ـ فاطمی 1330، فاطمی 1332 نبود

بخش سوم ـ سخنگویان عوض می شوند، اما تبلیغات علیه حزب توده ایران پیوسته یکسان بوده است

بخش دوم ـ ریشه های پنجاه ساله جنبش دانشجویی ایران

بخش اول ـ تاریخ دهه 30 از زبان مطبوعات آن دهه

 

 

                                                                                                                                        بازگشت