مريم فيروز

سياوش کسرايی پرفسور آگاهي نورالدين کيانوری

هدايت اله حاتمي

هوشنگ ناظمي

اردشير آوانسيان

فاطمه مدرس

مريم فيروز

سياوش کسرايی

پرفسور آگاهی

دکتر کيانوری

هدايت اله حاتمي

امير نيک آئين

اردشير آوانسيان

فاطمه مدرس فردين

اسدالله بادامچيان

قائم مقامي درموتلفه اسلامي

که بايد او را بيشتر شناخت

راه توده

 79

کارخانه توليد داخلي

 ازپای بست ويران شده

سهراب نيا

 دوشنبه 14.01.1385

جستجو در راه توده | آرشیو شماره های گذشته|روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

   دوره اينترنتي ـ شماره 79

 

کدام شعار؟ کدام جبهه؟

ايران در چه مرحله اي قرار گرفته

و وظيفه نيروهای ملي و مترقی چيست!

"صلح - عدالت - آزادی"

 

هيچ جنبش اجتماعي بي نياز از جبهه ای متحد از نيروهای حاضر در صحنه نيست و هيچ جبهه ای بدون توافق بر سر عام ترين اصول مورد تفاهم - در مرحله گذار جنبش - تشکيل نمي شود. خواست های مرحله ای و تاکتيکي هر جبهه ای را واقعيات روز و مرحله ای که جنبش در آن قرار دارد تعيين مي کند و در کوتاه ترين و گوياترين شعار بيان مي شود. اين، نه تنها از خدشه ناپذيرترين اصول مبارزات اجتماعي است، بلکه تجمع نيروی تحول، منزوی ساختن نيروی مقابل و يورش به ضعيف ترين حلقه آن درگرو همين اصل است. حزب توده ايران، به شهادت تمام اسناد و مصوبات تاريخي خود، حتي برای دوراني کوتاه نيز اين اصل را فراموش نکرده و به همين دليل برای هر مرحله از تحولات اجتماعي ايران، شعار واحد، جبهه پيشنهادی و برنامه حداقل خويش را به همه نيروهای حاضر در صحنه هر جنبش اجتماعي در ايران ارائه داده است. از جبهه ضد فاشيسم در ابتدای تاسيس حزب توده ايران تا جبهه متحد ضد ديکتاتوری در سال های پيش از انقلاب، از جبهه متحد خلق در فردای پيروزی انقلاب 57 تا سال های آغاز انحراف در مسير اين انقلاب و سنگين و سنگين تر شدن کفه ترازوی "نبرد که بر که" در جمهوری اسلامي به سود ارتجاعي ترين و عقب مانده ترين گروهبندی های حاضر در حاکميت و سلطه سرمايه داری لجام گسيخته تجاری و غارتگران اجتماعي بر سرنوشت اين انقلاب. در اين سال ها نيز متناسب با هر مرحله عبوری و براساس توازن نيروهای حاضر در حاکميت و خواست عمومي مردم، اين و يا آن پيشنهاد برای تشکيل جبهه ای متحد، ارائه شده است. بدين ترتيب، هر جبهه، شعار و برنامه حداقلي متناسب با شرايط تعيين و اعلام مي شود.

در ادامه همين مشي و سياست توده ايست، که امروز و در شرايط جديدی که پس از دوران 8 ساله جنبش اصلاحات در حاکميت و جامعه پيش آمده، بايد آن شعار و تاکتيک عامي را يافت که ماهيت جبهه جديدی از نيروها، برای عبور از اين مرحله را شامل شود. شرايط جديد و نويني که در ايران حاکم شده، جامعه ما را به کام جنگ مي برد. دولت نيمه نظامي- نيمه امنيتي که تدارک آن را از همان سال های جنبش اصلاحات ديده بودند و در انتخابات دوره نهم رياست جمهوری آن را از صندوق های رای بيرون کشيدند، با اهداف جنگ طلبانه بر سرکار آمده است. اين جنگ طلبي امروز پشت شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" پنهان شده و خواب شوم رهبری شيعيان خاورميانه را ديده است. اين خواب را تئوريزه کرده اند و امنيت ملي و مصون ماندن از تعرض نظامي امريکا را وابسته به آن اعلام داشته اند. سرکوب داخلي، ريختن پول نفت به کام قوای نظامي و تاسيسات اتمي بجای صرف آن در راه آباداني کشور و نجات ميليون ها ايراني از چنگال فقر و بيکاری، دامن زدن به خرافات و ترويج ارتجاع ديني با هدف فراهم ساختن گوشت دم توپ و تحميل فضای جنگي به جامعه آشکارتر از آن شده است که نيازی به استدلال باشد. حاکميت کنوني، که خود بخشي منزوی شده از مجموع حاکميت جمهوری اسلامي است، ايران را به کام جنگ مي برد و امنيت خويش را نه در اعتماد و وحدت ملي مردم ايران و در داخل مرزهای کشور، بلکه در بسيج نيرو از ميان فقر زدگان و غارت شدگان حکومتي با شعار وحدت اسلام اتمي در داخل و ماجراجوئي های سازمان يافته در کشورهای شيعه نشين منطقه جستجو مي کند.

هر شعار و جبهه پيشنهادی، در اين مرحله بايد بازتاب دهنده همين شرايط و شامل نيروهای مخالف جنگ و فاجعه ويراني کشور و تقسيم آن به جزاير جدا از هم باشد.

