"چین خلقی"
"آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی
ترجمه جعفر پویا
 

"چین خلقی" اثر دو جلدی "آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی است که در 1984 در پاریس منتشر شد. این اثر تاریخ انقلاب و جمهوری خلق چین را تا میانه‌های دهه هشتاد بررسی می‌کند.
غالب آثاری که در مورد چین نوشته شده است توسط مائویست‌ها و طرفداران چین است که غالبا بر اشتباهات بزرگ مائو و رهبری چین سرپوش گذاشته و یا آن را به سکوت برگزار کرده اند. آثاری که در اتحاد شوروی در این زمینه منتشر شده است، البته بسیار واقع گرایانه‌تر است، اما از یکسو بیشتر جنبه سیاسی و افشاگرایانه دارد تا تحلیلی و از سوی دیگر درباره اشتباهات متقابل سیاست خارجی شوروی نسبت به چین سکوت یا آن را توجیه می‌کند. آثار نویسندگان مدافع سرمایه‌داری نیز بالطبع هیچ چیز مثبتی در تجربه انقلاب و جمهوری خلق چین نمی‌بییند.
ویژگی اثر آلن رو در آن است که از این محدودیت‌ها آزاد است. اثر او احترام عمیق به انقلاب و خلق چین را با نقد بی گذشت از سیاست‌ها و برنامه‌های رهبری این کشور، بویژه در دوران جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی در هم آمیخته است. بدون آنکه ضمنا انتقادهای خود را نسبت به رویه اتحاد شوروی نسبت به چین - هر اندازه هم که فرعی و غیرتعیین کننده باشد - پنهان کند.
آنچه در ادامه و بتدریج منتشر می‌شود ترجمه بخشی از این اثر است که به دوران جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی مربوط می‌شود و این دورانی است که همانطور که نویسنده تاکید می‌کند، گویی جنون مردم و رهبران چین را فرا گرفته است. شروع اثر از این بخش بدون مطالعه مباحث پیشین کتاب ممکن است در خواننده این تصور را بوجود آورد که نویسنده یکسره منتقد مردم و انقلاب چین است در حالی که چنین نیست. امید است که روزی تمام این کتاب ارزشمند بتواند به زبان فارسی منتشر شود.
 

 

بازگشت
 

ـ چین آزمایشگاه نظرات کج و معوج مائو

ـ جنگ قدرت زیر پوشش انقلاب فرهنگی در چین

ـ فاشیسم و مائوئیسم دو چهره حاکمیت ج. اسلامی

- تقلید مضحک از انقلاب فرهنگی چین سد راه تکرار یک فاجعه باید شد

ـ سپاه و بسیج ایران را به سوی فاجعه "انقلاب فرهنگ" چین خواهد برد؟

ـ جبران فاجعه در چین تکرار آن در ج. اسلامی

ـ شکست در جهش بزرگ با فاجعه "انقلاب فرهنگی" در چین کامل شد!

ـ چین، 3 سال جهش بزرگ و بدنبال آن فاجعه انقلاب فرهنگی

ـ مقدمات فاجعه "انقلاب فرهنگی" در چین

ـ چرخ زنگ زده اقتصاد چین پس از ماجراجوئی انقلاب فرهنگی

ـ جهش بزرگ به قیمت هولاکوست اتمی

ـ مائو رهبر انقلاب فرهنگی چین: بهترین برنامه ریزی نداشتن برنامه است

ـ "چین خلقی"  گشایش دروازه های ناشناخته ترین کشور جهان

 

                                                                                                      بازگشت