راه توده

شماره 240     دوشنبه 4 آبان ماه 1388

محمدرضا قدوه

علی علوی

دکتر محمد بهرامی

احمدعلی رصدی

دکتر تقی ارانی

جنبش سبز مردم ایران
اپوزیسیون انقلاب 57 نیست

هرچند که جنبش سبز را در چارچوب معیارهای شناخته شده در مورد رفرم و انقلاب نمی‌توان قرار داد اما با کمی اغماض می‌توان گفت این جنبش به لحاظ ماهیت و مضمون جنبشی انقلابی اما به لحاظ چارچوب و ساختار آن جنبشی رفرمیستی است. تکیه پیگیرانه به ظرفیت انقلابی در جامعه و استفاده هوشیارانه از ظرفیت رفرمیستی در حکومت کلید برخورد درست با جنبش اصلاح طلبانه و انقلاب سبز مردم ماست. این جنبش می‌تواند حامیانی در حکومت و حاشیه حکومت برای خود بیابد و بنابراین یک پا هم در حکومت دارد. پایی که نه تنها باید آن را حفظ کند، بلکه باید بتوان به هر شکل جای آن را مستحکم کند.

حیدرعمواوغلی


مشی توده ای
هویت واقعی
حزب توده ایران است

--------------------

سخنی پیرامون
مشی و سیاست
بی تزلزل راه توده

--------------------

گزارشی از اردوی سراسری کارگری
30 سال فریب
کارگران و زحمتکشان
با شعار
"حکومت مستضعفان"

--------------------

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی
کارگری و کمونیستی
تشکیل ارتش سیاسی
و پرهیز از "مذهب ستیزی"

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

تعمیق جنبش سبز را
در شعارهای 13 آبان به نمایش بگذاریم

دستگاه و یا ماشین دولتی بکلی از هم پاشیده است. رئیس جمهوری که با کودتا در کاخ ریاست جمهوری مانده، چنان در میان مردم منفور و رسواست که حتی برای سفر به مراکز استان‌های کشور نیز دیگر نه انگیزه دارد و نه روی جنبه‌های تبلیغاتی آن حساب می‌کند. نتیجه چهار سال سفرهای تبلیغاتی استانی که پیوسته رهبر جمهوری اسلامی آن را می‌ستود، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بر همگان آشکار شد: شکست فاحش در انتخابات.  ادامه

-------------------------------------------------

ترجمه بخش هائی از گزارش "زوگانوف" به کنگره احزاب کمونیست اتحاد شوروی سابق
اتحاد شوروی چرا فرو ریخت
و سوسیالیسم چگونه حاکم می شود!

نابودی خائنانه اتحادشوروی، خلق شوروی و احیای کاپیتالیسم جاده را بسوی مداخله مستقیم نیروهای امپریالیستی در امور داخلی کشور ما را می گشاید. ما با تمامی مسئولیت به خلق های برادر هشدار دادیم که محافل ارتجاعی ایالات متحده و متحدان آن در ناتو با بکارگیری تمامی شیوه ها رژیم های کمپرادور و مطیع خود را در اراضی سابق اتحاد شوروی بوجود خواهند آورد. با کمک این رژیم ها تلاش خواهند کرد که کشورهای ما را به زائده مواد خام تبدیل کنند و از احیای مجدد حاکمیت خلق های برادر جلوگیری کنند.

-------------------------------------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران
گلوی حزب توده ایران را گرفتند
تا بتوانند فاجعه را بر کشور حاکم کنند

امروز سخن گفتن از نقش سرمایه داری تجاری ایران، در نابودی تولید ملی، تشدید تاریخی اختلاف طبقاتی، گسترش تاریخی ترین فساد و غارت در کشور... سخن بدیع و بکری نیست واگر جزئیات آن را ندانند، با کلیات آن آشناهستند. هنر سیاسی آن بود که در همان سال های ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی بتوان آن فاجعه اقتصادی را حدس زد که دو دهه بعد، ایران را به کام خود کشید. بازگشت به گذشته ، نه برای افزودن بر افسوس دیروز را باید خواند و نسبت به امروز حساس بود، تا بتوان فردا را حدس زد!

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است