سخنی با همه توده ای ها - پایان بخش اول
یگانه راه حل وحدت توده ای ها
تدوین سیاستی منطبق با واقعیات جامعه است

به محض آنكه نخستین امكانات برای مشاركت همه اعضای حزب در تغییر مشی آن فراهم شود، این گونه سیاست ها- جدا از توده ها- به سرعت جایگاه خود را از دست خواهند داد. در این مورد هیچ تردیدی نباید داشت. تجربه انقلاب بهمن این واقعیت را با تمام روشنی در مقابل چشمان ما قرار داد. به همین دلیل وظیفه همه اعضاء و هواداران حزب است كه دور هم گرد بیایند و آن سیاستی را كه می‌تواند به نیازهای جامعه و خواست های انقلابی آن پاسخگو باشد، تدوین كنند تا بتوان بر دشواری های موجود غلبه كرد.  ادامه

راه توده

شماره 213     دوشنبه 28 بهمن ماه 1387

فریبرز صالحی

حسین قلمبر

سعید آذرنگ

فرزاد دادگر


یادمانده ها -41
بعد از پلنوم 17
فشار به حزب
سرعت گرفت

--------------------

مصاحبه سردبیر راه توده
30 سال پس از انقلاب
ایران و جمهوری اسلامی
درکدام شرایط قرار دارند!

--------------------

برخی تغییر مواضع آیت الله منتظری
ناشی از کدام اطلاعات است

اطلاعات تازه ای
درباره حوادث مهم
67- 68 بدست آمده؟

--------------------

گیتا علیشاهی
با چادری در کیف
شور و امیدی در سر
زویا امین

--------------------

ویروسی بنام
"آنتی کمونیسم"

و. و. لیتوینینکو دکـترعـلـوم فـنـی
برگردان: ا. م. شیزلی

--------------------

شاه سلطان حسین – 3
شاه سلطان حسین
ایران را به آنجا رساند
که اکنون رسیده است

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

در آستانه یورش
آخرین دفاع حزب توده ایران
از بازرگانی دولتی
7 آذر 1361

--------------------

اقتصاد سیاسی
مناسبات دو طبقه
جامعه سرمایه داری

نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

کدام شعار؟ کدام جبهه؟
مخالفت با سیاست جنگی
به معنای مقابله با نظامی ها نیست

این سیاست جنگی طبعا یک پایگاه طبقاتی هم دارد که در درجه اول بورژوازی نظامی و در کنار آن بورژوازی دولتی و تجاری و همه قشرهای سرمایه‌داری هستند که از وضع موجود و ادامه ماجراجویی در خارج و تلاش برای تحمیل اختناق در داخل سود می‌برند و پشتیبان آن هستند. البته با سایه و روشن‌هایی که به رقابت‌های میان آنان مربوط می‌شود و در جای خود اهمیت هم دارد. هر نوع سیاست صلح آمیز جهانی و آزادمنشانه داخلی که تنش را از مناسبات جهانی ایران درآورد و آن را تابع نظم و قاعده و حساب و کتابی کند و ضمنا بهانه نقض آزادی‌ها را در داخل بی مورد کند و به حضور سازمان یافته طبقات دیگر اجتماعی منجر شود با منافع این اقلیت در تضاد است. بنابراین آنان تا آخرین لحظه از سیاست جنگی پشتیبانی می‌کنند.  ادامه

-------------------------------------------------

سخنرانی "خالد بکتاش"
در دهمین کنفرانس احزاب کمونیست و کارگری جهان

ماهیت دولت احمدی نژاد
در متن این سخنان است
برگردان: کيوان خسروی

-------------------------------------------------

چرخ زنگ زده اقتصاد چین
پس از ماجراجوئی جهش بزرگ
"آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی
ترجمه جعفر پویا

-------------------------------------------------

می شناسید؟
قربانیان توده ای کودتای 28 مرداد

این دو عکس را برای انتشار در راه توده از ایران فرستاده اند. فرستنده، از همگان طلب یاری کرده تا اگر اطلاعاتی در باره هویت و نحوه کشته شدن آنها دراختیار دارند آن را از طریق انتشار در راه توده به آگاهی عموم برسانند. این عکس ها، ظاهرا مربوط به دوران کودتای 28 مرداد و جنایاتی است که فرمانداری نظامی کودتاچی ها در سراسر کشور مرتکب شدند. ارسال کننده عکس ها نامه ای با این مضمون نوشته است: اخیرا در میان کتاب های کتابخانه پدرم که چند سال پیش در گذشت، این دو عکس را پیدا کردم. پدرم از توده ای های قدیمی بود و نمی دانم این عکس ها را از کجا بدست آورده و لابلای کتاب هایش پنهان کرده بود. آنها را برای شما می فرستم تا منتشر کنید و از مردم بخواهید که هر اطلاعی درباره آنها دارند به شما بدهند. عکس ها قدیمی است و هیچ یادداشتی در پشت آنها نبود. آنها که کشته شده و روی زمین کنار هم قرار داده و عکس از آنها گرفته اند، باید توده ای باشند و آن که با چادر از او عکس گرفته اند نیز همینطور. حدس می زنم که حداقل یکی از این عکس ها در مطبوعات وقت هم منتشر شده باشد. البته پدر من در آن سال ها با مطبوعات وقت کار می کرد و عمدتا عکاسی می کرد.

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است