سلطان زاده

سلطانزاده و- توسعه اقتصادی- ایران

رضاشاه با هدایت انگلستان

برای سرکوب جنبش های انقلابی آمد

زمانی که رضاشاه ابتدا با شعار "امنیت" و "جمهوری" پا به میدان سیاست گذاشت و حرکت به سمت قدرت را آغاز کرد، میان مترقی ترین احزاب و نیروهای سیاسی آن دوران – از جمله حزب کمونیست ایران- دو نگرش نسبت به او وجود داشت. یکی از این دو نگرش بیمناک از فریبکاری انگلستان و باند سید ضیاء – رضا خان سردار سپه، با نگرشی که در رضاشاه چهره ای مترقی می دید درتضاد و مخالفت بود. پرچمدار نگاه منفی به شعارهای عوامفریبانه رضا شاه که در مقابل سیاست غالب اتحاد شوروی وقت در نگاه مثبت به رضاشاه نیز ایستاد "سلطان زاده" از بنیانگذاران وئ رهبران حزب کمونیست ایران بود. آنچه که در این شماره راه توده می خوانید، این بخش از نظرات سلطان زاده است.

رضاشاه

راه توده

شماره 392     دوشنبه 25 دی ماه 1391

مریم فیروز

هما نصر زنجانی

گیتی مقدم

فاطمه مدرسی


بیسوادی سیاسی

بزرگترین

بیسوادی است

------------------------------------

از گزارش سازمان اکثریت

مراحل چندگانه

شعار سرنگونی

و رابطه با

کمیته داخلی

---------------------------------------

حاکمیت

در ضعیف ترین

موقعیت اجتماعی

دکتر سروش سهرابی

------------------------------------

سرمایه داری

در دو دوران

صفویه و قاجاریه

علیرضا خیرخواه

---------------------------------

حاکمیت ج. اسلامی

در باتلاق بحران

انتخابات فرمایشی

را خواب می بیند

-------------------------------------

پیام های خوانندگان

و پاسخ های راه توده

---------------------------------------

رژه فاشیست ها

در شهرهای

جمهوری اوکرائین

روزنامه پراودا- ترجمه آزاده اسفندیاری

------------------------------

کمونیست های شیلی

درراه اتحاد وسیع

ترجمه و تدوین عسگر داوودی

-----------------------------

چهره های درخشان- مریم فیروز

می خواهم

از رابطه

توده مردم با

حزب توده ایران

برایتان بنویسم

مردم اجازه نمی دهند

 خامنه ای، رضا شاه شود

رضاشاه نقطه پایان انقلاب مشروطه بود. با مانورها و شعارهای عوامفریبانه و حتی روشنفکر فریبانه قدرت را بدست گرفت و گام به گام سیاست انگلستان را در ایران دنبال کرد. او برای مستحکم کردن پایه های قدرت استبدادی خود توانست برای دورانی اتحاد شوروی وقت و بخشی از رهبری حزب کمونیست ایران را نیز فریب بدهد و آنگاه که به این موفقیت دست یافت، سخت ترین و مخوف ترین سرکوب احزاب و مطبوعات را برقرار ساخت، شماری از چهره های شناخته شده سیاسی وقت را کشت، اعدام کرد و یا به کنج خانه فرستاد و یا تبعید کرد و به حصر فرستاد. این سرانجام انقلاب مشروطه بود، گرچه بخشی از دستآوردهای آن انقلاب همیشه باقی ماند. مسیری که رضاخان طی کرد، یک مسیر انگلیسی بود و آنچه که در جمهوری اسلامی دوارن رهبری علی خامنه ای شاهدیم، شباهت های عجیب و حیرت انگیزی با سرانجام انقلاب مشروطه و استبداد رضاخانی دارد. طبیعی است که ایران از انقلاب 57 بیرون آمده، ایرانی نیست که از انقلاب مشروطه بیرون آمده بود، اما روش ها، بویژه تکیه بر قوای نظامی و امنیتی، شعارهای مخالف عملکردها، سیاست نظامی (حتی فرا تر از خاک ایران) و نکاتی که سلطان زاده درباره رضا شاه و دوران او می گوید شباهت هائی انکار ناپذیر با مسیری دارد که علی خامنه ای طی کرده است. سیاست نظامی رضاشاه کار را به تماس و پیوند او با آلمان هیتلری کشاند و او می رفت که در کنار اسپانیا، ژاپن، ایتالیا و آلمان چرخ پنجم گاری درگل نشسته فاشیسم هیتلری شود. آنچه در داخل کشور برقرار کرده بود، فاشیسم رضاخانی بود  ... ادامه

--------------------------------------------------------------

مرغ آزادی بر فراز 16 آذر

خیابان 16 آذر هم یادآور تلخ کشته شدن دو توده ای و یک ملی – مذهبی در یورش ارتش شاه در سال 1333 به دانشگاه تهران است و هم یاد آور شیرین ترین خاطرات برای توده ایها. تلخ است زیرا یادآور کشته شدن دو تن از جوانان نسل اول توده ای در دانشگاه تهران است و شیرین است زیرا دفتر حزب توده ایران، پس از انقلاب 57 در میانه همین خیابان گشایش یافت. و چه آرزوها که هر صبح از دو سوی این خیابان به سمت دفتر حزب راهی می شد و غروب از آن خارج. ساختمان حزب را مصادره، رهبران حزب را اعدام و دهها کادر توده ای را نیز به همراه آنها به دار کشیدند. این ساختمان اکنون در اختیار انتشارات بعثت است.

 به فیسبوک

راه توده

بپیوندید

---------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

این هفته

رهبران حزب

 توده ایران

---------

---------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است