راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

برخی بررسی ها...

احسان طبری ( 91)

حافظ عاشق زندگی است

و گناه را توجیه مذهبی می کند!

 

 

 

 

 

فاتالیسم حافظ: اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر

 

انگیزه اساسی حافظ در پیش کشیدن فاتالیسم کوشش او برای پاسخ دادن به ملامت گران است که او را به رندی عیب و بدین سان اعتراض به علم غیب می کنند. حافظ استدلال می کند که این کار «بخود نیست». گاه حافظ رندی و خرابی را گناه بنده می داند (که شاید به تعریض و با قبول ظاهری احکام مذاهب)، ولی این خداوند است که با مشیت خویش او را بر آن واداشته است. انسان را طوطی صفت در پس آینه نگاه داشته اند و او تکرار کننده سخنانی است که «استاد ازل» می گوید. آدمی مانند خار یا گلی است که دست باغبان آن را می پرورد و می رویاند و خود او را در تعیین سرشت خویش اختیاری نبوده است. در کار گلاب و گل این حکم ازلی بود که یکی شاهد بازاری و دگری پرده نشین شود و از همین رو، مستور و مست هر دو از یک قبیله اند و هر یک را در جای خود نقشی است. پس اعتراض زاهد ظاهرپرست به رندان باده پرست وارد نیست، زیرا این اعتراض در واقع طغیانی علیه اراده الهی و علم غیب است. سرنوشت آدمیان در «سابقه پیشین» و در «دایره قسمت» تعیین شده و تغییرناپذیر است. بنابراین، رنجش از یک سرنوشت بلااختیار، سزا نیست و غم خوردن ما بیهوده و تدبیر آدمی ناتوان است.

فاتالیسم حافظ و خیام موجب شد که برخی از مفسران شیعه آن ها را به داشتن مذهب اشاعره و مخالفت با کلام شیعه که به طور عمده به روش معتزله متکی است (و طرفدار آزادی اراده آدمی و اختیار است) متهم می ساخته اند. این یک تفسیر سطحی است. اگر در فلسفه قدری اعتراض علیه جزمیات مذهب به شکلی منعکس شده است، در فلسفه جبری نیز همین اعتراض به نحو دیگری منعکس است. قدری و معتزلی علیه بردگی روح انسان طغیان می کردند، جبر با تکیه بر روی مجبور بودن انسان، منطقی بودن عذاب و عقاب الاهی را منکر می شدند. به علاوه، این بحث ها در سنت های کهن ایرانی و هندی دارای ریشه هایی است. با اطمینان می توان گفت که حافظ را با قشریون اشعری مذهب کاری نیست.

باری از این فلسفه مجبور بودن آدمی در چنبر سرشت و سرنوشت، ناچار این نتیجه حاصل می شود که هیچ کاری بی حواله خداوند برآمدنی نیست. بر ما در اختیار را نگشوده اند و باید گره از جبین گشاد و رضا به داده داد و صلاح خداوند را صلاح خویش شمرد و رقص کنان به زیر شمشیر حوادث رفت. اگر کسی بخواهد گوهر مقصود را به دست آورد و از نور هدایت و دلالت بهره برگیرد، باید توکل به الطاف کارساز کند. یار مردان خدا شود و از خضر پی خجسته مدد گیرد والا دام صعب است و آدمی از شیطان رجیم صرفه ای نمی برد. محتوای اراده ازلی چیستانی است نگشودنی و کسی از سر غیب آگاه نیست و در درون پرده بازی ها می رود و در این حرم رازناک محرم دل را ندارد و برای آن که چراغی از غیب فروزان شود، باید تکیه به تقوی و دانش نکرد و اگر راهرو را صد هنر هم باشد بهترین شیوه او توکل و واثق شدن به الطاف خداوندی است.

این منفعل ترین و تسلیم آمیزترین بخش جهان بینی حافظ است. چنان که گفتیم، برخی از متفکران فاتالیسم را به مثابه حربه ای برای تبرئه خویش از «گناهان» لازم داشتند، زیرا عمل خود را ناشی از مشیت جلوه گر می ساختند. با این حال، حافظ در فلسفه توکل صرف نیز تردید می کند و می گوید گرچه وصال را به کوشش نمی دهند، ولی باید هرچه توانست کوشید و نباید در آغوش بخت خواب زده غنود و از بانگ جرس کاروان غافل ماند، بلکه باید وصال دولت بیدار را با تلاش به دست آورد و خویشتن را به کاروانیان رساند.

 

فلسفه فاتالیستی حافظ در نزد این رند خراباتی به معنای نفی زندگی نیست. به هیچ وجه! بلکه این فاتالیسم که نشانه عشق به خداوند و قبول اراده اوست به مرحله قبول زهد و ریاضت نمی رسد. حافظ فاتالیسم را به ویژه برای توجیه «گناه» لازم دارد و از دریچه عشق، وارد عرصه زندگی می شود. طبیعت زیبا و چهره های دل انگیز خوبرویان در واقع جلوه های گوناگون مبدا الهی است و از همین رو، باید به طبیعت و به زندگی عشق ورزید. حافظ عاشق زیبایی های طبیعت است، عاشق زندگی و عیش و نوش و شراب است. این جا او با صوفیان عبوس سخت فاصله می گیرد و درآمیختن اندیشه او با اندیشه اشعریان جنبلی مذهب حدیت پرست گناهی نابخشودنی است.

لینک شماره های گذشته:                                                                                                                                                                                                                

1 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/544/tabari.ht

2 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/mars/545/tabari.ht

3 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/april/546/tabari.htm

4 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/april/547/tabari.htm

5 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/april/548/tabari.htm

6- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/april/549/tabari.htm

7 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/550/tabari.htm

8 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/551/tabari.ht

9 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/552/tabari.htm

10 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/may/553/tabari.htm

11 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/554/tabari.html

12 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/555/tabari.html

13 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/556/tabari.htm

14 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/557/tabari.html

15- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jon/558/tabari.html

16 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/559/tabari.html

17 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/560/tabari.htm

18- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/561/tabari.html

19 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/562/tabari.html

20- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/jolay/563/tabari.html

21 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/agust/564/tabari.htm

22 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/agust/565/tabari.htm

23 http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/agust/566/tabari.htm

24 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/septamr/567/tabari.h

25 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/septamr/568/tabari.h

26 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/septamr/569/tabari.h

27 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/septamr/570/tabari.h

28 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/oktobr/571/tabari.ht

29 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/oktobr/572/tabari.ht

30 – http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/oktobr/573/tabari.ht

31- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/novamr/575/tabari.ht

32- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/novamr/576/tabari.ht

33 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/novamr/577/tabari.ht

34 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/desamr/tabari.html

35 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/desamr/579/tabari.ht

36 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/desamr/580/tabari.ht

37 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2016/desamr/581/tabary.h

38 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvye/582/tabari.

39 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvye/583/tabari.ht

40 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvye/584/tabari.html

41- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvye/585/tabari.html

42 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvye/586/tabari.html

43 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/febriye/587/tabari.htm

44 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/febriye/588/tabari.html

45 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/febriye/589/tabari.html

46- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/febriye/590/tabari.html

47 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/merts/591/tabari.htm

48 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvye/586/tabari.ht

49 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/april/593/tabari.htm

51- https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/april/595/tabari.htm

52 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/april/596/tabari.htm

53 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/may/597/tabari.html

54 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/may/598/tabari.html

55 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/may/599/tabari.html

56 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/may/600/tabari.html

57 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/jon/601/tabari.html

58 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/jon/602/tabari.html

59 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/jon/603/tabari.html

60 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/joan/604/tabari.htm

61 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/joan/605/tabari.html

62 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/joan/606/tabari.htm

63- https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/joan/607/tabari.htm

64 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/joan/608/tabari.htm

65 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/agust/609/tabari.htm

66 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/agust/610/tabari.html

67 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/agust/611/tabari.html

68 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/agust/612/tabari.html

69 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/agust/613/tabari.html

70 - www.rahetudeh.com/rahetude/2017/septamber/614/tabari.html

71- https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/septamber/615/tabari.html

72 - http://rahetudeh.com/rahetude/2017/septamber/616/tabari.html

73  http://rahetudeh.com/rahetude/2017/mehr/617/tabari.html

74 - http://rahetudeh.com/rahetude/2017/oktobr/618/tabari.html

75 - http://rahetudeh.com/rahetude/2017/oktobr/619/tabari.html

76- http://rahetudeh.com/rahetude/2017/oktobr/620/tabar

77 http://rahetudeh.com/rahetude/2017/oktobr/621/tabari.html

78- http://rahetudeh.com/rahetude/2017/novamr/622/tabari.htm

 79 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/novamr/623/tabari.html

80 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/novamr/624/tabari.html

81 - http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/novamr/624/tabari.ht

-82 https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/novamr/626/tabari.htm

83 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/desamr/627/tabari.html

84- http://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/desamr/628/tabari.html

85 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/desamr/629/tabari.html

86 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvi2018/tabari.html

87 -  https://www.rahetudeh.com/rahetude/2017/janvi2018/631/tabari.html

88 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2018/janvie/632/tabari.htm

89 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2018/janvie/633/tabri.html

90 - https://www.rahetudeh.com/rahetude/2018/janvie/634/tabari.html

 

 

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 635  راه توده -  19 بهمن ماه 1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت