عکسی تاریخی
که سرانجام به راه توده رسید

فاطمه مدرسی (فردین) مترجم و نویسنده، از کادرهای برجسته سازمان نوید، که پس از انقلاب در تشکیلات غیرعلنی حزب توده ایران، یکی از دو عضو رهبری کمیته تهران در این سازمان شد. در پلنوم وسیع 17 که در داخل کشور برگزار شد، غیابا به عضویت مشاور کمیته مرکزی برگزیده شد. در یورش دوم به حزب توده ایران دستگیر شد و پس قریب 7 سال زندان و شکنجه و پس عبور از دوران طولانی سلول انفرادی، در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در اوین اعدام شد.  ادامه (نقل عکس با ذکر منبع آزاد است)

راه توده

شماره 212     دوشنبه 21 بهمن ماه 1387

ایراندخت ابراهیمی

گیتی مقدم

فاطمه مدرسی- فردین

هما نصر زنجانی


یادمانده ها- 40
تمرکز تشکیلاتی
سازمان غیرعلنی
سرانجام اجرا شد

--------------------

باز انتشار مقاله سخنی با همه توده ای ها
خاطرات کیانوری
با چه هدفی منتشر شد؟

--------------------

درسی که باید از سرگذشت
انقلاب فرهنگی چین گرفت
جهش بزرگ
به قیمت
هولاکوست اتمی
"آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی
ترجمه جعفر پویا

--------------------

اقتصاد سیاسی
هرم سرمایه داری
تجاری ایران
در عصر پهلوی
 نمونه هایی از رشد سرمایه داری در ایران

ف.م.جوانشیر

--------------------

انتشار

بیش از دو سیاست
در برابر ما و جنبش قرار ندارد!

یا فریب شعارهای جناح راست متمایل به فاشیسم را خورده و به بهانه حمایت از مبارزه ضد امپریالیستی پشت آن قرار گیریم و یا از اصلاحات دفاع کرده و مانع سلطه کامل این جناح شویم. در غیر اینصورت حرف های پراکنده، آشفته نویستی و کلی گوئی و مانورهای مقطعی که معلوم نیست کدام اهداف شخصی و غیر مرتبط با جنبش مردم و زندگی مردم در پشت آن پنهان است، نه سیاست است و نه مبارزه، چه رسد به آن که مشی و سیاستی توده ای معرفی شود.  ادامه   

-------------------------------------------------

به یاد "کسرائی"
از پس 14 سال
هنوز ناله می خیزد از هر رَگی

 

----------------

 

گزارش یورش به مجلس
یادبود کسرائی در تهران
 

-------------------------------------------------

حسن قزلجی
احساسش را در اوین
برای ابد درمان کردند!
ترجمه‌: کامران امین آوه‌
 

-------------------------------------------------

بهمن حقیقت
در روسیه راه افتاده
ایگور لیگاچف(دبیردوم وقت حزب کمونیست اتحاد شوروی)
سایت حزب کمونیست روسیه

 ترجمه بهروز بکتاشی 

-------------------------------------------------

شورش مردم صفویه رابُرد نه محمودافغان
شاه سلطان حسین
با شورش مردم سقوط کرد!
ن. کیانی

-------------------------------------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

3 دهه پس از
براندازی خزنده انقلاب
11 مهرماه 1361

محسن رضائی هنوز دروغ می گوید
کودتای خیالی توده ای ها
که در گارگاه انگلیس ساخته شده بود

 

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721

آدرس پستی

Vernis

Postfach 200208
  13512 Berlin

Germany

 

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است