نورالدین کیانوری

12 سال از خاموشی کیانوری گذشت
تاریخ معاصر ایران
چهره ای چون او به خود ندیده بود

«ما نمی توانیم با خواست خودمان، با بی حوصلگی خودمان اوضاع را تغییربدهیم. این تجربه تاریخی لازم دارد... این تجربه اندوزی همرزمان مذهبی ما می تواند گاهی اوقات برای ما مبارزان با روش های دردناک توام شود و برای خود تجربه اندوزان شکست های درد آور ببارآورد. همه این احتمالات درمقابل ما قراردارد. دراین راه ممکن است دچارتوفان های سخت هم بشویم و پیچ و خم ها، فراز و نشیب ها، بیغوله های خطرناک و از آن جمله زندان و چیزهای دیگر درمقابل ما باشد، ولی ما از این راه عبورخواهیم کرد... » ساده لوحانی که از آن سالها و آن دوران بی خبر و یا کم خبرند و علیرغم و نشست و برخاست هائی که بر آن نام کنگره می گذارند، درک درستی از جامعه و حاکمیت  نداشته و ندارند، آخرین سخنان کیانوری را دستپختی "امنیتی" معرفی کردند و بر راه توده بدلیل انتشار آن ها تاختند!

راه توده

شماره 341     دوشنبه 30  آبان 1390

ناخدا افضلی

سرهنگ کبیری

سرهنگ عطاریان

سرهنگ آذرفر


کمتر از 12 سال
تا کودتای 28 مرداد
مشی توده ای
شناسنامه
حزب توده ایران

--------------------------------

جبهه واحد
ضد دیکتاتوری
واقعا، شعار روز
در ج. اسلامی
می تواند باشد؟

-----------------------------------------

دیدار هیات حزب کمونیست عراق
با رئیس مجلس اعلای‌اسلامی این کشور
آشتی ملی
برای
عبور از بحران
ترجمه جعفر ابراهیمی

-------------------------------

صادق هدایت

در ایران دق کرد

درپاریس خودکشی!

---------------------------------------

برای مقابله فقهی با آقای خمینی
مصباح یزدی
رودربایستی را
کنار گذاشته است!

----------------------------

این نان را
ج. اسلامی
در دامن اسد گذاشت
"هندلز بلات"
 ترجمه و گزینش رضا نافعی

------------------------------------

هشدار جهانی "تئودوراکیس"
سلطه بانک ها
به فاشیسم دیگری
خواهد انجامید
آذرفریتاش

---------------------------------------

سویتسکایا راسیا-  "انوچکین تیموفیف"
خیانت
رهبران روسیه
در سایه
ناتو و امریکا
ترجمه آزاده اسفندیاری

