هيتلر و آلمان ها (ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي یر آنجل ترجمه عليرضا خيرخواه

    بازگشت

 

بخش پنجاه و دو ـ روایت آلمانی فاشیسم تحت حمایت طبقه حاکم

 

بخش پنجاه و یک ـ هيتلر و زنان، خانه داری و تولید بچه!

 

بخش پنجاه ـ یهودی ستیزی نفرت نژادی فاشیسم بود!

بخش چهل و نه ـ یهودی ستیزی اما نه با قساوت فاشیستی

بخش چهل و هشت ـ همکاری طبقاتی همراه با یهود ستیزی!

بخش چهل و هفت ـ هيتلر شخصیتی با چند چهره

بخش چهل و شش ـ هیتلر، هیولای نکبتی که می گفت: قدرت مغناطیسی دارد!

بخش چهل و پنج ـ نقش مهم متملقین در تولد یک پدیده تاریخی

بخش چهل و چهار ـ ترور و ایجاد وحشت دو سلاح هیتلر، پیش از جنگ

بخش چهل و سه ـ دولت نظامی در ایران، این همه شباهت آیا یک اتفاق است؟

بخش چهل و دو ـ دولت نظامی- اتمی تقلیدی ناشیانه از نازیسم در ج.ا اتفاقی است؟

بخش چهل و یک ـ این مشابهت ها میان آنچه در آلمان گذشت و آنچه در ایران می گذرد اتفاقی است؟

بخش چهل ـ سرمایه داری نظامی در پناهگاه فاشیسم

بخش سي و نهم ـ اسطوره جنگ برق آسا در حمله ارتش آلمان به اتحاد شوروی شکست

بخش سي و هشتم ـ جنگ و باز هم جنگ این کار پایه فاشیسم و جنون هیتلر بود

بخش سي و هفتم ـ فاشیسم "دشمن اصلی" در خانه بود و همه از آن غافل ماندند

بخش سي و ششم ـ تعلل در برپائی جبهه ضد فاشیسم فاجعه جنگ دوم را همراه آورد

بخش سي و پنجم ـ فاشیسم هیتلری، فرماندهان ارتش ترور، تصفیه و یا تسلیم جنگ طلبی شدند

بخش سي و چهارم ـ زنان و روحانیون در نظام هیتلری

بخش سي و سوم ـ 8 میلیون جوان هیتلری با شعار ایمان- وفاداری- مبارزه جلب برنامه نظامی شدند

بخش سي و دوم ـ محرومان اجتماعی آلمان تسلیم عوامفریبی های هیتلر و فاشیست ها شدند

بخش سي و یکم ـ در جستجوی عدالت سقوط به مرداب فاشیسم

بخش سي ـ بساط احزاب جمع و حاکميت يکدست سرمايه - ارتش برقرار شد

بخش بيست و نهم ـ هيتلر نماينده قدرت عالي و داور اختلافات داخلي

بخش بيست و هشتم ـ اقتصاد جنگي نازی ها بر پايه مردم مطيع- وعده رفاه

بخش بيست و هفتم ـ اقتدارگرايان آلمان جنگ دوم جهاني را در دامان مردم گذاشتند

بخش بيست و ششم ـ سياست داخلي در خدمت حرکت جسورانه جهاني

بخش بيست و پنجم ـ آلمان در آستانه خفگي اقتصادی جنگ دوم را آغاز کرد

بخش بيست و چهارم ـ اتحاد شوروی کابوسي که هيتلر از ديدن آن وحشت داشت

بخش بيست و سوم ـ سياست خارجي هيتلر، دروغگويي، عوامفريبي و انتظار فرصت حمله

بخش بيست و دوم ـ آدولف هيتلر با همه قدرت به سوی کيش شخصيت و ارتش

بخش بيست و یکم ـ فاشيسم، تدارک جنگ مقدم بر هر برنامه ای

بخش بيستم ـ هيتلر، اتحاد برای حرکت در پشت سر من!

بخش نوزدهم ـ هنر و مذهب زير چکمه های فاشيسم

بخش هيجدهم ـ قضاوت بر مبنای تاريخ، زمزمه مانيفست نازيسم زير گوش علي خامنه ای

بخش هفدهم ـ مردم نبايد بدانند در حکومت اختلاف است

بخش شانزدهم ـ هيتلر، بازی خوفناک فاشيست ها با سياست "يهودی ستيزی"

بخش پانزدهم ـ دولت احمدی نژاد - رهبر، رويای تقليد از فاشيست های آلمان

بخش چهاردهم ـ نازيسم در آلمان - آبادگران در ايران، کپی طرح آلمان نازی به ایران صادر شده

بخش سيزدهم ـ فاجعه فاشيسم هيتلری با عوامفريبی و جنايت آغاز و به جنگي هولناک ختم شد

بخش دوازدهم ـ فاشيسم هيتلری با این ایزار به قدرت رسيد: ارتجاع، خشونت، دروغ و نيرنگ و فريبکاری

بخش يازدهم ـ ناتواني چپ آلمان در بهره گيری از فرصت ها

بخش دهم ـ گام های استوار فاشيسم روی موج نارضايی توده ها

بخش نهم ـ اعدام تلمان، در اوج شکست های فاشيسم هيتلری در جنگ

بخش هشتم ـ آلمان 1331 سوسيال دمکرات ها مرعوب، کمونيست ها مبهوت، فاشيسم پيروز ميدان

بخش هفتم ـ دزد سوم ميوه اختلاف کمونيست ها و سوسيال دمکرات ها را چيد

بخش ششم ـ سوسيال دمکرات ها از کمونيست ها دور شدند و به نازيست ها نزدیک

بخش پنجم ـ فاشيسم روی شانه گرسنگان و بيکاران

بخش چهارم ـ نازيسم بومی از روی وقايع آلمان کپي شده و در ج.ا. پياده مي شود

بخش سوم ـ فاشيسم، کشيش ها کمک کردند ـ کشاورزان فريب خوردند

بخش دوم ـ ولايت سوم ـ رايش سوم

بخش اول ـ نازی ها ـ آبادگرها شباهت ها تصادفي است؟

 

 

                                                                                                                                        بازگشت