منوچهر بهزادی

تحلیل هفتگی 9 آبان 61
کودتای 22 خرداد
از دل 3 دهه نبرد "که بر که" در آمد

جمهوری اسلامی امروز، به یکباره متولد نشده است، ریشه های آن به گذشته ها، به ابتدای پیروزی انقلاب باز می گردد، نبردی که امروز به کودتای خونین 22 خرداد علیه جمهوریت و به سود حاکمیت حجتیه ختم شده، نبردی است 31 ساله. در این نبرد حزب توده ایران سهم انقلابی خویش را ادا کرده است و ادا خواهد کرد

فریدون ابراهیمی

راه توده

شماره 246     دوشنبه 16  آذر ماه 1388

احمد دانش

رفعت محمد زاده

هوشنگ قربان نژاد

احمد علی رصدی


سرنوشت بنی صدر
و مجاهدین خلق
در انتظار کیست؟

--------------------

گسترش حضور نظامی امریکا در افغانستان
"بازگشت" وعده است
"اعزام" واقعیت!
آذر فریتاش

--------------------

فصل نابودی
بخش خصوصی کوچک
بزودی فرا می رسد!

برای یک اجماع و همراهی ملی از هم اکنون می توان نمایندگان گروه های مختلف اجتماعی، مدنی، بخش خصوصی، سندیکاها، احزاب و غیره را برای تدوین کارپایه یک اقتصادی ملی مورد توافق همه شرکت کنندگان و حامیان جنبش سبز تدارک دید.   

--------------------

اصل 44 چیست؟
وچرا در غیاب مردم
آن رانقض کردند؟

--------------------

ویتنام 86 میلیونی
با شعار ملی:
صلح- رفاه - سوسیالیسم
ترجمه بهروز بکتاشی

--------------------

درسی که دولت
اسلامگرای ترکیه
می تواند به ج. ا بدهد

--------------------

میراثی که استالین
از خود باقی گذاشت
ترجمه زهره اسفندیاری

--------------------

صفحاتی از جنبش جهانی کارگری
چهره ستمگر دولت
در انقلاب ها
عیان تر می شود
ف. م. جوانشیر

مشترکات تاریخی دو کودتای
28 مرداد و 22 خرداد!

"آیا کودتای 22 خرداد و تکرار بی وقفه آن، موجب فراموشی کودتای 28 مرداد نمی شود؟"
این سئوالی است که تاکنون بارها از راه توده شده است. پاسخ ما چنین است:
بیش از آنکه نگران فراموشی کودتای 28 مرداد باشیم، در جستجوی پیوندها،اهداف و نتایج مشترک دو کودتا باید بود. تنها دراینصورت است که نه 28 مرداد فراموش می شود و نه 22 خرداد.
کودتای 28 مرداد علیه فضای نسبتا آزاد دهه 1330 در کشور ما انجام شد. فضائی که بموجب آن دربار شاهنشاهی نمی توانست آسوده از نظارت و کنجکاوی مردم، علیه منافع ملی، سیاست خارجی را در اختیار گرفته و هر آنچه می خواهد انجام بدهد و در داخل کشور نیز به همینگونه عمل کند. کودتا علیه روند آگاهی مردم، علیه حضور مردم در صحنه سیاسی کشور، علیه مطبوعاتی که در جهت آگاهی مردم و حفظ آنها در صحنه سیاسی کشور منتشر می شدند و علیه دولتی انجام شد که برآمد این فضای نسبتا آزاد سیاسی بود. علیه انتخاباتی انجام شد که علیرغم همه دخالت های دربار و ارتش شاهنشاهی اجازه نمی داد مجلسی یکدست دراختیار دربار شاهنشاهی شکل بگیرد.
کودتای 28 مرداد، آن فضای کور و بسته سیاسی را بر کشور حاکم کرد که در نتیجه آن امریکا و انگلیس توانستند برای نزدیک به 25 سال، دو قدرت مسلط بر مقدرات کشور ما شوند و منابع ملی کشور ما را دراختیار بگیرند و نه تنها سیاست خارجی، بلکه سیاست های داخلی کشور ما را چه درعرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی به سود منافع خویش هدایت کنند.
کودتای 28 مرداد بدست شماری از فرماندهان وقت ارتش شاهنشاهی که سرلشگر زاهدی و سرتیپ بختیار در راس آنها بودند و همچنین با سازماندهی شماری از اوباش و لات های تهران که سردسته آنها "شعبان جعفری" بود و با حمایت شماری از روحانیون وقت که در راس آنها آیت الله بروجردی و آیت الله کاشانی قرار داشتند انجام شد و شاه که در انتظار ُنتیجه کودتا در پایتخت ایتالیا، شهر "رُم" بسر می برد، پس از کودتا بلافاصله خود را به تهران رسانده و در راس نظام کودتائی قرار گرفت.
کودتای 28 مرداد، از همان لحظه آغاز با دستگیری چهره های سیاسی وقت همراه شد. نخست وزیر، وزیر خارجه و چند تن دیگر از وزرای دولت، و بدنبال آن شماری از رهبران احزاب سیاسی وقت، از جمله و بیش از همه، رهبران حزب توده ایران در مرحله نخست دستگیر شدند. .... ادامه


کنفرانس مارکسیسم در برلین
ریزش و رویش
در دو حزب "چپ آلمان"
و سوسیال دمکرات آلمان
سارا بیانی- عسگرداوودی


هندوستان در انتظای رعد و برق قومی- مذهبی
ابرهای تیره
برفراز سر زمین معابد
یونگه ولت24.11.2009
گرهارد کلاوس- برگردان رضا نافعی(و. آینده ما)


حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است