راه توده

شماره 190     دوشنبه 28 مرداد ماه 1387

مرتضی کیوان

وارطان سالاخانیان

سرگرد جعفر وکیلی

سرهنگ مبشری

خسروروزبه

نقش 3 چهره در انقلاب 57 (بخش نوزدهم)

حزب در تهاجم به ارتجاع
برای دفاع از انقلاب تعلل کرد!

پس از حوادث 30 خرداد 1360 حفظ آزادی‌ها و عدم خروج از صحنه تنها با علنی نگه داشتن و علنی ماندن حزب ممکن بود. در نتیجه، غیرعلنی کردن رهبری خود به معنای پذیرش غیرقانونی بودن حزب می شد. رهبری حزب دیگر امکان عقب نشینی از علنیت را نداشت مگر به بهای پذیرش غیرقانونی بودن حزب. به همین دلیل نیز، حتی در طرح تشکیلاتی جدید و علیرغم تصمیم به خروج بخشی از رهبری (نزدیک به 17 تن) برای ذخیره رهبری در خارج از کشور، قرار نبود حزب در داخل کشور به زیر زمین برود.

سرهنگ سیامک


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  -18

سازمان نظامی
ا
تهامی تبلیغاتی

 با هدف توجیه یورش  وکشتار توده ایها!

--------------------

بیمه كارگران ساختمانی
عملکردها را ببینیم،
با شعار هیچ حکومتی
ضد امریکائی نمی شود
هدایت احمدی

--------------------

محمود درویش
شاعر رویای شیرین
صلح و نفی خشونت!

روزبه محسنی

 

--------------------

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری -8
بحران سرمایه داری
ریشه ها و پیوندها
محمدپورهرمزان

--------------------

اقتصاد سیاسی - 21
قانون کار
کارگران ایران برای
بند بند آن چند دهه
مبارزه کرده اند
ف. م. جوانشیر

انتشار شماره 190 راه توده، همزمان شده است با سالگرد کودتای 28 مرداد. عکس های قسمت بالای صفحه اول که از جمله قربانیان نامدار این کودتا بودند، بر مبنای این سالگرد ضد ملی انتخاب شده است.

--------------------------------------------------

اگر عمق رویدادها را نشناسیم
انتخابات آینده را هم خواهیم باخت

محرمانه ترین و پنهان ترین اخبار مهم جمهوری اسلامی، همان نتایجی است که می توان از اخبار غیر پنهان و منتشر شده و سمت و سوی تبلیغاتی در جمهوری اسلامی گرفت. در حساس ترین مقاطع و در مهم ترین جهت گیری های آینده حاکمیت، اگر بر این مبنا حرکت کنیم، کمتر دچار نوسان شده و آمال و آرزوها و یا خوش بینی ها و بد بینی های ناشی کشاکش های روازنه حاکمیت و حتی ادعاهای گمراه کننده آن نمی توانند ما را بدنبال خود بکشانند. این شیوه نگرشی است که ما در طول سالهای گذشته از آن بهره گرفته ایم و معتقدیم کمترین نوسان و اشتباه تحلیلی را از اوضاع ایران- در مقایسه با دیگران- داشته ایم. حداقل از انتخابات مجلس پنجم در سال 1375 تا لحظه ای که در آن هستیم و به استقبال تحلیل انتخابات آینده ریاست جمهوری- دوره دهم- و سرانجام حاکمیت نظامی و سیاست جنگی – اتمی می رویم.
این شیوه نگرش و تحلیل اوضاع سیاسی ایران، درعین حال ما را ملزم می سازد که اخبار را با دقت بخوانیم، آنها را دنبال کنیم و به جای واکنش های مقطعی و تلقی های تحقیر آمیز از سخنان و موضع گیری های سران حاکمیت و چهره های شناخته شده جمهوری اسلامی، به آنها بیاندیشیم.
با بهره گیری از همین شیوه نگرش و تحلیل، راه توده در دو سال آخر دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی بارها بعنوان هشدار به منتقدان غیر حکومتی وی از ضرورت درک موقعیت نوشت و گفت و اعلام کرد که بعد از خاتمی حکومت سپاهی درایران تشکیل خواهد شد. انتخابات مجلس هفتم را نیز همینگونه ارزیابی کردیم و نوشتیم که در نتیجه غفلت همه نیروهای مترقی و همه نیروهائی که در 4 سال گذشته نتوانستند اهمیت مجلس ششم را درک کنند، از دل انتخابات مجلس هفتم که رهبری و اکثریت آن بدست نیروهای راست خواهد افتاد، فراکسیون پرقدرت فرماندهان سپاه بعنوان مدافعان سرمایه داری تجاری- نظامی بیرون خواهد آمد.  
ادامه

--------------------------------------------------

زن تحقیری
سیاست جا افتاده در سيمای ج. اسلامی
سارا لقمانی

--------------------------------------------------
دولت جبهه متحد کمونیست های نپال
قدرت را در آن کشور بدست گرفت
عسگرداوودی
 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است