بنابراين، بحث بر سر آن نيست که امريکا به ايران حمله مي کند و يا نمي کند، بلکه بحث بر سر آنست که حاکميت کنوني بقای خويش را با سياست نظامي، جنگي و تعرضي پيوند زده است و آنچه بايد در برابر آن مقاومت کرد همين است! شعار صلح (عليه جنگ)، عدالت (عليه غارتگری و ريختن ثروت کشور به کام سياست جنگي) و آزادی (برای شکستن ديوار سکوت و آگاه ساختن مردم به ريشه واقعيات و سياست های حاکميت) امروز به همين دلائل و ترکيب "صلح، عدالت، آزادی" در دستور هر جبهه ايست که تشکيل شود. هستند نيروها و احزاب و سازمان هائي که مي گويند "هنوز جنگ و حمله ای در کار نيست و چنين شعاری برای مردم قابل درک نيست."

در پاسخ بايد گفت: شعار و جبهه و مبارزه برای پيشگيری از واقعه است، نه برای پس از واقعه. فرداي حمله و جنگ و ويراني، شعار جبهه مي تواند شعار ديگری باشد، اما آنچه امروز بايد برای آن مبارزه کرد جلوگيری از جنگ و ويراني است.

هستند کساني که مي گويند: شعار صلح، شعاری است با رويکرد بيروني و نه دروني. اين شعار عليه جنگ طلبي امريکاست و حاکميت نيز نا خرسند از تبليغ آن نيست.

در پاسخ به اين گروه نيز مي توان گفت: شعار صلح، عليه جنگ و جنگ طلبي و سياست جنگي است و به همين دليل، عملا شعاری است عليه حاکميت جنگ طلب، درعين حال که مقابله ايست عليه امريکا و يا هر قدرت ديگری که قصد ويران سازی ايران و تکه تکه کردن آن را داشته باشد. عدالت و آزادی نيز بايد با صلح در پيوند با هم مطرح شوند، زيرا هيچ جنگي عدالت نمي آورد و اختناق و مقابله با آزادی خميرمايه سياست جنگي است. بدين ترتيب، شعار "صلح – عدالت - آزادی" عملا هم عليه نيروی متخاصم خارجي است و هم عليه حاکميتي که بقای خود را با جنگ و برتری جوئي مذهبي در منطقه پيوند زده است. از جمله وظائف اين جبهه و اساسا تشکيل و اعلام و يا حمايت از آن، خود گام بزرگي است برای آگاه سازی و بسيج مردمي که حاکميت تمام روزنه های اطلاعاتي آنها را بسته و مي بنندد و آنها را زير رگبار تبليغات گمراه کننده و توام با خرافات مذهبي گرفته است.

درباره محتوای اين شعار (حتي در صورتي که نام های ديگري برای آن پيشنهاد شود) بيانديشم و پيرامون آن بحث کنيم. نه فردا پس از فاجعه، بلکه امروز پيش از حادثه!

ايرج اسکندری

نگذاريم غبار فراموشي

بر چهره هيچيک از

رهبران حزب توده ایران بنشيند

--------------------

عموئي، رئيس دانا و حکيمي

چپ داخل کشور

سال 85 را چگونه مي بيند!

--------------------

خيانت به سوسياليسم

پس پرده فروپاشي اتحاد شوروی

ترجمه محمد علي عمويي

--------------------

بخور، بخور، بچاپ، بچاپ

چای، شکر، برنج

و چند قلم وارداتي ديگر

--------------------

بازی شيطاني

اسلام ارتجاعي

سنگر بزرگ امريکا

در طول جنگ سرد

ترجمه فروزنده فرزاد

-------------------

هنر و مذهب

زير چکمه های فاشيسم

نوشته پي ير آنجل ترجمه عليرضا خيرخواه

-------------------

اکثريت، از سوسياليسم

تنها ادبيات آن را حفظ کرده

-------------------

آقا"رضا گل"

قلب خسته و گرفته اش ايستاد

جمعه شب 4/1/85 رضا محموديان- انسان هميشه توده ای - بعد ار تحمل حدود يك دهه درد بي علاج ( بيماری قلبي) در گذشت.

او را " رضا گل" مي شناختند و صدايش مي كردند. دبير دبيرستان های شهر كرد (مركز استان چهار محال و بختياری) بود.

جزء اولين گروه هايي بود كه به زير تيغ گزينش آموزش و پرورش رفت و در تابستان 59 مورد تصفيه قرار گرفت.

به دنبال يورش به حزب به زندان افتاد و در اينجا به دو علت شديدا زير فشار قرار گرفت. يكي به خاطر عضويت در حزب و ديگر به دليل امکاناتي که در اختيار حزب گذاشته بود. بعد از زندان تا حد امكاناتش به ياری آسيب ديدگان از يورش شتافت.

حدود 10 سال پيش به علت بيماری قلبي و گرفتگي رگ های قلب، كارش به دكتر و دوا كشيد، هم دكترهای داخل و هم پزشكان خارجي (آلمان) انجام عمل را مفيد ندانسته و بالاجبار بايد درد بيماری را تحمل مي كرد، چند روز پيش حمله قلبي اش شروع شد و بعد از مراجعه به بيمارستان و بر گشت به منزل و حمله قلبي بعدی و……

اين زندگينامه فصول مهم ديگری دارد که در زمان خود بايد نوشته شود.

-------------------

فلسفه را مردمي كنيم

تدقيق ناگزير و دوباره

مقولات ديالکتيک

ترجمه و اقتباس" عليرضاخيرخواه"

           
 

سوسیالیسم خودگردان

واقعیت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوین "ن. کیانی" برای راه توده

 

 هیتلر و آلمان ها

 (ورنر پاریس ـ ادیسیون سوسیال ـ 1982)

نوشته پی یر آنجل

 ترجمه علیرضا خیرخواه

 

 بازی شيطانی

 نوشته روبرت دریفوس

 ترجمه فروزنده فرزاد

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 
 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد،تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

      تماس با ما    
 

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

     

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است