راه توده

شماره 214     دوشنبه 5 اسفند ماه 1387

محمد پورهرمزان

اسماعیل ذوالقدر

هدایت اله حاتمی

گا گیک آوانسیان

سرهنگ عطاریان

آغاز بخش دوم آخرین تحلیل نورالدین کیانوری (سخنی با همه توده ایها)
آیت الله خمینی
بزرگترین گروگان جنگ با عراق

نیروهای انقلابی – پس از سقوط سلطنت- عمدتا از روند انقلاب و تضادهای ناگزیر آن درك درستی نداشتند. آنها این واقعیت را كه انقلاب ما در یك كشور عقب مانده سرمایه‌داری روی داده است و بناچار مهر و نشان این عقب ماندگی، نه فقط بر پیكر توده های محروم، بلكه بر جسم و روح حتی و بویژه نیروهای پیشرو جامعه داغ خود را باقی گذاشته است، بدرستی تشخیص نمی دادند. هر یك از نیروهای انقلابی خود را اساس و محور انقلاب تصور می كرد و ضربه به خود را پایان جنبش و شكست انقلاب می پنداشت.  ادامه

نورالدین کیانوری


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  42

آغاز کنترل دوربینی
دفاتر پراکنده حزب

--------------------

لحظات اعدام
گروه 10 نفره توده ایها
در زندان اوین

--------------------

آنچه خالد بکتاش گفت
آنچه احمدی نژاد می کند
هدایت احمدی

--------------------

رهبران روسیه
میان واقعیت و رویا
دست و پا می زنند

امیرعلی لاهرودی
(صدر فرقه دمکرات آذربایجان ایران)

--------------------

مقدمات فاجعه "انقلاب فرهنگی" در چین
"آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی
ترجمه جعفر پویا

--------------------

اقتصاد سیاسی - 44
دو نوع بهره در مناسبات فئودالی و سرمایه داری

ف. م. جوانشیر

--------------------

تغییر سیاست جنگی
مهم ترین رویداد این مرحله است

در شرایط کنونی شعار سیاسی ما باید بیانگر آن سمتگیری باشد که هدف آن تغییر سیاست جنگی طبقه حاکمه باشد، چنان شعاری که بتوان حتی در نیروهای مدافع این سیاست نیز ایجاد شکاف کند. باید بتوان از درون حاکمیت کنونی درشرایط تحول اوضاع، بسود سیاست مورد نظرما نیرو جذب کرد. در طیف مقابل نیز این شعار باید بتواند آنهائی را که ادامه سیاست جنگی به زیان منافع طبقاتی آنان است را با یکدیگر علیه این سیاست متحد سازد.
برخی می‌گویند حزب توده ایران در دوران پس از انقلاب پشتیبانی خود از رهبری انقلاب را با ضرورت اتحاد طبقه کارگر و قشرهای زحمتکش و خرده بورژوازی توجیه می‌کرد. آیا این با آنچه در مورد مبنای سیاسی اتحاد گفته شد منافات ندارد؟
این درست است که حزب توده ایران سیاست ضرورت اتحاد با خط امام بمثابه نماینده توده‌های وسیع و قشرهای خرده بورژوازی را دنبال می کرد، اما برای آنچه "خط امام" می‌نامید پنج وجه مشخصه و سمتگیری سیاسی بر‌شمرد که آن ضرورت اتحاد با خط امام، منوط به تحقق این اصول بود.
سمت گیری دفاع از محرومان،
سمت گیری علیه بازگشت سلطه امپریالیسم بر ایران،
سمت گیری حفظ و گسترش اتحاد همه نیروهای شرکت کننده در انقلاب،
سمت گیری حفظ و گسترش آزادی‌ها و
سمت گیری به سوی پایه ریزی اقتصاد ایران بر مبنای سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی.
اگر رهبری انقلاب در دست خرده بورژوازی بود ولی در سیاست خود نه ضد امپریالیست بود، نه طرفدار محرومان، نه آزادی‌ها، نه اتحاد و نه اقتصاد سه بخشی، این می‌شد حاکمیت حجیته و جایی برای پشتیبانی از آن وجود نداشت. چنان که امروز جائی برای دفاع از حاکمیت کنونی باقی نمانده است. 
ادامه

------------------------------------------

مصاحبه با دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا
رفراندُم ونزوئلا
گامی به جلو بود
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

پیام دبیراول حزب کمونیست روسیه
رفراندُم در ونزوئلا
پاسخ به یک ضرورت بود

------------------------------------------

یک مقایسه ساده
میان روسیه امروز
و اتحاد شوروی دیروز
بهروزبکتاشی

بیانیه حزب کمونیست روسیه فدراتیو
افغانستان
20 سال پس از
خروج ارتش سرخ
ا. م. شیزلی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany
 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است