ابوتراب باقرزاده

      صابرمحمدزاده 

     عبدالحسین نوشین

       رضا شلتوکی

      آصف رزمدیده

خسرو روزبه

 

 

دوشنبه 30.09.1383 به روز شد

راه توده

 

 

 

 

سرگذشت

 ارگان مرکزی

 حزب توده ایران

" مـردم"
از 1358 تا 1360


مشی و سیاست

در سرمقاله های

"مردم" و " نامه مردم"


اقتصاد سیاسی

تجـربه 28 مـرداد


پرسش و پاسخ
آنچه حزب گفت

وآنچه روی داد


سـرودهای
حزب توده ایران


قتل عام سال 1367


نامه ها ـ یادمانده ها و مصاحبه ها

 

به جای تئوری بافی های روشنفکرانه، باید شرایط مشخص

کنونی را ارزیابی کرد و در برابر رای دهندگان قرار داد

 

آمدن "هاشمی"

گامی است به جلو یا به عقب؟

 

گزینه "حکومت سپاهی" در سال 76 مطرح بود،

اما دوم خرداد و اصلاحات آن را به عقب راند

* درباره حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری، در این هفته ها سخن بسيار گفته شده است. برخی از آن دفاع می‌كنند، برخی مخالفند، برخی ضمن دفاع از اين حضور از هم اكنون او را به عنوان تنها گزينه و رييس جمهور آينده مطرح می‌كنند و عده‌ای برعكس هر نوع احتمال گزينه هاشمی رفسنجانی را مردود و گاه آن را بازگشت به گذشته و فاجعه می‌دانند.

* جنبش دوم خرداد نفی دولت قبلی، گسست از آن بود. شرايط اين گسست در درون آن دولت و برضد آن به وجود آمد.

* از هم اكنون روشن است كه گزينه حكومت نظاميان چيزی نيست جز تسريع در سرنگونی جمهوری اسلامی با افزايش غيرقابل پيش بينی هزينه‌های آن برای مردم و كشور. نگرانی و مخالفتی هم اگر در ميان نيروهای دمكراتيك ايران هست با همين قسمت دوم و هزينه هايی است كه نظاميان بابت رفتن جمهوری اسلامی به مردم و كشور ما تحميل خواهند كرد و نه از صحنه خارج کردن یا نکردن روحانیت؛ چرا که دامنه های تصفیه و حذف بسیار فراتر از به حوزه برگرداندن روحانیت است.

                                                                      ادامه


زنده باد رفراندم

اما از نوع سوم آن!

"رفراندم" بحث هفته‌های اخير گرايش‌های سياسی ايران است. طرح چند تن از فعالان سياسی با عنوان"فراخوان ملی برگزاری رفراندم" زمينه پيدايش و گسترش اين بحث‌ها بوده است.

                                                                      ادامه


اقتدار25 ساله ای، که همچنان

به شکنجه و اعتراف متکی است

ظاهرا، نه حاکمیت درسی از گذشته خود و گذشته شاهنشاهی گرفته و نه پرچم آزادی بر زمین مانده است. به جای بزرگانی که سرشان بر دار رفت و یا در شمار قربانیان قتل های زنجیره ای نامشان ثبت است، نسل دیگری پا به سن آزادی خواهی گذاشته و حاکمیت نیز پاسداران تازه نفس تری را برای مقابله با آزادی جانشین امثال "لاجوردی" کرده است.

                                                                       ادامه

شماره 127


بایگانی راه توده


گزیده هائی  

ازشماره های 1 تا 95

 
 

اطلاعیـه ها


مصاحبه ها  مقاله ها


صفحات اول راه توده


 

 

 یاد مانده های رحمان هاتفی


آذرخشـی کـه شد

  نـویـد


   ستون آزاد  

مقاله ها و نوشته های

تئوریک - تحلیلی

*جنگ و جهانی شدن:

 فصل دوم ـ تریاک و هرویین تولید انبوه مرگبارترین سلاح در افغانستان

 ترجمه: جعفر پویا

*جنگ و جهانی شدن:

 فصل اول ـ فاشیسم قرن 21 این گونه از قاره آمریکا سربرآورد!

 ترجمه: جعفر پویا

 

 


                                                                                                    10609 Berlin Germany 

                                                                                                    Fax/Tel:+49- 30- 35133731

                                                                                                    Email : contact@rahetudeh.com

                                                                                                    PostbankEssen

                                                                                                    KontoNr. 0517751430

                                                                                                    BLZ: 360 100 43

                                                                                                    Germany