رفعت محمدزاده

دکتر احمد دانش کیومرث زرشناس هوشنگ قربان نژاد

محمد پورهرمزان

صابر محمدزاده

احمدعلی رصدی

اسماعیل ذوالقدر

رفعت محمدزاده

دکتراحمد دانش

کیومرث زرشناس

هوشنگ قربان نژاد

محمد پورهرمزان

صابر محمدزاده

احمدعلی صدر

اسماعیل ذوالقدر

تئوری پردازان انفعال
احمد زيدآبادی
 فرخ نگهدار

راه توده

    

گفتگو با سحابی
 ضربه و بازسازی حزب توده ايران

درگذشت
 آلوارو كونيال
عزای ملی درپرتغال

--------------------

برای سهیل آصفی

رادیکال های منفعل هم بخوانند

گام به گام

درمرداب تحریم

و ترک شرمگینانه

میدان مبارزه سیاسی

--------------------

امیرعلی لاهوردی

خود مختاری

حق فراموش شده در ایران

--------------------

بدون پیگیری

رویدادهای جهان

درک مارکسیسم

ممکن نیست

ترجمه و اقتباس علیرضا خیرخواه

--------------------

وای برما

نبرد 1400 ساله

را، چه ساده

 تحریم می کنیم!

سین. ابراهیمی

تاریخ و اسناد

"مردم"

و "نامه مردم"

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

اطلاعیه ها و اعلامیه های

حزب توده ایران از56 تا62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت
آنچه روی داد

-------------------

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

 سازمان نوید تبدیل شد

کتاب ها

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از خیال آفریننده هنر

تا اوهام زائیده مذهب

 (5)

------------------------

جنگ و جهانی شدن  

ترجمه جعفر پویا

بخش یازدهم ـ گذار کنونی جهان به چه قیمت برای بشریت تمام خواهد شد؟
جنگ و جهانی شدن

------------------------

فلسفه را مردمی کنیم  ترجمه علیرضا خیرخواه

بخش ششم، مارکسیسم بومی

اقتصاد سیاسی- ف.م. جوانشیر

تجربه 28 مرداد- ف.م. جوانشیر

واژه نامه سیاسی- امیر نیک آئین

فاجعه ملی

یادمانده ها و مصاحبه ها

نورالدین کیانوری
ـ آخرین دست نوشته ها
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه در ایران
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت نورالدین کیانوری

 مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

 رحمان هاتفی
ـ شکوفه ای در فصل دوست داشتن!
ـ تیزابی، از آن طایفه ای بود که یادشان ماندگار شد!
ـ دنیا دوباره باید فتح شود                

 

 

با تاكيد برضرورت اتحاد وسيع و تائيد
نظرنيروهای سياسی طرفداران تحولات در داخل كشور
به سوی مرحله دوم انتخابات
با رای به‌هاشمی رفسنجانی

مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری، پس از رای سازی و تقلب تاريخی در مرحله اول اين انتخابات و حذف دو كانديدای جبهه اصلاحات و دوم خرداد – معين و كروبی- بزودی برگزار می‌شود. مرحله‌ای به مراتب دشوارتر از مرحله نخست. اين كه در مرحله نخست، چگونه توانستند شهردار تحميلی تهران را برای پوشيدن لباس رياست جمهوری از صندوق‌ها درآورند و در مرحله دوم بگنجانند، امروز بر كمتر كسی در كوچه وخيابان ايران پنهان است. دلائل و انگيزه‌های اين تقلب تاريخی نيز، امروز بر همگان آشكاراست، مگر آنها كه هنوز به توطئه "حكومت سپاهی" درايران يا باور ندارند و يا اگر هم دارند، آن را جدی نگرفته اند.

