راه توده

شماره 206     دوشنبه 25 آذر ماه 1387

فریبرز صالحی

ابوالحسن خطیب

فرزاد جهاد

 بهرامی نژاد

حسین قلمبر

"وحدت ملی"
با وحدت فاشیستی درتضاد است

قسمت دوم – ن. کیانی

مشارکت، با فشار از بالا، به بهانه وحدت ملی بر مبنای سازماندهی فاشیستی مردم و برمبنای اطاعت و فرمانبری ، یعنی همان شعار بسیج ده میلیونی. بسیج بر خلاف احزاب و نهادهای مدنی سازمانی دواطلبانه و انتخابی نیست. فرماندهای شاخه‌های مختلف بسیج، از بالا و توسط سپاه تعیین می‌شوند و اینان در چارچوب یک انضباط و سلسله مراتب باید از فرماندهان انتصابی خود تبعیت کنند. سردار ذوالقدر نام این فرمان مشارکت از بالا را "مردم سالاری دینی" می ماند. اینکه سپاه همه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را در اختیار خود گرفته فقط با هدف کسب ثروت و امتیاز نیست، بلکه هدف دیگر آنست که سرنخ کار و شغل مردم در دست آنها باشد .

فرزاد دادگر


یادمانده ها- 34
خیانت به انقلاب
و کودتای خزنده
تنها پس از یورش
به حزب ممکن شد

--------------------

دیدار کیانوری
با آیت الله خسروشاهی

--------------------

توسط آیت الله خسروشاهی
نمونه ای از مکاتبات
حزب توده ایران
با دفتر آیت الله خمینی

--------------------

از زندگی مردم
از کار و پیکار آنها
چرا نمی نویسند
هدایت احمدی

--------------------

هشت گفتار درباره فاشیسم
فریب کارگران
و تصاحب فاشیستی
سندیکاهای کارگری
ترجمه و تنظيم- ن. كيانی

--------------------

اقتصاد سیاسی 37
سرمایه اجتماعی
در دو نظام
سرمایه داری و سوسیالیستی

ف.م.جوانشیر

بحث نه بر سر وحدت ملی
بلکه برسرتغییر سیاست نظامی است

در هفته ای که گذشت، بحث بر سر تشکیل دولتی که در بر گیرنده خودی های 30 سال اخیر در جمهوری اسلامی باشد، هم از سوی طراحان این پیشنهاد و هم از سوی مخالفان آن به مطبوعات کشیده شد. نام این دولت را، از جانب مخالفان و موافقان و به اشتباه "دولت وحدت ملی" گذاشته اند. این نام اشتباه است، زیرا اکنون سالهاست که بر پیشانی اکثریت جامعه مهر غیر خودی خورده است و نام "دولت وحدت ملی" شایسته چنان اقدام، چنان گام و چنان برنامه ایست که به این تقسیم بندی خاتمه بدهد، نه آنکه همکاری و آشتی خودی ها با یکدیگر را، وحدت ملی بنامیم. این که به عمر دولت به غایت انحصار طلب و ماجراجوی حاکم بتوان تحت هر نام و جبهه ای خاتمه داد و اندک فضائی را بتوان باز کرد که از شرایط نفس گیر کنونی بتوان بیرون آمد، حتی اگر چند بند انگشت پیشروی باشد نیز باید مورد استقبال قرار گیرد. درعین حال که باید مشخص باشد نام این چند بند انگشت عقب نشینی که خواه نا خواه از پائین و متاثر از بحران همه جانبه اقتصادی و اجتماعی به حاکمیت تحمیل می شود "وحدت ملی" نیست و دولت آن نیز "دولت وحدت ملی" نخواهد بود.
ساده ترین و واضح ترین پرسش اینست که اگر عقب نشینی تا این حد اندک مطرح است و نام "دولت وحدت ملی" جز پوششی غیر واقعی بر این عقب نشینی احتمالی نیست، چرا حاکمیت کنونی و دولتی ها و مطبوعات و رسانه های وابسته به آن، چنین واکنش منفی و بازدارنده ای در برابر آن از خود نشان داده اند.
در حقیقت نیز، پاسخ به این پرسش است که ما را به عمق این بحث می برد و با این راه یابی است که محتوای مخالفت های مورد اشاره بیش از پیش آشکار می شود. بویژه که ما در میان مخالفان، به نام هائی برخورد می کنیم که با درجات سرتیپی و سرلشگری، مافوق امثال حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان‌اند و زبان آنهاست که در قلم شریعتمداری ستون ستون در روزنامه کیهان دراز می شود.  ادامه   

--------------------------------------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

رویدادهای امروز ایران را
در آینه تحولات دیروز ببیند!
31 مرداد 1361

------------------------------------------------

شطرنج جهانی در دوران اوباما-4
خواب های برژینسکی
با جهش روسیه، چین و هند
نقش برآب شد
روزنامه چپگرای «یونگه ولت» آلمان
ترجمه و تدوین: عسگر داوودی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
برای خارج از آلمان
IBAN DE42360100430517751430
BIC PBNKDEFF
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است