----------------------

ضربات گذار به
قیمت های آزاد
سایت حزب کمونیست روسیه
 ترجمه بهروز بکتاشی

تغییر سیاست نظامی
گام نخست تحولات در کشوراست

بالا گرفتن خطر حمله نظامی به ایران و همزمان با آن، انفجار در پایگاه نظامی "ملارد" که منجر به کشته شدن شماری از فرماندهان و کارشناسان موشکی سپاه شد و همچنین انتشار اخبار مربوط به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی و خطر طرح قطعنامه دیگری علیه ایران در سازمان ملل، بار دیگر موج نامه نگاری، مصاحبه های رادیوئی و تلویزیونی و تفسیرهای کمتر سیاسی و بیشتر احساساتی را بدنبال آورد.
نگاه ما به این رویدادها نه در چارچوب حادثه، بلکه در محدوده تحلیل پایه ای از مرحله گذاری است که ایران طی می کند و همچنین آن سیاست های پایه ایست که حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی برآن استوار است.
بنابراین، ما با دو نوع تفسیر رویدادها در جمهوری اسلامی به شکل خاص و وضع جهان به شکل عام روبرو هستیم. یک تفسیر همان است که در نامه نگاری ها و مصاحبه های چند هفته اخیر منعکس است. یعنی تفسیر خبر و رویداد. اما تفسیر دیگری نیز وجود دارد که کارپایه آن حوادث و رویدادها نیست، بلکه حوادث و رویدادها در بطن آن جای می گیرند. بنابر این نگاه و این تحلیل، حوادثی که به آنها اشاره شد ادامه یک پدیده بزرگتر هستند و نه خود به تنهائی یک پدیده.
با آنکه بارها اشاره کرده ایم و نوشته ایم؛ جا دارد یکبار دیگر نیز در اینجا تکرار کنیم که آنچه که در نزدیک به 7 سال اخیر در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم محصول سیاستی است که تمام ارگان های جمهوری اسلامی را در بر گرفته و سایه آن روی سر هر حادثه ایست که در کشور روی داده است. از جمله کودتای ننگین 22 خرداد که ضربه آن به سابقه ای که در ذهن توده های مردم از سپاه وجود داشت، از دهها انفجار "ملارد" بیشتر بود. آن کودتا سیلی بود که با خود اعتبار سپاه و رهبر جمهوری اسلامی را در وسیع ترین ابعاد در بطن جامعه ایران با خود برد و جبران آن به شهامت و جسارتی نیازمند است که تاریخ نشان داده در کمتر رهبری وجود دارد! برعکس، آنها از بیم موقعیت، به راه رفته ادامه میدهند. مسیری که شاه از بعد از کودتای 28 مرداد رفت.
آن سیاستی که ما آن را کارپایه 7 سال گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی میدانیم، سیاست نظامی نامگذاری کرده ایم و از همان نخستین روز بیرون آوردن احمدی نژاد از صندوق رای انتخابات سال 1384 آن را در سرمقاله راه توده اعلام داشتیم. بموجب همین سیاست، فرماندهان سپاه بر اقتصاد کشور مسلط شدند، فعالیت اتمی نظامی و سپاهی شد، سپاه عامل کودتای 22 خرداد شد، زندان های سیاسی در اختیار سپاه قرار گرفت، بزرگترین سهم بودجه علنی و محرمانه کشور به سپاه تعلق گرفت، تولید جنگ افزار پول نفت را بلعید، در درآمد ناشی از قاچاق مواد مخدر سپاه سهیم شد، نظامی ها برای روحانیون تعیین تکلیف کردند، فرماندهان سپاه با لباس و بی لباس وارد مجلس و دولت شدند و حتی قوه قضائیه را دراختیار گرفتند (استقرار سرتیپ جانشین وقت فرمانده کل سپاه "ذوالقدر" بعنوان معاون کنونی قوه قضائیه)
بنابراین، بسیار طبیعی است که حوادثی از نوع حوادث یاد شده در بالا نیز هم به سپاه مربوط می شود و هم از دل سیاست نظامی حاکم بیرون می آید. نفوذ شبکه های جاسوسی جهانی در ارگان های نظامی و سپاهی محصول همین سیاست نظامی است، همچنان که انفجار در ملارد و ترور کارشناسان اتمی محصول همین سیاست است. و یا اختلاس و چپاول پول نفت و لوله کشی پول نفت به داخل سپاه برای خریدهای نظامی و تولیدات نظامی و اتمی میوه سیاست نظامی است. تورم و بحران مالی، فرمایشی کردن مجلس و بردن عده ای عامل ترور و جنایت بعنوان نماینده به مجلس، تشدید قطعنامه ها و خطر حمله به ایران نیز بخشی از نتایج همین سیاست است. همچنان که سرکوب مردم و بستن فضای سیاسی محصول آنست. این حرف امروز ما نیست. درحالیکه شماره 341 راه توده را در برابر دارید، برای نمونه سر مقاله شماره 171 راه توده را می‌توانید از اینجا  بخوانید. ....ادامه

-------------------------------------------------------------------------------------

نظری به جنبش کارگری و کمونیستی در ایران
عبدالصمد کامبخش- 6
رضاشاه
محصول مستقیم
سیاست نوین
انگلیس در جهان بود

آنها که از "کنگره" درکی نمایشی دارند، کافی است یکبار و با دقت اسناد و گزارش های کنگره دوم حزب کمونیست را بخوانند تا بدانند، کنگره در چه زمانی، برای چه هدفی و بر پایه چه واقعیاتی باید تشکیل شود. در غیر اینصورت ماهیت و اعتبار "کنگره" حزبی نیز ملکوک شده و برپائی و عدم برپائی آن نه تنها برای اعضای یک حزب، بلکه برای دیگر نیروهای سیاسی و ناظر فعالیت های یک حزب یکسان می شود.

این صفحه اول "رهبر" روزنامه ارگان مرکزی حزب توده ایران پس از بنیانگذاری حزب در دهم مهرماه 1320 است. یعنی شماره 14 بهمن 1323 برابر با دوم فوریه 1945. در همین شماره "رهبر" عکسی از نخستین رهبر حزب توده ایران "سلیمان میرزا اسکندری" چاپ شده که تاکنون کمتر در نشریه و یا سایتی انتشار یافته است. این عکس بمناسبت سالگرد شهادت دکتر تقی ارانی و برپائی مراسمی برای وی و حضور سلیمان میرزا اسکندری در آن منتشر شده است. در شرح این عکس هم اشاره به از کف رفتن سلیمان میرزا اسکندری شده و هم به پیری و سالمندی وی. سلیمان میرزا اسکندی که علیرغم ناتوانی جسم، با روحیه و عزمی استوار در مراسم چهارمین سال شهادت ارانی شرکت کرده است.

--------------------------------------------------------------------------------------
نوزادان دیکتاتوری پینوشه
حالا مبارزانی مصمم شده اند
«عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

ژ

آرشیو جدید
19 سال
راه توده

-----------

بایگانی

راه توده اینترنتی از شماره 1 تا آخرین شماره ای که در برابر خود دارید

--------

بایگانی

راه توده چاپی از شماره 1 تا 127 (1373 - 1378)

--------

 جستجو

مطالب منتشره در راه توده اینترنتی

--------
 زنان 
--------
 سایت ها
--------
 تماس با  راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است