راه توده

شماره 177     دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1387

ابوتراب باقرزاده

عزیز یوسفی

آصف رزمدیده

احسان طبری

هما نصرزنجانی

3چهره در انقلاب 57
آشتی روشنفکران و روحانیون
آنچه خمینی رشته بود
علی خامنه ای پنبه کرد

تئوری یورش فرهنگی غرب که در زمان خامنه ای طرح شد، در واقع کوششی بود برای پنهان ساختن چهره غارتگر دوران حاکمیت او و فریب توده های مردمی که به آستانه شورش پا گذاشته بودند. پس از دو دوره رضا شاه و محمدرضاشاه در دوران علی خامنه ای ایجاد اختلاف و شكاف میان روشنفكران و مذهب این بار تحت پوشش دفاع از مذهب ابعاد جنون آمیزی به خود گرفت. خاتمی در خرداد 1376 با شعار آشتی مذهب و روشنفکران درست در همان جایی ایستاد كه خمینی در سال 1357 ایستاده بود. نقطه ضعف خاتمی آن بود كه نتوانست به این آشتی یك محتوای طبقاتی روشن بدهد.

فاطمه مدرسی


نوید و یورش به حزب-5
چاپ وسیع نوید
در آنجا که به فکر
کسی نمی رسید!

--------------------

از میان پیام ها
بازتاب دانستنی
مطالب راه توده
در میان نسل جوان
در داخل کشور

--------------------

اعلامیّۀ تاریخی
«گروه» منشعب از
«سازمان چریکهای فدائی خلق»
وداع با اسلحه
اینگونه پذیرفته شد
بخش اول

--------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران
سندیکا و اتحادیه
چگونه تشکیل می شوند
رضا روستا

--------------------

اقتصاد سیاسی
پول
از درون کدام مناسبات
اجتماعی سر برآورد!

ف.م.جوانشیر

موانع داخلی و خارجی
پایان ماموریت احمدی نژاد

شمارش معکوس ماه های اقامت چهارساله احمدی نژاد در کاخ ریاست جمهوری آغاز شده است. نشانه هائی از نزدیک شدن به وحدت نظر برای مرخص کردن او در مجموع حاکمیت بروز و ظهور کرده است. هم در میان روحانیون و هم در میان غیر روحانیون و حتی برخی فرماندهان سپاه – از جمله سرلشکر فیروزآبادی- که تا همین اواخر بی پروا در مجامع عمومی از او حمایت می کردند. ماجرا آفرینی های 3 سال و اندی او هزینه هائی ملی را به مردم ایران تحمیل کرد و با همه کوششی که برای محدود کردن حوزه عمل و اختیارات او برای باقی مانده دوران اولیه ریاست جمهوری اش می شود، همچنان باید نگران نقش آفرینی های منفی داخلی و خارجی او بود.    ادامه

--------------------------------------------------

دکتر انوشیروان لطفی
همه چیز درباره او
بی ذکر سرنوشت او؟
اعجاز یک کلام- مهدی فتاپور

تابستان سال 1363. حاشیه مرز ایران و افغانستان در شهر نیمروز مرکز استان زرنج افغانستان و همه درلباس بلوچی. آنکه محاسنی بر صورت دارد و دستی نزدیک به چهره، مهدی فتاپور است. نفر سمت راست جلو "بهرام" است که فتاپور در نوشته اش به او اشاره می کند. آن که در کنار بهرام است، "صمد" مسئول وقت فدائیان در نیمروز بود و آن که بخش اندکی از پیکر و سرش با لباس سیاه بین این دو قرار دارد، محمدعمرخان از شریف ترین مدیران انقلابی و بلوچ محلی  دولت دمکراتیک افغانستان بود که سرانجام نیز اتومبیلش در همین مرز روی مین رفت وکشته شد. آنکه در کنار فتاپور هندوانه ای را بر شانه حمل می کند "علی" مسئول وقت حزب توده ایران در افغانستان است.(عکس از آرشیو راه توده است.)

--------------------------------------------------

ورود نسل جدید توده ای

این طرح در تهران و بمناسبت گذشت 50 سال از اعدام خسرو روزبه تهیه و پخش شده و یک نسخه از آن نیز همراه با سروده ای که در شماره آینده آن را منتشر خواهیم کرد، برای راه توده ایمیل شده است. ارسال کنندگان این طرح در یک جمله توضیح داده اند: این نسل جدید توده ایست که به میدان آمده!

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است