منوچهر بهزادی

مروری بر آنچه راه توده در دهه 1370 گفت- 2
سرنوشت به هم گره خورده
انقلاب 57 و حزب توده ایران

آنچه بر حزب توده ایران در این سه دهه گذشته را نمی توان خارج از روند انقلاب و تحول جامعه ما بررسی کرد. حزب توده ایران در آستانه انقلاب 57 سرنوشت خود را به سرنوشت انقلاب پیوند زد. هنوز اهمیت این گزینش به اندازه کافی شناخته نشده است. بدینسان بود و بدینسان شد که فراز و فرودهای انقلاب بازتاب مستقیم خود را در فراز و فرودهای حزب توده ایران یافت.

محمد علی عمویی

راه توده

شماره 257     دوشنبه 3 اسفند ماه 1388

احمد دانش

رفعت محمد زاده

هوشنگ قربان نژاد

احمد علی رصدی


یادمانده های علی خدائی
اعلام انحلال حزب
پتک دیگری
بعداز یورش دوم بود

--------------------

طالبان و القاعده
سگ‌های مازندرانی
بدنبال شغال مازندران
آذرفریتاش

--------------------

روسیه قهرمان جهانی
در تورم و گرانی
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

مصاحبه 1382 رجب صفراف
 را دوباره باید خواند
امریکا
ریش و سبیل کدام
فرماندهان سپاه
را چرب کرده؟

--------------------

خاطرات زندان و شکنجه به آذین
دیدار با رهبران
و کادرهای اسیر
حزب توده ایران
در زندان ها

در انتظار دو نتیجه
از کودتائی که ثبت تاریخ ج. اسلامی شد

کودتای 22 خرداد علیه نتیجه واقعی انتخابات ریاست جمهوری، یک خیانت ملی بود، که هزینه ای سنگین را به مردم ایران تحمیل کرد. نه آثار این کودتا از تاریخ جمهوری اسلامی زدوده خواهد شد و نه مردم ایران آن را فراموش خواهند کرد. آنچه روی داد، چه در نهایت امر به شکست منجر شود و چه به تثبیت آن، برای همیشه ثبت در حافظه تاریخ شد. این خیال خامی است که کودتاچی ها تصور کنند، وقایع 8 ماه گذشته نیز مانند واقعه اعلام کودکانه جنگ مسلحانه مجاهدین خلق در خرداد 1360 از حافظه ها پاک خواهد شد. اولا آن واقعه بی ریشه و بسیار محدود و بی بازتاب بود، و دوم این که حاکمیت آن زمان و حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی، دو حاکمیت بکلی متفاوت بودند و هستند، و سوم این که نه تنها چند ده میلیون مردم ایران با این کودتا درگیر بودند و هستند، بلکه ماهیت حاکمیت نزد مردم عریان‌تر از آنست که بتوان حجاب بر سر آن کرده و پنهانش کرد. حتی 22 خرداد 1388 را نمی توان در کنار 15 خرداد 1342 قرار داد و با هم مقایسه کرد. 15 خرداد 42 را حداکثر می توان با 30 خرداد 1360 (اعلام قیام مسلحانه مجاهدین خلق) مقایسه کرد.

بدینگونه است که علیرغم هر سرانجامی که در نهایت امر کودتای 22 خرداد داشته باشد، مردم ایران آن را فراموش نخواهند کرد و این سرانجام، روی هر تحولی که در آینده در ایران- و نه تنها جمهوری اسلامی- روی دهد تاثیر گذار خواهد بود.  ... ادامه


سرگذشت دو عکس و طرح

این آخرین عکسی است که از نورالدین کیانوری گرفته شده و تاکنون نه تنها در راه توده که خود سازماندهنده تهیه این عکس بود، بلکه در بسیاری از سایت ها و نشریات منتشر شده است. طرح رحمان هاتفی که توسط اردشیر محصص کشیده شده نیز برای نخستین بار در راه توده منتشر شد. ماجرای تهیه این دو عکس را در یادماندهای علی خدائی می خوانید.


حامد کرزای و طالبان
دولت و اپوزیسیون
هر دو معتاد به پول تریاک اند
"تاگس سایتونگ" آلمان- ترجمه عسگر داوودی


محاسبات ج. اسلامی غلط است
چین از غرب جدا نمی شود


حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است