راه توده

شماره 180     دوشنبه 20 خرداد ماه 1387

سرگرد عطارد

سرهنگ جلالی

سرهنگ جمشیدی

سرگرد وکیلی

سرهنگ سیامک

3چهره در انقلاب 57
آیت الله خمینی و حزب توده ایران
اتحاد نانوشته، اما آشکاری که
سرنوشت انقلاب در گرو آن بود

این واقعیت است که حزب توده ایران درون یک اردوگاه بزرگ انقلاب جهانی و جنبش مترقی جهانی قرار داشت که اتحاد شوروی وقت در راس آن بود. و این برخلاف تبلیغات ناشی از جنگ سرد نقطه قوت و قدرت حزب توده ایران بود نه ضعف و وابستگی آن. آیت الله خمینی شخصیت و رهبری سیاسی بود و بسیار دقیق از این قدرت اطلاع داشت و نسبت به آن آگاه بود.

ستوان افراخته


یادمانده ها - 8
از شعار
جبهه ضد دیکتاتوری
تا اعلام
قیام مسلحانه توده ای

--------------------

بلای زهرمارتیسم
در جنبش دانشجوئی ایران
چرا از سرچشمه
آب زلال نمی خورید؟

--------------------

خطابیه فیدل کاسترو به "اوباما"
چو دزدی با فریب آید
گزیده تر کند جنجال!
منبع: گرانما
برگردان: انوشه کيوان پناه- دنیای ما

--------------------

اعلامیّۀ تاریخی
«گروه» منشعب از
«سازمان چریکهای فدائی خلق»
در کجای تاریخ
ایستاده بودیم
واکنون درکجا قرارداریم؟
بخش چهارم

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
اتحادیه های کارگری
با کدام برنامه
با کدام شعار؟
رضا روستا

--------------------

اقتصاد سیاسی
تولید کننده کوچک
متحد ملی
تحولات اجتماعی دوران

ف.م.جوانشیر

مخالفت با سیاست جنگی
بر محور این ضعیف ترین حلقه
در زنجیر حاکمیت بسیج شویم

شواهد و دلائل تائید کننده وقوع یک ماجراجوئی خونین و ویرانگر علیه ایران، روز به روز بیشتر می‌ شود. بیش و پیش از آنکه روی اخبار رسانه‌های امریکا و اسرائیل و یا دیگر کشورهای بزرگ سرمایه داری جهان، بعنوان نشانه‌های این خطر بخواهیم انگشت گذاشته و با استناد به آنها نزدیک شدن خطر به ایران را یاد آور شویم، به آخرین مواضع و سخنرانی‌های حاکمیت نظامی می‌ توان استناد کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران "عزیرجعفری" می‌ گوید "ایران دوران آرامش قبل از توفان را می‌ گذراند" و رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی نیمه خردادی خود روی ادامه برنامه اتمی ایران تاکید می‌ کند.     ادامه

--------------------------------------------------

"نئولیبرالیسم در تنگنا"
چین
در سر بزنگاه، گریبان
نئولیبرالیسم را گرفته
صندوق جهانی پول مجبور به فروش قسمتی از اندوخته طلای خود شد.
"راینر روپ" - روزنامه چپ گرای آلمانی "یونگه ولت"
ترجمه "فیروز فروتن"

--------------------------------------------------

زیوگانف:
از یاد نخواهند رفت
قربانیان فاجعه
فروپاشی شوروی
بهروز بکتاشی

--------------------------------------------------

چاپ و انتشار عکس آیت الله خمینی در روزنامه کیهان که سد ممنوعیت ساواک برای در اختیار داشتن عکس وی از سوی مردم را شکست.(به مطلب یادمانده ها مراجعه کنید)

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است