راه توده

شماره 178     دوشنبه ششم خرداد ماه 1387

ابوالحسن خطیب

فرزاد جهاد

حسین قلمبر

فرزاد دادگر

 فریبرز صالحی

نقش 3 چهره در انقلاب 57 (بخش هفتم)

تئوری "تشیع اتمی"
جانشین ایدئولوژی بحران زده حکومت

حكومت بر این تصور است که تنها در صورتی كه بتواند در وسیع ترین قشرهای توده مردم شكاف ایجاد كرده و آنان را تقسیم كرده و رویاروی هم قرار می دهد خواهد توانست به حیات خود ادامه دهد. کوشش برای رویاروی قرار دادن قشرهای متوسط با توده های پایین جامعه که در سیاست ها و سخنرانی های احمدی نژاد تجلی پیدا می کند تلاشی است در همین جهت.

 رحمان هاتفی


 نا گفته ها درگفتگو با علی خدائی -6

10 شب شعر
یعنی گامی بلند در راه
جبهه واحد ضد دیکتاتوری

--------------------

جمهوری اسلامی
درچنبره تضادها
ع. خیرخواه

--------------------

اعلامیّۀ تاریخی
«گروه» منشعب از
«سازمان چریکهای فدائی خلق»
7 سال تجربه خونین
عملیات چریکی
پیش از انقلاب 57
بخش دوم

 

--------------------

تاریخ
این درس کهن را
بخوانیم و بیآموزیم
کيوان خسروی

--------------------

اقتصاد سیاسی - 9
نقش پول
در بازی جهانی
سرمایه داران با هم
ف. م. جوانشیر 

حاکمیت بیش از مردم
در محاصره نا امنی ملی است

نشانه‌ها و دلائل سقوط حاکمیتی که سه سال پیش، از سایه حوادث خونین و توطئه‌های امنیتی علیه جنبش اصلاحات بیرون آمده و ابتدا بخش عمده‌ای از قوه مقننه و سپس تمام قوه مجریه را اشغال کرد، نه بر اساس تمایل این و یا آن فرد و یا این حزب و آن جریان سیاسی، بلکه به موجب نتایج فاجعه باری که این حاکمیت از خود برجای گذاشته انکار ناپذیر است. نه تنها در صف پراکنده شماری از روحانیون و مکلاهای مذهبی حاکم، بلکه در صف به ظاهر متحد فرماندهان سپاه نیز نشانه‌هائی از اما و اگرهائی پیرامون نتیجه و سرانجام این حاکمیت و سیاستی که در 4 سال اخیر پی گرفته در لابلای اخبار روزانه به چشم می‌ خورد. فقر و نارضائی به اوج تحمل ناپذیر خود نزدیک می‌ شود و تفرقه ملی هرگز در چنین ابعادی طی 30 سال پس از انقلاب 57 بر ایران حاکم نبوده است. نه تنها باور مردم به حاکمیت، بلکه باور ملی مردم نسبت به آینده خویش نیز فرو ریخته است. ادامه گرانی ابتدائی ترین مایحتاج مردم از هفته و روز گذشته و به ساعت رسیده است. همچنان که طاقت و تحمل مردم به مرزهای پایانی خود نزدیک می‌ شود.  ادامه 

--------------------------------------------------

50 سال پس از
تیرباران
خسرو روزبه
تهران 10/2/1387
روزبه محسنی

 --------------------------------------------------

تاریخچه پیدایش سندیکاهای ایران-رضا روستا
خیز ش های بزرگ

جنبش کارگری جهان

در سالهای حضور

اتحاد شوروی در جهان

 --------------------------------------------------

این اولین بانگ
پیروزی کودتای 28 مرداد بود!

سید مهدی میر اشرافی از عوامل فعال در کودتای 28 مرداد، ناشر روزنامه آتش ،نماینده مجلس و صاحب چند کارخانه در اصفهان بود. (ناگفته ها بخش 6- در همین شماره)

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany
Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است