راه توده

شماره 223     دوشنبه 28 اردیبهشت ماه 1388

سرهنگ عطاریان

ناخدا افضلی

سعید آذرنگ

کیوان مهشید

کیومرث زرشناس

30 گام به پس
رشد سلطنت خواهی
در رهبری سازمان های مدعی چپ!

تحولات ایران نشان می دهد که جبهه ها و نیروهایی که در کنار، یا رویاروی همدیگر تشکیل می شوند عملا دیگر ربطی به درون و بیرون کشور یا اپوزیسیون و غیراپوزیسیون، یا چپ و غیرچپ ندارد، بلکه در حول دو جریان واپسگرایانه و تحول خواهانه در حال شکل گیری هستند. مضحک اینجاست که بخشی از طرفداران سلطنت، این نظر خود را گرایش به "چپ" می نامند و کسانی را که معتقد بودند و هستند باید نوک تیز حمله را متوجه راستگرایان حاکم کرد و نه طرفداران اصلاحات، "راست" خطاب می کنند. سرنوشت این "چپ" البته خیلی عبرت انگیز است.   ادامه

رحمان هاتفی


یادمانده ها 51
خبر یورش دوم
3 روز جلوتر
به ما رسیده بود!

--------------------

شیخ مهدی کروبی
شاید هنور هم
فرصت داشته باشد!

--------------------

احمدی نژاد
فرزند مشروع
پیوند 1 با 99

--------------------

در کارزار انتخاباتی
دو نوع اصولگرائی
از پرده بیرون افتاده

--------------------

واقعیت تلخ کارزار انتخاباتی
ادامه کروبی
بقای احمدی نژاد است

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

آزادی احزاب
جدالی که از فردای
انقلاب آغاز شد
 2 آبان 1361

--------------------

اقتصاد سیاسی 53
کشف اجباری
درآمد ملی
در سرمایه داری

ف.م.جوانشیر

انتخابات یعنی
اجازه ندادن به ارتجاع حاکم
برای تثبیت قدرتی که بدست آورده

درگرماگرم انتخاباتی که چند هفته دیگر برگزار می شود، از ما درباره توان نیروهای مذهبی طرفدار آرمان های انقلاب در ج. ا. سئوال می ‌كنند.
روشن ترین و دقیق ترین پاسخ در واقع اینست، كه ابتدا ما از سئوال كنندگان بپرسیم"چرا راستگرایان نمی‌توانند ضربه آخر را وارد آورند؟
واقعیتی كه در مجموعه جنجال ها گم شده است و ما باید آشكارا بدان بپردازیم، آنست كه فشارهای اقتصادی- سیاسی امپریالیست ها به ایران كه بی ارتباط با عمیق ترین مناسبات اقتصادی با رژیم حاكم بر كشور ادامه دارد، حضور بی سابقه نظامی امریكا در مرزهای جنوبی، شرقی و غربی ایران، فشارهای اجتماعی- فرهنگی در تمام عرصه ها به مردم در داخل كشور توسط ارتجاع حاكم و حوادث بشدت تحریك آمیز همه و همه یك هدف را دنبال می‌كنند:
  ادامه

-------------------------------------------------

مخالفان خوب
و مخالفان بد
در خارج از کشور!

رسیده ایم به مرزهای
تعیین تکلیف بسیج!
 

-------------------------------------------------

گزارش راه توده از
اجلاس 49 حزب کمونیست و مترقی جهان

-------------------------------------------------

گفتگوی راه توده با سرپرست هیات نمایندگی
حزب کمونیست روسیه در اجلاس احزاب کمونیست در بروکسل
هیچ کشوری حق ندارد
سیاست اتمی به ایران تحمیل کند!

 

-------------------------------------------------

بمناسبت 5 ماه مه زادروز مارکس
مارکس در زندگی

قسمت سوم

نوشته : پـُل لا فـا رگ
برگردان فارسی: رضا نافعی

 (وبلاگ "آینده ما")

 

-------------------------------------------------

دیکتاتوری پرولتاریا
از تبلیغات تا واقعیت
س.آ. نوویکف
ترجمه وتلخیص: کیوان خسروی

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است