راه توده

شماره 196     دوشنبه 15 مهر ماه 1387

علی امیرخیزی

جمیله صدیقی

دکتر محمد بهرامی

اردشیر آوانسیان

فریدون ابراهیمی

ادامه بحث نقش 3 شخصیت
تکامل و تغییر مواضع 20 ساله
حاکمیت و اپوزیسیون ج. اسلامی

آن لیبرالیسمی که قشریون مذهبی با آن مخالفت می کنند، در حقیقت مخالفت با آزادی و ترقی اجتماعی است و زمین تا آسمان با آن لیبرالیسمی که ما از آن سخن می گویم تفاوت دارد. این درحالی است که همین قشریون مذهبی که اکنون دست بالا را در حاکمیت پیدا کرده اند، با قدرت تمام از لیبرالیسم اقتصادی دفاع می کنند و فرمان تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی راهگشای این دفاع شد.

انوشیروان ابراهیمی


یادمانده ها - 24
دیدار شتابزده
کیانوری و بهشتی
در حزب ج. اسلامی

--------------------

گفتگو با "ناهید سلیم" فمینیست مصری
برای رفتن به بهشت
فرامین قرآن
برای زنان و مردان
یکسان است!
تکلیف این دنیا چه می شود؟

--------------------

حاشیه ای بر یادداشت مهدی خزعلی
خبرهای دست اولی
به قلم
مهدی خزعلی

--------------------

نقد فرُیدیسم- دکتر تیزابی
ضربات شکننده
روانشناسی دیالکتیکی
بر نظرات فریُد

--------------------

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری
این 4 اصل
کلید درک بحران
امروز امریکاست!


ترجمه محمد پورهرمزان

--------------------

اقتصاد سیاسی
کارگر ستیزی
ازعبدالمجید مجیدی
تا علینقی جهرمی

 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

مرور سفر و سخنان فریبرز رئیس دانا به اروپا
تبلیغ تحریم و خانه نشینی
نه "چپ" است و نه "نوین"!

سفر آقای رئیس دانا به اروپا و سخنانی که بعنوان تحلیل اوضاع ایران و انتخابات آینده ریاست جمهوری در سخنرانی های خود در آلمان و بلژیک طرح کرد، در کانون بحث های جاری در داخل و خارج کشور قرار نگرفت، اما به فرصتی تبدیل شد برای ورود عمیق تر به شرایط ایران. این که سخنان و نظرات ایشان از هم گسیخته بود و نظمی نداشت و یا اینکه کوششی بود برای در هم ریختن مرزبندی های موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی و یا اینکه فاقد ابتدائی ترین اصول علم مبارزه اجتماعی جهت اتحادهای مرحله ای برای عبور جنبش ها از یک مرحله به مرحله ای عالی تر بود و یا تبلیغ روحیه یاس و خانه نشینی در بسته بندی تهاجمی بود و چندین اما و اگر دیگر مهم و قابل طرح بود و هست، اما همه مسئله این نیست. از نظر ما مسئله مهم اینست که ایشان، این نظرات را بعنوان "چپ نوین ایران" در این سفر و سخنرانی ها طرح کرد. یعنی، در ایران چپی سر برآورده و متولد شده است که چنین اندیشه های نوینی را دارد. آیا واقعا این اندیشه ها نوین است که با آن بتوان شناسنامه ای برای چپ صادر کرد و اسم تازه متولد را هم گذاشت "نوین"؟  ادامه   

-------------------------------------------------

این فیلم
بمناسب 10 مهر
تهیه و تنظیم شده!

       قسمت دوم

   قسمت اول

-------------------------------------------------

سوسیالیسم چینی
بیم ها و نگرانی ها
حزب کمونیست کارگری روسیه
برگردان: ا. م. شیزلی

ساختمان سوسیالیسم با خصوصیات چینی، موجب بیم و نگرانیهای جدی در میان طرفدارن سوسیالیسم علمی در جهان شده است. آمیختن عناصر سرمایه داری در تمام عرصه های زندگی اجتماعی، زمینه تغییرات ساختاری عظیمی را فراهم آورده است. مطلبی که در زیر ارائه می گردد، نشاندهنده روند تحول آشکار و شدیدا خطرناک در جامعه چین می باشد. بنابر این، پیروان صادق سوسیالیسم علمی، در عین امیدواری و اطمینان قطعی به پیروزی جهانی سوسیالیسم، باید خود را به بدترین و ناگوارترین شکستها که، عمدتا محصول نفوذ و رسوخ دادن منحط ترین اندیشه ها و اصول ایدئولوژی بورژوائی در میان جنبش طرفدارن سوسیالیسم علمی است، خود را آماده کنند تا، از پیامدهای کشنده شکستها، خود را در امان نگهدارند. فراموش نکنیم زمانی را که قریب دو دهه پیش، وقتی که سوسیالیسم اتحاد شوروی پس از چندین دهه مقاومت در مقابل چنین عناصری، نهایتا، در عرض چند ماه، با رهبری اقتصادی جرج سورس و رهبری سیاسی جرج بوش(پدر) در هم کوبیده شد، بخش عظیمی از نیروهای هوادار سوسیالیسم، در اثر این شکست تلخ، دچار سرخوردگی و سر در گمی عجیبی شده و عمدتا بدامن سرمایه داری پناه بردند. از این رو، بمنظور گریز از چنین پیامدهای سخت، مطالعه و بررسی توسعه و رشد اقتصادی سریع کشور پر جمعیت چین، یک ضرورت عینی است. مقاله حاضر، با در نظر گرفتن بیم و امیدهای منطقی و بمنظور خدمت به این هدف، تدوین و ترجمه شده است.  ادامه   

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است