راه توده

شماره 215     دوشنبه 12 اسفند ماه 1387

فریبرز صالحی

حسین قلمبر

فرزاد جهاد

 بهرامی نژاد

حسن قزلچی

نامه گرفتن از مردم
سنت دیرپای سلاطین خون ریز

احمدی نژاد سنت نامه گرفتن پادشاهان جبار ایران را احیا کرد. درحالیکه دولت او را مشتی غارتگر از نوع صادق محصولی و دهها بزرگتر از محصولی در پشت صحنه می گردانند، در نزد مردم خود را همچون حکومتی "مردمی" و "عدالتخواه" جا می زند و جلوی تشکل مردم را می گیرد. در شرایطی که از یکسو احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندارند، سندیکاها دچار تعقیب و پیگرد هستند، نهادهای مدنی به هیچ عنوان تحمل نمی شوند، و از سوی دیگر جلوی طرح مطالبات اجتماعی مردم را گرفتن ناممکن شده است، سیاست گرفتن نامه های مردم جزیی از طرح عمومی و بزرگتری است که هم اکنون در کشور ما بسرعت در حال اجراست و این طرح چیزی نیست جز تلاش برای فاشیستی کردن حیات اجتماعی در ایران.   ادامه

فرزاد دادگر


 نا گفته ها در گفتگو با علی خدایی  43

کوزیچکین را
یک شب

 زنی با خود بُرد
 

 عزیز محمد دبیر اول وقت حزب کمونیست عراق

--------------------

نامه دریافتی، خطاب به راه توده
دو خط مشی
سرانجام به یک مشی
تبدیل خواهد شد

--------------------

به یاد زنان بنیانگذار
حرکت های توده ای
سعید ماهری

--------------------

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران

آخرین فریادهای
دفاع از انقلاب ایران
پیش از یورش به حزب

 21 آذر ماه 1361

--------------------

اقتصاد سیاسی - 45
بهره کشی
در مناسبات میان
مالک و مستاجر زمین
ف. م. جوانشیر

شعارهای به ظاهر انقلابی، اینگونه در خدمت راست و علیه مردم از آب در می آید:
چون حکومت در بحران است
نباید در انتخابات شرکت کرد؟

برخی از هواداران اصلاحات و محمد خاتمی بر این باورند که :
"بحران اقتصادی در سال آینده به صورت گسترده ای وارد ایران می شود و جنبش های اجتماعی فراگیر تر می شوند. حالا که اهرم های اقتصادی کاملا در دست راست افراطی است اگر خاتمی رای بیآورد مجبور خواهد شد که رو به روی ملت بایستد و حتی وجه 2 خرداد را هم در ذهنیت تاریخی مردم خراب کند. پس بهتر است که خاتمی از میان مردم و حکومت کنار برود و بگذارد این دو حسابشان را با هم پاک کنند! "  
 ادامه   

--------------------------------------------------

آخرین تحلیل کیانوری از انقلاب ایران
قتل عام 67
بزرگترین جنایت
تاریخ معاصر ایران
سخنی با توده ای ها (7)

--------------------------------------------------

آن گل سرخ
نامش "گیتا" بود

روایتی دیگر
سیاوش کسرائی
به یاد گیتاعلیشاهی. آن کبوتر

--------------------------------------------------

بسوی نسل جوان
در کنگره حزب کمونیست ترکیه
برگردان : کيوان خسروی

--------------------------------------------------

بیداری سوسیالیستی در اروپا

در حاشیه برگزاری هیجدهمین کنگره

حزب کمونیست یونان

ترجمه عسگر داوودی

--------------------------------------------------

بحران اقتصادی در روسیه
زیر ابر سکوت رسانه ها
 "کاشین و. ئی . کاشین "
ترجمه بهروز بکتاشی

راه پیمایان در میتینگ های
دست راستی های روسیه
"مارینا گانچارووا"
 ترجمه راه توده

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است