برخی بررسی ها...- احسان طبری- 3

اعراب ایران را مثل نان

 بین خود تقسیم کردند

جور و ستم اعراب که با وعده عدل اسلامی به ایران یورش آوردند چنان بود که حمله مغول ها به ایران را مردم به امید رهائی از شر اعراب سلطه گر تاب آوردند. مردمی که به امید رهائی از پادشاهی فاسد ساسانی و موبدان (روحانیون) فاسدتر از پادشاهان، برای اسلامی که شعار عدل و مساوات میداد آغوش گشودند، زمانی چشم گشودند که اشغالگران عرب هیچ کمتر از موبدان و پادشان ساسانی نداشتند.

 

راه توده

شماره 547 پنجشنبه 26 فروردین 1395

غلامرضا خاضعی

شاهرخ جهانگیری

منوچهر بهزادی

گیتی مقدم


هزینه ای که رهبر

به مردم و کشور

تحمیل می کند!

--------------------

فروپاشی اعتبار

صدا و سیما

نشانه فروپاشی

اعتبار حکومت است

--------------------

دو نامه کروبی و تاج زاده

حرکات کودتائی

با شکست قطعی

 روبرو خواهد شد

--------------------

شاه به خود لقب مهر آریائی داد

انوشیروان خونریز خود را

 "عادل" معرفی کرد و این قصه

در ج.اسلامی ادامه دارد

استبداد در ایران

هرگز عادل

نه نبوده و نه میتوانسته باشد

ف.م. جوانشیر

--------------------

معیار انتصاب ها

در بیت رهبری

کدام سوابق است؟

عسگر داوودی

--------------------

احمدی نژادی ها- 1

روان پریشانی

در اطراف

هاله امام زمان

دکتر سروش سهرابی

--------------------

دیکتاتورهای افریقا

زیر پرچم

ارتش فرانسه

اومانیته- ترجمه آذرنگ

--------------------

خاطرات "سایه"

(پیر پرنیان اندیش)

ابراهیم گلستان

یک نوع

ویرانگری دارد!

-------------------

گفتگو با ابراهیم گلستان-

قسمت آخر

عشق و مرگ

قصه و فیلم

در یک گفتگو

--------------------

محاصره

همه سویه

جنگ زدگان

و پناهجویان!

جرمان فارن پالیسی-

گزینش و ترجمه رضا نافعی

--------------------

تدارک کودتا

دست راستی ها

علیه رئیس جمهور

در برزیل

اومانیته - ترجمه جعفر پویا

--------------------

سرمقاله راه توده 547

در انتظار رویدادهای مهم

و توطئه های جدید بیت رهبری

هم شواهد خبری و هم نشانه های تحلیلی، حکایت از توطئه های بزرگی دارند که در بیت رهبری طراحی شده و می خواهند با شتاب علیه مثلث روحانی؛ هاشمی و خاتمی به اجرا بگذارند. این توطئه ها، بموجب تجربه های گذشته، می تواند با دستگیری امنیتی اطرافیان این سه تن آغاز شود. هر نوع لفاظی و زیاده گوئی چند پهلو در این ارتباط زهری است به کام مردم ایران که بزرگترین قربانی این توطئه ها هستند. به همین دلیل باید صریح و روشن گفت و نوشت که چه می خواهند بکنند و دلیل و انگیزه آنان چیست:

1- با توجه به سرعت گرفتن وخامت حال جسمی رهبر جمهوری اسلامی، آنها که در بیت رهبری پروار شده اند (اعم از نظامی و غیر نظامی) بیمناک آینده خود هستند و به همین دلیل می خواهند آینده را در چنگال خود حفظ کنند. طرح آنها جلوگیری از انتخاب رهبر جایگزین تا زمان درگذشت علی خامنه ایست تا پس از فوت او، زیر بمباران تبلیغاتی و ایجاد هیجان و ترحم عمومی و نمایش های خیابانی بسیج دست مجتبی خامنه ای را بعنوان رهبر جایگزین بلند کرده و از سپاه و روحانیون حکومتی طلب بیعت کنند...ادامه

---------------------------------------------------------------------

لحظات به یاد ماندنی!

سایه بسیار حاضر جواب است. طنزی در برخی از حاضر جوابی هایش به کار می برد که می تواند تبدیل به بمب خنده شود. بویژه که هنگام این حاضر جوابی های طنزگونه، خود لب گزیده و سکوت می کند و صحنه را به مخاطبان وحاضران می سپارد. در کتاب خاطراتش، به کرات اشاره به این حاضر جوابی ها می کند. در هر مصاحبه ای که تاکنون با او انجام شده، هر گاه خود تشخیص داده، پاسخ را همراه با طنز و حاضر جوابی کرده است. ظاهرا، این عکس مربوط به یکی از این صحنه هاست. حاضرجوابی طنز گونه سایه، انفجار خنده اطرافیان و سکوت و خونسردی خودش و ادامه راه و مسیر ....

---------------------------------------------------------------------

چگونه فراموش شوند

آنها که تا پایان راه، توده ای ماندند؟

---------------------------------------------------------------------

دهها هزار

پناهجوی خردسال درچنگال مافیاها

سایت ریا نووستی - ترجمه آزاده اسفندیاری

---------------------------------------------------------------------

 فیسبوک

راه توده

---------

با تلگرام

راه توده

همراه شوید

--------

فیسبوک
آرشیو
 راه توده

-------

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------

 زنان 

--------

 سایت ها

--------

 تماس با  

راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

با آدرس ای میل زیر می توانید با ما تماس بگیرید
rahetudeh100@gmail.com

آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است