راه توده

شماره 199     دوشنبه 6 آبان ماه 1387

دکتراحمد دانش

کیومرث زرشناس

مهرداد فرجاد آزاد

دکتر حسین جودت

هوشنگ ناظمی

نقدی بر "مشروطه ایرانی" ماشاء الله آجودانی- 2

"مشروطه ایرانی" آجودانی
فصل "پایان رضاخانی" انقلاب 57 است!
ن. کیانی

پیام ایدئولوژیک درازمدت‌ "مشروطه ایرانی" برپا کردن دوباره جنگ مشروعه و مشروطه است، که قهرمان واقعی آن امثال احمدی نژاد اند. بخشی از روحانیون خود راه را بدین سمت باز نمی کنند؟ اندیشیده ایم که چرا کتابی که سراسر آن نقد روشنفکران آزادیخواه و ایجاد نفرت نسبت به روحانیان و دخالت مذهب در سیاست است در جمهوری اسلامی هفت بار منتشر می‌شود؟ جنجال و چاپ و ترویج این کتاب در جامعه ما ظاهرا جزیی از پروژه بزرگتری است که برای نوشتن آخرین فصل کتاب انقلاب ایران در حال اجراست. راست نظامی- حکومتی زودتر از هر روشنفکر و غیرروشنفکری پیام "مشروطه ایرانی" را درک کرد.

انوشیروان ابراهیمی


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  -27

5 رویداد مهم
و سپس آغاز
 جمهوری دوم

کشاکش بر سر اولین نخست وزیر

--------------------

بخش اول سخنرانی محمد علی عموئی
در باره کودتای 28 مرداد
زمینه سازان کودتا
در کابینه مصدق

--------------------

مصاحبه "یونگه ولت" با مشاور
بزرگترین سندیکای کارگری ایتالیا
خوش باوری زود هنگام
نسبت به فروپاشی امپریالیسم
ترجمه عسگر داوودی

--------------------

بحران اقتصادی امروزجهان
و تعبیر مارکس در سال 1857
کمدی ترسناک
"کمونیسم سرمایه داری"
علی فتحی

--------------------

بازگشت به مارکس
در اوج بحران
در وال استریت

--------------------

اقتصاد سیاسی - 30
شیره جان کارگر
اینگونه تبدیل به
ارزش اضافه میشود!

ف. م. جوانشیر

جهان با یک بحران
و ایران با دو بحران روبروست!

بحران اقتصادی جهان سرمایه داری و در راس این جهان "امریکا"، بزرگترین بحث روز جهان است. بحران و بحثی که شاید، به حوادث بزرگ دوران ما بیانجامد. این حوادث بزرگ آن اوهامی نیست که احمدی نژاد و روحانیون و غیر روحانیون و یا حتی نظامی هائی که او را بر سر کار آوردند و یا حمایت می کنند، وعده آن را می دهند. یعنی ما به سمت انفجار نور(سخنرانی رحیم مشائی معاون احمدی نژاد که در شبکه یوتوب قابل دسترسی است)، یا به سمت حاکمیت الهی و اسلامی که احمدی نژاد صریحا و رهبر جمهوری اسلامی تلویحا در سخنرانی های خود به آن اشاره می کنند، احمد جنتی با ابراز خوشحالی در نماز جمعه تهران گفت و... نمی رویم. به سمت ظهور امام زمان هم قطعا نمی رویم. اگر رفتن به سوی کسی و دیدگاهی باشد، همانا به سمت بنیانگذاران مارکسیسم است، که در همین شماره راه توده این گرایش را در آلمان و اروپا به سمت "کاپیتال" مارکس می خوانید.
ایران، نه در آسمان ها، بلکه در همین جهان و روی نقشه جغرافیائی آن قرار دارد و به همین دلیل، آنچه در جهان جریان دارد، شامل حال ایران نیز می شود. بویژه که علیرغم همه شعارهای عوامفریبانه ای که دولت کنونی داده، در سالهای اخیر، ایران بیش از هر دوران دیگری به کشوری وابسته – اتفاقا وابسته به همان کشورهائی که علیه آنها شعار داد- تبدیل شد. چنان که حتی مردم برای نان روزانه نیز وابسته به واردات گندم شدند.
زلزله ای که وال استریت را می لرزاند نه برای ظهور امام زمان، بلکه برای ظهور و بازگشت مردم بزرگترین کشورهای سرمایه داری جهان به صحنه برای تغییرات بنیادین در مناسبات اجتماعی و اقتصادی است. زایشی نوین، پس از ضربات هولناک وارد آمده به اردوگاه سوسیالیسم است. بحث نه بر سر بازگشت به گذشته، بلکه بنای آینده ای با بهره گیری از گذشته است. به این ترتیب، جهان نه به سمت آیه های آسمانی، بلکه به سمت آیه های زمینی می رود.
ادامه

 ----------------------------------------

عکس های تاریخی دهه 1330   

اخیرا مجله "ایران"، شماری عکس از وقایع جنبش ملی دهه 1330 منتشر کرده است. این عکس ها همراه با گفتگو با عکاس این عکس ها منتشر شده است. عکاسی که در آن سالها در متن وقایع حضوری خبری- تصویری داشته و آرشیوی از عکس های تاریخی دارد. عکاس مصطفی مترجم مدنی نام دارد! دو عکسی که از مجموعه عکس های مصطفی مترجم مدنی انتخاب کرده ایم، بی ارتباط با اشارات محمدعلی عموئی در سخنرانی خود که بخش نخست آن را دراین شماره راه توده می خوانید نیست.

------------------------------------------

مدال قهرمانان را
می گیرند
به ضد قهرمانان
هدیه می کنند!
ا. م. شیزلی

سایت حزب کمونیست کارگری روسیه

خلق "روس"
قدرت انقلاب را
به زحمتکشان
جهان نشان داد
ترجمه وتلخیص: کیوان خسروی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است