راه توده

شماره 185     دوشنبه 24 تیر ماه 1387

منوچهر بهزادی

محمد پورهرمزان

کیومرث زرشناس

داود نوروزی

انوشیروان ابراهیمی

نقش 3 چهره در انقلاب 57 (بخش چهاردهم)

خمینی نماینده کدام دو دیدگاه بود:
انقلاب مقدم بر اسلام یا اسلام مقدم بر انقلاب؟

در شرایطی که انقلاب مسایل بنیادینی نظیر ملی کردن بانک ها، مصادره اموال کلان سرمایه داران، پرچیدن بزرگ مالکی، اصلاحات ارضی، تدوین قانون کار مترقی، ملی کردن بازرگانی خارجی و غیره را در برابر خود قرار داده بود و آیت الله خمینی بر خلاف نظر آیت الله کنی ها همه جانبه از آن حمایت می کرد، تقدم انقلاب بر آن اسلامی نبود که جامعه روحانیت و حوزه علمیه طرفدار تقدم آن بر انقلاب بود؟ در صف دیگر، شعار "نان و کار و مسکن" فرسنگ‌ها عقب ماندن از جنبش مردمی نبود که پشت آن خیز بزرگ برای نفی سلطه بنیاد اقتصاد جمع شده بودند؟ این دو نگاه به کشاکش بزرگ اقتصادی در سالهای اولیه سرنگونی شاه تحقیر مبارزه و انقلاب مردم نیست؟

هوشنگ ناظمی


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  -13

نقش توده ایها
در قیام و آغاز
عملیات مسلحانه

--------------------

قربانیان همسوئی
دو سیاست جنگی
عسگر داوودی

--------------------

یارانه
نقدی که شد
می رود به جیب غارتگر
هدایت احمدی

--------------------

اعلامیه تاریخی«گروه» منشعب از
«سازمان چریکهای فدائی خلق»
اتحاد و جبهه
ضرورت ناگزیر
مراحل یک انقلاب
بخش نهم 

--------------------

امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری
تراکم بانک ها
شناسنامه امپریالیسم
محمدپورهرمزان

--------------------

اقتصاد سیاسی - 16
پرولتر تولید می کند
سرمایه دار
ارزش اضافه می برد
ف. م. جوانشیر 

 3 چهره ای که دیگر نیستند اما اندیشه آنها هست

نقش مهم این سه چهره در انقلاب 57 انکار شدنی نیست. هیچ یک از آنها دیگر در قید حیات نیستند، اما اندیشه آنها همچنان به حیات خود در جامعه ما ادامه میدهد. مهندس بازرگان در آخرین سالهای زندگی. آیت الله خمینی در دورانی که دیگر نقشی در رهبری نداشت و احمد خمینی به همراه هاشمی رفسنجانی و نقش آفرینان دیگری که هنوز ناشناخته اند جمهوری اسلامی را هدایت می کردند. نورالدین کیانوری، پس از حوادثی که حتی تصور آن نیز تن را می لرزاند، در آخرین دوران حیات خود.

-------------------------------------------------------

صف بندی برای تقابل
از راس حاکمیت تا درون جامعه

آن سرنوشتی که حاکمیت نظامی- اتمی برای ایران رقم زده – خواه برخاسته از تحلیل اوضاع ایران و جهان باشد و خواه با هدایت عوامل خارجی پنهان در نهادهای نظامی و غیر نظامی- محتوم و بازگشت ناپذیر است؟ یعنی ما می رویم به سوی فاجعه یک جنگ موشکی و اتمی و از دل آن بزرگترین و تاریخی ترین ویرانی بیرون خواهد آمد؟
بنظر می رسد که این سئوال، اکنون از مرحله مخالفان خارج از حاکمیت و حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی فراتر رفته و به پرسش کسانی در راس حاکمیت تبدیل شده است. تلاش ها و تکاپوها، موضع گیری ها و سخنرانی ها و مصاحبه ها، مقالات و اظهار نظرهای برخی روحانیون نوک پیکان حاکمیت و غیر روحانیونی که در کنار این نوک پیکان حرکت می کنند این ارزیابی ما را تائید می کند. یعنی در بخشی از نوک پیکان حاکمیت نیز اکنون این پرسش مطرح است که سرنوشت حاکمیت نظامی – اتمی در جریان یک جنگ خانمان برانداز روشن خواهد شد و یا راه حلی داخلی برای تعیین تکلیف این سیاست و حاکمیت می توان پیدا کرد؟
این گمان، پندار بافی نیست که در میان فرماندهان سپاه نیز باید کسانی حضور داشته باشند که با سیاست نظامی- اتمی حاکم موافقت ندارند. حتی بخشی از تغییراتی که با برکناری فرمانده سابق سپاه و انتصاب فرمانده جدید شروع شد و ادامه دارد نیز می تواند ناشی از همین ناهمسوئی با سیاست نظامی- اتمی حاکم باشد.
 

بخشی از مخالفت و تقابل رو به رشدی که نشانه های آن در حاکمیت بروز کرده و به آن اشاره کردیم، ریشه در رقابت بر سر قدرت و حفظ منافع اقتصادی دارد، همانگونه که بخش مهمی از انگیزه مدافعان سیاست نظامی- اتمی نیز ریشه در قدرت طلبی و حفظ و گسترش منافع اقتصادی دارد. اینها نکاتی نیست که از آن غافل باشیم، اما اشاره ما در این سرمقاله توجه و دقت به تقویت جبهه مخالف سیاست جنگی حاکم و صف آرائی های این جبهه در برابر جبهه طرفدار سیاست نظامی – اتمی است.  ادامه

--------------------------------------------------

18 تیر 1378
راه توده خطاب به
دانشجویان متحصن چه گفت؟

--------------------------------------------------

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است