راه توده

شماره 184     دوشنبه 17 تیر ماه 1387

بهرام دانش

هوشنگ قربانی نژاد

رفعت محمدزاده

احمد رصدی

ف. م. جوانشیر

نقش 3 چهره در انقلاب 57 (بخش سیزدهم)

بازرگان و بختیار
دو نماینده بورژوازی لیبرال ایران
اولی با آینده ماند، دومی در گذشته مُرد

بختیار و بازرگان هر دو یک هدف داشتند ولی سرنوشت راه آنان را چنان از هم جدا کرد که بختیار تنها با ضدانقلاب باز می‌ گردد، اما بازرگان در یک انقلاب دیگر نیز چهره و جایگاه ویژه خود را خواهد داشت. هواداران بازرگان بسیار کوشیده‌اند سقوط دولت او را نتیجه "توطئه" تسخیر سفارت امریکا معرفی کنند. اما این حادثه هم اگر پیش نمی‌آمد دولت بازرگان دیرتر یا زودتر زیر بار فشار تضادهای لاینحلی که داشت سقوط می‌ کرد.

عباس حجری


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  -12

سایه توده ایها
در ادامه
هر رویداد مهم
انقلاب 57

طرح اردشیرمحصص از رحمان هاتفی

--------------------

 

شعار راهپیمائی کارگری
زنده ماندن
حق انسانی ماست

پوریا زندی

--------------------

اعلامیه تاریخی«گروه» منشعب از
«سازمان چریکهای فدائی خلق»
آغاز نشانه های
فروپاشی رژیم شاه
بخش هشتم 

--------------------

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری
جبهه واحد کارتل ها
دربرابر غریبه ها
محمدپورهرمزان

--------------------

اقتصاد سیاسی - 15
زمان لازم-زمان اضافی
بهره کشی
انسان از انسان

ف. م. جوانشیر 

نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری
جامعه و حاکمیت
بسوی دو قطبی شدن می روند

صف آرائی ها برای انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بتدریج شتاب می گیرد و این درحالی است که هنوز ترکیب و سمت گیری واقعی مجلس هشتم از سایه بیرون نیآمده است. این ترکیب و سمت گیری در وجه عمده خود باید نبرد قدرت میان روحانیون و فرماندهان سپاه را بیش از پیش عیان سازد تا سپس بتوان زمینه سازی های حکومت برای انتخابات ریاست جمهوری را دقیق تر پیش بینی کرد. شواهدی وجود دارد که بموجب آنها بتوان گفت انتخابات آینده ریاست جمهوری حتی ممکن است از تونل شدیدترین تنش ها در متن حاکمیت کنونی بگذرد.
بحث هائی که پیرامون انتخابات مورد بحث، اکنون در مطبوعات به اشکال گوناگون و از دهان و قلم افراد حکومتی و حاشیه حکومتی مطرح است، به نظر ما بحث هائی جدی نیست و اعتبار چندانی نیز ندارد. این نظر ما که مربوط به شرایط امروز است و نه آینده ای که معلوم نیست از دل آن چه موقعیت های نوینی بیرون خواهد آمد، با این نگاه به اوضاع سیاسی حاکمیت و جمهوری اسلامی بدست آمده است:
جمهوری اسلامی و جنبش عمومی مردم و جامعه ایران هر چه سریع تر به سمت دو قطبی شدن حرکت می کند. مانورهای سیاسی – خبری حاکمیت که جنگ تبلیغاتی با مردم ایران و بازی با جهان است، نباید ما را از این سمت گیری غافل کند. یکی از دو قطب مورد بحث ما علیه حاکمیت نظامی و فاجعه جنگ است و قطب دیگر حامی بازهم نظامی تر شدن حاکمیت و رفتن به سوی جنگ است.
انتخابات آینده ریاست جمهوری اگر چنان سمت گیری پیدا کند که دو گزینه از این دو قطب در برابر هم قرار بگیرند و مردم نیز دقیقا بدانند اختلاف بر سر چیست، آنگاه انتخاباتی خواهیم داشت که در آن سرنوشت سیاست کنونی حاکم با رای آگاهانه مردم رقم خواهد خورد. در غیر اینصورت، انتخابات ریاست جمهوری نیز دستآوردی فراتر از انتخابات مجلس هشتم نخواهد داشت. این سخن ما هرگز به معنای اعلام انصراف از شرکت در انتخابات، حتی انتخابات آینده ریاست جمهوری که هنوز فضای واقعی برگزاری آن معلوم نیست نباید تلقی شود.
 ادامه

--------------------------------------------------

مارکسیست ها
علیه اصلاحات اند؟
کيوان خسروی

--------------------------------------------------

یک پیام کوتاه از داخل کشور
دو خطر
جنگ افروزی و خصوصی سازی

تاکیدهای مکرر شما (راه توده) روی خطر شعله ور شدن جنگ دیگری در ایران و مخالفت با سیاست منطقه ای حکومت، با آنکه از ابتدا هم توجه ما را به خود جلب کرده بود، اما اکنون بدلیل عیان شدن چهره خطر، بیش از پیش مورد تائید ماست. خوشبختانه "نامه مردم" نیز در شماره های اخیر خود بیش از گذشته روی این خطر و قوی تر شدن احتمال وقوع فاجعه حمله و جنگ متمرکز شده است. ما در محافل دگراندیشان که با آنها تماس داریم نیز شاهد رشد این نگرانی هستیم، گرچه به دلیل نبودن فضای سیاسی – مطبوعاتی مناسب این نگرانی ها به شکلی منسجم و بیانی کارشناسانه انعکاس عمومی ندارد. از نظر ما در حال حاضر دو مطلب لازم است در دستور كار همه احزاب و سازمان ها و نيروهای مترقي ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور قرار گیرد:
اول- جنگ امپرياليستي كه عليه ايران و تماميت ارضي ايران، با سیاست های جمهوری اسلامی در حال تكوين است و هر لحظه خطر بزرگ و خانمانسوز آن ايران را تهدید به نابودی می کند.
دوم- خطر نابودی تمام مالكيت ملی و ثروت ملی کشور تحت عنوان " اجرای اصل تغییر ماهیت داده 44 قانون اساسی". به نظر ما این دو خطر، در نابودی و به عقب برگرداندن چرخ اقتصاد ملی دست کمی از یکدیگر ندارند.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است