آغاز انتشار کتاب "نظری به جنبش کارگری و کمونیستی ایران"
عبدالصمد کامبخش
از رهبران برجسته
حزب توده ایران

 

راه توده از این شماره، انتشار کتاب "نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران" عبدالصمد کامبخش از برجسته ترین رهبران جنبش انقلابی ایران و حزب توده ایران را آغاز می کند. آغاز انتشار این کتاب همزمان شده است با 70 سالگی حزب توده ایران و ما این اقدام خود را هدیه به همه توده ای ها و همه مردم شریف و همه انقلابیون ایران تلقی می کنیم.
 

 

بازگشت

 

 

 

- غفلت های مشترک مصدق و حزب توده ایران

 

- حزب توده ایران و جنبش ملی - پرت و پلا گوئی ملیون - واقع بینی مطبوعات امپریالیستی
 

- درباره شاهنشاهی و بیت رهبری  دو روی یک سکه در برابر انتخابات

 

- کارشکنی های کاشانی علیه مصدق - جوجه های انگلیسی سر از تخم جبهه ملی درآوردند
 

- در سال  1331 - 150 ساعت اعتصاب و گرسنگی  زندانیان سیاسی
 

- چپ روی حزب توده ایران در جنبش دهقانی دهه 1330
 

- جدال بزرگ در تمام عرصه های سیاسی و تبلیغاتی
 

- اشتباه مصدق سرمایه گذاری روی اختلاف انگلیس و امریکا بود

 

- دولت مصدق وقتی رادیکال شد دشمنی مشترک امریکا و انگلیس با آن شدید تر شد
 

- چپ روی حزب توده ایران در جنبش ملی شدن نفت
 

- دلائل شکل گیری جنبش نیرومند ملی کردن نفت ایران

 

- اقتصاد نظامی زمینه ساز کودتای 28 مرداد شد
 

- تبعید رهبران حزب توده ایران از تهران به شهرهای جنوبی
 

- شاه با مجلس شورا همان کرد که خامنه ای کرد
 

- یورش 1327 و سپس کودتای 28 مرداد - یورش 1362 و سپس کودتای 1388

 

- بموجب چه شرایطی دردهه 1330 همه نیروها برای دگرگونی درایران به میدان آمدند؟
 

- حزب توده ایران از سرنوشت نمی ترسد دیکتاتورها  از سرانجام خود بترسند!

 

- آوار سهمگین اولین انشعاب درحزب توده ایران
 

- اعدام های گسترده در آذربایجان و اسارت هزاران آذربایجانی
 

- دولت وقت از روی سر مجلس حکومتی ایران را  به امریکا سپرد!

 

- بحران بزرگ در حزب توده ایران پس از شکست حکومت ملی آذربایجان
 

- اوباش، سپاه همیشه در صحنه، برای مقابله با آزادی ها
 

- نفت شمال از افسانه تا واقعیت
 

- رشد سریع گرایش به حزب در ارتش
 

- نخستین کنگره حزب با شعار جبهه ائتلاف ملی
 

- "جبهه آزادی" برای نخستین بار به همت حزب ما در ایران تشکیل شد

- پیروزی بزرگ حزب توده ایران برای ورود به مجلس چهاردهم

 

- توده ای ها! تاریخ حزب توده ایران دوباره بخوانیم
 

- رقابت انگلیس و امریکا پس از سقوط رضاشاه

- نخستین مرامنامه حزب توده ایران

- حزب تودۀ ایران در دوران مبارزات علنی

- محاسبه شتابزده رضا شاه روی اتحاد با آلمان هیتلری

- روش های رضا خان امروز در ج. اسلامی تکرار نمی شود؟

- رضا شاه برای مدتی توانست ماهیت خود را از همه پنهان کند

- جنبش کارگری ایران، در اوج بحران اقتصادی 1929- 1932

- رضاشاه محصول مستقیم سیاست نوین انگلیس در جهان بود

- 3 مرحله در دوران فعالیت حزب کمونیست ایران

- فراکسیون چپ در اولین مجلس بعد از انقلاب مشروطه

- "سوسیال دمکراسی " پدر معنوی انقلاب مشروطه ایران

- انقلابیون مشروطه در اوج غرور استبداد به آن یورش آوردند

- مقدمه ای از زنده یاد احسان طبری

 

                                                                                                      بازگشت