راه توده

شماره 183     دوشنبه دهم تیر ماه 1387

فریبرز صالحی

فرزاد جهاد

رحمان هاتفی

فرزاد دادگر

ابوالحسن خطیب

نقش 3 چهره در انقلاب 57 (بخش دوازدهم)

سنگ درشت انقلاب 57
بر پای لنگ جبهه ملی

برخوردی که برخی از نیروهای چپ با خاتمی در دوران اصلاحات کردند یادآور همان اشتباهات چپ روها در دوران خمینی بود. بجای آنکه درک کنند خاتمی با مبارزه برای دموکراسی، در حال اجرای بخشی از برنامه جنبش مترقی ایران است، تصور کردند آنان هستند که برای برنامه خاتمی مبارزه می‌کنند و در نتیجه شرط و شروط برای پشتیبانی خود قرار دادند و آنانی را که قاطعانه و بی‌تزلزل از خاتمی پشتیبانی ‌کردند دنباله رو خواندند.

حسین قلمبر


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  -11

پس از فرار شاه
اولین اطلاعیه
رهبری حزب
در داخل کشور

--------------------

كهگیلویه و بویر احمد
نگاهی به زندگی
عشایر و روستائیان
هدایت احمدی

--------------------

اعلامیه تاریخی«گروه» منشعب از
«سازمان چریکهای فدائی خلق»
آرایش طبقاتی ایران
تا آستانه انقلاب 57

بخش هفتم

 

--------------------

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری
کارتل و تراست
دالان عبور سرمایه داری
به مرحله امپریالیسم
محمدپورهرمزان

--------------------

کنگره وسیع حزب کمونیست اوکرائین
بسوی اتحاد دوباره
جمهوری های شورائی

ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

اقتصاد سیاسی - 14
آنقدر که نمیرند و در خدمت سرمایه بدمند
ف. م. جوانشیر 

مشکل ایران فعالیت اتمی نیست
سیاست جنگی- اتمی حاکم است

از دوشنبه گذشته تا این دوشنبه که شماره جدید راه توده منتشر می شود، حوادثی در کشور رخ داد، که نه تنها تائید کننده نگاه ما به اوضاع ایران در سرمقاله شماره گذشته بود، بلکه بیش از پیش نشان داد درک آنچه در حاکمیت نظامی- امنیتی با رویکرد سیاست جنگی می گذرد، جز با مسلح بودن به دیدگاه و مشی توده ای ممکن نیست.
این حوادث به ماجرای سخنرانی پالیزدار از یاران احمدی نژاد در همدان خلاصه نمی شود. موضع گیری های تند و تیز اتمی علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم که می کوشد یگانه سخنگوی فرماندهان طرفدار سیاست اتمی- نظامی شود نیز، در نوع خود بخش دیگری از تقابل های دو جناح راست در حاکمیت است. بحث نه بر سر اخباری است، که ما بر این تصوریم که همگان کم و بیش آن را دنبال می کنند، بلکه بحث بر سر تقابلی است که سمت گیری آن به سوی نوعی تقابل نظامی است. حاکمیتی که سیاست نظامی- امنیتی را پیش می برد، ترکیبی است از بدنام ترین ماموران امنیتی، کسانی که در ترورهای داخل وخارج از کشور دست داشته اند، گروه های فشار دو دهه، بازجویان دهه 60 زندان ها، بدنام ترین معاونین و مدیران کل وزارت اطلاعات و امنیت، در کنار و در رکاب سرمایه داری تجاری- نظامی وابسته به سپاه پاسداران از یکسو و سرمایه داری تجاری سنتی از سوی دیگر. در این میان پول سرشار نفت به کیسه هر دو طرف وصل است و البته سهم شیر در حاکمیت نظامی به فرماندهان سپاه می رسد. بزرگترین بودجه علنی و محرمانه در خدمت سیاست اتمی- نظامی هزینه می شود و در این میان شرکت های تجاری- نظامی بیشترین سود آلوده به فساد و غارت را می برند. دستآوردهای اتمی ایران به جای آنکه در خدمت منافع ملی کشور باشد، به سپر دفاعی دو طرف در تقابل با یکدیگر تبدیل شده است. 
 ادامه 

-------------------------------

-------------------------------

بالا-  مصاحبه با صفرخان. پائین- عکس خانه حزب در دهه 1320( ناگفته ها در شماره گذشته راه توده)

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است