راه توده
و سازمان ها و شخصیت های سیاسی

(1388 - 1389)

 

در سالهای دشوار مهاجرتی که از یورش به حزب توده ایران آغاز شد و همچنان دامه دارد، فراز و فرودهای بسیاری پشت سر گذاشته شده است. از جمله توقف پیوند سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت با حزب توده ایران و سپس شکل گیری "جداسری" تا حد پیوستن به مخالفان حزب توده ایران. از حزب توده ایران جدا شدند و به قصد مقابله با خط مشی حزب توده ایران در برابر انقلاب 57 و حاکمیت سالهای نخست جمهوری اسلامی حزب نوین ساختند و پس از سالها مخالف خوانی با حزب توده ایران، بتدریج و زیر فشار حوادث و رویدادهای داخل کشور خود در برابر جمهوری اسلامی و جنبش مردم به همان سیاستی بازگشتند که بنام منتقد آن پرچم حزب دمکراتیک مردم ایران را برافراشته بودند. انفعال سیاسی مانند تیفوس در مهاجرت شیوع پیدا کرد و موج بزرگی از توده ای ها را نیز با خود برد. حسن نیت شماری که برای دفاع از سنگر حزب توده ایران سرنوشت ارگان مرکزی حزب "نامه مردم" را بدست گرفتند زیر دست و پای اسب چموش چپ روی و چپ نمائی رفتند و از واقعیات داخل کشور غافل ماندند. خواستند از حزب دفاع کنند، اما ندانستند چگونه! ادعاهائی را طرح کردند که نفی نگرش توده ای بود. از هر طرف به حزب توده ایران تاختند و اینان سر به زیر انداخته و مهر سکوت بر لب زدند.
در چنین فضائی راه توده پا به میدان گذاشت و نزدیک به دو دهه استوار بر سر پای خویش ایستاد و مرعوب فضا سازی ها و اتهامات نشد. آنچه را در این بخش از آرشیو راه توده می خوانید، کارنامه این ایستادگی است. کارنامه دفاع از حزب. کارنامه پاسخ به منتقدان و مخالفان، کارنامه مشی و نگرش توده ای. شک نیست که در این عرصه کمبودهائی داشته ایم، اما هنگام مرور این مقالات و نوشته ها، بازگردید به زمان نگارش و انتشار آنها و فضائی را تجسم کنید که راه توده در آن نفس کشید.

 

 بازگشت

 

ـ سفره ای میان "راه توده" و "نامه مردم" که سرانجام باید گشوده شود

ـ فراز و فرودهای 40 ساله حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق

ـ بحث اینست: چپ در صحنه یا آماده فرار از صحنه؟

ـ نقش انقلابی حزب توده ایران در تدوین قانون اساسی ج. اسلامی

ـ یک مناظره خواندنی و تاریخی، حق و حساب "راه توده" را چه کسی بالا کشیده؟

ـ احمدی نژاد با راستگراترین دولتی که ایران به خود دیده

ـ امریکا خواهان چه دولت و حاکمیتی در ایران است؟

ـ جنبش مردم زمینی است بحث های گنجی آسمانی  

ـ مصاحبه سردبیر راه توده درباره مانیفست اکبرگنجی، محتوای سخن 7 سال پیش ما را در جنبش سبز ببینید!

ـ "فاجعه" همزاد "بی خردی" است، مشی و سیاست تغییر ناپذیر راه توده

ـ ظرفیت‌های انقلاب 57 را برای جنبش سبز حفظ کنیم

ـ سرنشینان قایق شکسته ای که در خارج کشور به گل نشسته!

ـ اعتبار بیانیه های خارج کشور در گِرو همراهی با داخل کشور است!

ـ مرزهای بنیادین میان تغییر حاکمیت و سرنگونی ج. اسلامی

ـ نگاهی به کتاب خاطرات "احمدآرام"، حزب توده ایران از بنیانگذاری تا اکنون یک حزب سیاسی است

ـ علیرغم همه تبلیغات کودتاچی ها، مشی توده ای حمایت قاطع از جنبش سبز باقی میماند

ـ آقای خامنه ای سرنوشت خویش را به شاه سابق گره زده

ـ پس از 15 سال پرحادثه، نگاهی دوباره به محورهای یک مقاله تحلیلی- تاریخی

ـ وقتی نظام یعنی "رهبر" شعار مردم هم می شود علیه رهبر!

ـ مشترکات تاریخی دو کودتای 28 مرداد و 22 خرداد!

ـ در جمهوری اسلامی توازن نیروها، امروز حکم دیگری می کند

ـ پاسخی کوتاه به آقای کدیور، هم نیمه خالی و هم نیمه پر لیوان تاریخ را ببینیم

ـ فاجعه حاکمیت بی قانونی به جای قانون مداری

ـ حزب توده ایران چه هشداری داد؟ و امروز شاهد چه نتیجه ای هستیم!

ـ اسناد تاریخی و پرافتخار حزب توده ایران، آنها که خطر را ندیدند امروز مدعی می شوند دیدید، ما گفته بودیم!

ـ گمراه نویسی آقای مافی در سایت جرس، آب را گل نکنید تا احمدی نژاد ماهی نگیرد!

ـ سخنی پیرامون مشی و سیاست بی تزلزل راه توده

ـ مشی توده ای هویت واقعی حزب توده ایران است

ـ جنبش سبز مردم ایران اپوزیسیون انقلاب 57 نیست

ـ نهادهای مدنی در ایران عمر و سابقه ای یکصد ساله دارند

ـ نگاهی به نظرات استخواندار تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

ـ تفاوت نگرش های سیاسی- مذهبی سپاه پاسدران در دو دوران

ـ نگاهی به نظرات تقی رحمانی، بازگردیم به آستانه انتخابات و بحث ازحال رفته "مطالبه محور"

ـ یادمان نرود پیش از انتخابات چه مواضعی داشتیم!

ـ مبادا چپ های دیروز هم میل به سلطنت کرده باشند!

ـ نگاهی به مواضع جدید افراد، احزاب و سازمانها، عبور ازاشتباهات گذشته نیازمند شهامت اعلام آن اشتباهات است

ـ با شعارهای تخیلی و تقلبی نه جنبش تعمیق می شود و نه مردم پیروز!

ـ مردم و حکومت هر دو تجربه شاه را دارند

ـ موج سبز انقلابی در میهن ما یعنی مشت بر دهان خائنین به انقلاب 57

ـ تخیلات کودکانه "فراتر" رفتن خواست های جنبش  

 

 

                                                                                                      بازگشت