اين خيز از دو سال پيش، بصورت جدی برداشته شد و به شهادت مطالب متعددی كه راه توده دراين زمينه، - هم در مقالات و تفسيرهای سياسی و هم در چارچوب مصاحبه‌های راديوئی- منتشر كرده، گام و خيزی نا آشنا برای توده ای‌ها نبود و نيست.
قبضه قدرت توسط سپاه و بسيج در ايران، هنوز همه فاجعه نيست. فاجعه آنجاست كه چنين حاكميتی، بخش نظامی سرمايه داری غارتگر و تجاری است كه ماجراجوئی‌های نظامی را نيز دنبال می‌كند. يعنی، حتی خطرخيزتر از حضور نظاميان در دولت‌ها و حاكميت‌های پاكستان و تركيه. برای اشغال ايران، برای نابودی استقلال ملی، برای برپائی جنگ داخلی، برای تكه تكه شدن ايران و نابودی آن بخش از درآمد نفتی ايران كه طی چند دهه به كارخانه، تاسيسات صنعتی، شهرسازی و... تبديل شده و برخاك سياه نشاندن ايران و ايرانی و رفتن زير قيموميت اسرائيل و امريكا هيچ حكومتی از اين مطلوب تر برای آنها، و از اين فاجعه بارتر برای ايرانی و ايرانی نيست. راه افتادن حمام خون دركشور و سلطه طالبانی و "پول پوت"ی برای يك دوران در ايران، اين فاجعه را، همراه با ترور و كشتار مبارزان سياسی و اهل قلم و فكر و انديشه كامل می‌ كند. اين كه چه بخش از روحانيت با اين فاجعه همسوست و چه بخش نيست واين كه سرانجام حكومت روحانيون درايران به كجا خواهد انجاميد، درمحاسبه سياسی بايد گنجانده شود، اما اين كه سرنوشت ايران چه می‌شود فراتر از اين همسوئی و يا نا همسوئی است.
آنچه پس از تداركی چند ساله می ‌روند تا بدان جامه تحقق بپوشانند، پايان مرحله 26 ساله توطئه عليه انقلاب 57 است، كه قدرت‌های خارجی پس از همه آزمون و خطاهای دو دهه اخير، سرانجام آن را توانستند تا مرحله‌ای كه شاهد آن هستيم پيش ببرند. اين همان فاجعه طبس و كودتای نوژه است، كه هر دو به جنگ داخلی و نابودی كشور می‌انجاميد، چنان كه حمله عراق به ايران و ادامه جنگ با عراق روی ديگر آن دو كودتای ناكام بود. حتی برای لحظه‌ای نيز نبايد ترديد داشت كه طرح حكومت سپاهی با بهره‌ گيری از نفوذ عميق در حساس ترين و كاربدست ترين ارگان‌های نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی تا اين مرحله پيش برده شده است. ما، امروز و در فاصله چند روزی كه به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری باقی مانده، چنين صحنه‌ای را در برابر خود داريم. صرفنظر از اين كه احمدی نژاد كيست و چه پيشينه‌ای در جمهوری اسلامی دارد، امروز او را برای پيش بردن چنين نقشه‌ای جلو انداخته اند. بازيچه‌ای كه يا خود توان ماجراجوئی‌ ها را خواهد يافت و يا او را در گام بعدی جا گذاشته و ماجراجوی كهنه كارتر و جسورتری را جانشين او خواهند كرد. به تاريخ مكتوب حكومت ژنرال سوهارتو در اندونزی و يا پول پوت در كامبوج بايد مراجعه كرد و الگوی طالبان افغانستان را در برابر خود قرار داد تا صحنه واقعی را بتوان مجسم كرد. آن فقرستيزی و فسادگريزی كه مجريان طرح حكومت سپاهی درايران پشت آن جمع شده اند، حتی اگر شماری از آنها صداقتی هم داشته باشند، نتايجی فراتر از تقسيم ثروت در كامبوج و يا عدالت و امنيتی كه شبكه‌های عظيم و جهانی قاچاق مواد مخدر درافغانستان، تحت نام حكومت طالبان شعار آن را می‌دادند نخواهد داشت. درحاليكه، اندك صداقتی را هم دراين زمينه نمی توان متصور شد. اين‌ها شعارهای عوامفريبانه ايست كه دارندگان شبكه‌های قاچاق مواد مخدر، رد و بدل كنندگان سپاهی جواز قاچاق مواد مخدر(به اعتراف محسن رضائی در مصاحبه تلويزيونی – انتخاباتی اش)، دارندگان اسكله‌های قاچاق، مافيای واردات شير مرغ و جان آدمی زاد و صادرات قاچاق نفت و عتيقه و دختران و پسران خردسال به شيخ نشين‌ها سرداده اند. همين است كه درباره بيكاری كارگران، اخراج كارگران، نابودی كشاورزی كشور، نابودی توليد ملی، كسی حتی كلامی از دهان امثال احمدی نژاد نمی شنود.

