احسان طبری

اعتبار بیانیه های خارج کشور
در گِرو همراهی با داخل کشور است!

بیانیه های خارج از كشور، متاسفانه، اغلب به ذهن گرایی آلوده است تا همراهی مسئولانه با واقعیت جاری در داخل کشور. ما نمی گوئیم بیانیه در خارج از کشور نباید صادر و منتشر شود. هرگز! اما طرفدار آن بیانیه هائی هستیم که بتواند به جنبش داخل کشور یاری برساند. امکانات قابل توجهی برای یاری رساندن به جنبش داخل کشور، در خارج از کشور وجود دارد، که ما نیز طرفدار جدی استفاده از آن هستیم. چه در عرصه تبلیغاتی، چه درعرصه افشاگری و چه در عرصه مجامع بین المللی و برانگیختن افکار عمومی جهان برای حمایت از مردم ایران و خواست های به حق و سبز آنها!

هوشنگ ناظمی

راه توده

شماره 253     دوشنبه 5  بهمن ماه 1388

فرزداد دادگر

ابوالحسن خطيب

حسين قلمبر

رحمان هاتفی


یادمانده های- علی خدائی
من میروم
تا دیگران بمانند

با این جمله
لیوان خودکشی را
نیمه شب سرکشیدم

--------------------

اگر غفلت کنیم
امریکا
بدست حاکمیت
انتقام انقلاب 57 را
از مردم خواهد گرفت

----------------

سرنشینان
 قایق شکسته ای
که در خارج کشور
 به گل نشسته!

--------------------

جنبش سبز را
می توان بیمه کرد
و به سرمنزل رساند!
ایران- مینو سزاوار

--------------

بخش دوم گزارش دریاسالار فالون
 به سنای امریکا

ژنرال های امریکائی
 
از پشت کدام عینک
به ایران نگاه می‌کنند!

آذر فریتاش

--------------------

سازمان "اتک"
بر سر دو راهی
نخبگان؟یا توده مردم؟
ترجمه رضا نافعی(وبلاگ آینده ما)

--------------------

همایش در مادرید
بدهکاران امریکای لاتین
شکایت ببریم
به دادگاه های بین المللی
نشریه "عصر ما"
 ارگان حزب کمونیست آلمان

--------------------

خاطرات زندان و شکنجه "به. آذین"
13 ماه سلول انفرادی
پس از هفته های شلاق

دستاوردهای 7 ماهه مردم
و ضربات کمر شکن به حاکمیت؟

این سئوال بجائی است که "دست آورد جنبش سبز، از 22 خرداد گذشته تا کنون چه بوده؟"، اما اگر این سئوال به گونه دیگری طرح شود، یعنی پرسیده شود:«کودتای 22 خرداد چه ضرباتی به حاکمیتی زد که در برابر اراده ملت ایستاده است؟»،آنوقت نه تنها پاسخ سئوال اول داده شده، بلکه ضربات وارده بر آنها که دست به کودتا زدند نیز در برابر چشم ما قرار می گیرد. در غیر اینصورت، ما غرق حوادث روزانه جنبش، مانورهای حاکمیت، متاثر از ترورها و آدم کشی های کودتاچی ها و نگران سرانجام خشم شکل گرفته در جنبش می شویم.

ما می گوئیم این ضربات به حاکمیت را باید بخاطر سپرد ... ادامهمیتینگ های سراسری در روسیه
زمین زیر پای دولت روسیه سست شده است


کنفرانس بین المللی «روزا لوکزامبورگ» درآلمان
دیدگاه هائی درباره
 جهان و آینده مردم آن

ترجمه و تدوین عسگر داوودی


بسوی احیای اتحاد شوروی!


حرکت اعتراضی دهقانان یونان درجاده ها

حساب بانکی
Vernis
PostbankEssen
KontoNr. 0517751430
BLZ: 360 100 43
Germany

برای خارج از آلمان :

IBAN DE42360100430517751430

BIC PBNKDEFF

Tel:+49-30-36759721 آدرس پستی
Vernis
Postfach 200208
13512 Berlin
Germany

 

 

نقل مطالب منتشر شده در این سایت طبق
GNU و GFDL
با ذکر منبع آزاد است
آمار این سایت از طریق برنامه موزیلا قابل مشاهده است