انتخابات دور دوم رياست جمهوری در آستانه تحقق چنين خطری برگزار می‌شود و چنان مصمم به تحقق آن هستند و چنان زمينه حكومتی آن را فراهم ساخته اند، كه حتی‌هاشمی رفسنجانی، كه دراين مرحله حضور دارد، در بيم شكست است. اين بيم از آنجا تشديد می‌شود كه مردم مرحله دوم انتخابات را جدی نگرفته و زير فشار جنگ روانی طرفداران حكومت سپاهی، دچار رخوت شده و عرصه را برای مانور و تقلب طرف مقابل خالی بگذارند. امروز، بحث نه بر سر مطلوب يا مطلوب ترين كانديدای انتخاباتي(حتی از درون حاكميت)، بلكه بحث بر سر بزرگترين اجماع و اتحاد ملی برای جلوگيری از اين فاجعه است. فاجعه‌ای كه تمام نيروهای سياسی وملی و شناخته شده ترين چهره‌های مبارز داخل كشور برای جلوگيری از تحقق آن يگانه راه حل را رای به تنها نامزد باقی‌مانده‌هاشمی رفسنجانی يافته‌اند. همانها كه سرنيزه حكومت سپاهی را زير گلوی خود احساس می‌كنند. توده ايها نه می‌توانند‌بی‌طرف باقی بمانند و نه می‌ توانند با اين‌ بی‌ طرفی آب به آسياب حكومت سپاهی- امنيتی، از نوع ياد شده دربالا بريزند. به همين دليل است كه آنها نيز همسو با تمام نيروهای سياسی وملی و چهره‌های قديمی و مبارز سياسی داخل كشور، شركت در انتخابات دور دوم رياست جمهوری و رای به‌هاشمی رفسنجانی را تائيد و توصيه می‌كنند. نه تنها توصيه می‌كنند، بلكه مردم را به شركت درانتخابات و رای به‌هاشمی رفسنجانی، با هدف جلوگيری از فاجعه ياد شده در بالا تشويق می‌كنند. اين رای، در عين حال كه نفی حكومت سپاهی- امنيتی ياد شده در بالاست، رای به آن بيانيه و منشوری است كه‌هاشمی رفسنجانی برای تشكيل دولت آشتی ملی و پذيرش واقعيات، فاصله گيری از اشتباهات گذشته و نيازهای امروز مردم ايران منتشر ساخته است. رای به آن نظراتی است كه وی در دانشگاه و در برابر دانشجويان اعلام داشته و نسبت به وفاداری به آن تعهد سپرد. بحث بر سر امروز و اين لحظه است، نه بر سر ديروزی كه دفتر آن را بموقع بايد گشود. امروز بايد جلوی تمركز قدرت را گرفت. اين همان مشی و سياستی است كه راه توده بلافاصله ...ادامه

--------------------

به "معين"
بعنوان كانديدای
"جبهه دمكراسی وحقوق بشر"
 رای بدهيم

--------------------

مصاحبه سردبیر راه توده
با رادیو "رنگارنگ" در استكهلم ( سوئد)
كلاه "تحریم" برای سر
توده ای ها
چند شماره بزرگ است

شاید شرایط به گونه‌ای پیش برود، كه برای مقابله با تقلب در انتخابات، صندوق سازی، ترور حكومتی و انفجارهای خیابانی و كشته شدن مردم در آنها، سیاست "تحریم انتخابات" یك سیاست ملی شود، اما هنوز چنین شرایطی نیست و با تمام قوا باید توطئه منفعل كردن و خانه نشین كردن مردم در روز رای گیری را خنثی كرد. باید تمام امكانات داخلی و خارجی را به خدمت گرفت تا جلوی تقلب در انتخابات را گرفت و حتی خود را آماده اعلام باطل بودن انتخابات در صورت این صندوق سازی و تقلب، به زور سرنیزه سپاه و بسیج برای كاندیداهای نظامی رای گرفتن و... ساخت. اما، این آمادگی و این تلاش هیچ ربطی به اعلام تحریم انتخابات، حتی چند ماه پیش از انتخابات ندارد. آن ها كه خیلی مدعی مبارزه و سیاست هستند، لطفا كمر همت ببندند و بجای خشم و شادی‌ های غیر سیاسی مردم- مانند ماجرای پایان مسابقه فوتبال- همین خشم را تبدیل به پیكار و مبارزه سیاسی و به آگاهی از فاجعه پایان جمهوری و اعلام حكومت سپاهی بكنند. مردم را بسیج كنند تا در برابر بیت رهبری كه تبدیل به دربار پهلوی شده بتوان ایستاد.     ادامه

راه توده

دوشنبه 30.03.1384 به روز شد

--------------------

انتخابات
امكان و عدم امكان
تقلب در مرحله دوم

--------------------

دبيراول دفترسياسی حزب كمونيست سوريه
دولت سوريه برسردوراهی
تسليم امريكا
 يا تسليم مردم

--------------------

محمد امیدوار سخنگوی

 حزب توده ایران

دو گزینه انتخابات

ـ سرکوب اصلاحات

ـ ادامه و تعمیق اصلاحات

--------------------

يك اتفاق ساده
تن راه كارگر
 را لرزانده؟

--------------------

گناه نابخشودنی
راه توده
در تحليل رد و تائيد
صلاحيت معين

--------------------

تاسیس مرکز تحقيقات

فرقه دموکرات آذربايجان

 از هفته گذشته

بخش دوم- گفتگو با دکتر رادمنش

کودتا در عراق و عملیات فرار دکتر رادمنش

--------------------

پیروزی بزرگ حزب کمونیست فرانسه

فرانسه و هلند

در برابر اتحاد

نئولیبرال اروپا

--------------------

"واقعیت‌ها و استراتژی"

سرانجام سرمایه ‌داری - 2

بشریت

در چهار راه تاریخ

ترجمه و تدوین "ن. کیانی"

 برای راه توده

--------------------

انقلاب اکتبر

قربانی بزرگ ترورسیاسی

پروفسور  آ . و . ورونتسف

ترجمه و تلخیص: ک. رحمانی

--------------------

اطلاعات موازی

بازجویان و طراحان

یورش به حزب توده ایران

--------------------

ستون آزاد

* در دستور روز بدون، نقد گئورگ لوکاچ از خرد ستیزی

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

تماس با ما

Postfach 126926

10609 Berlin Germany

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany