هدایت اله حاتمی

دکتر اختر کامبخش علی گلاویژ هما هوشمندراد

عزیز یوسفی

حسن قزلچی

اسماعیل ذوالقدر

فاطمه مدرس

هدایت اله حاتمی

دکتر اختر کامبخش

علی گلاویژ

 هما هوشمندراد

عزیز یوسفی

حسن قزلچی

اسماعیل ذوالقدر

فاطمه مدرس فردین

مارکسیسم

و مارکسیست بازی

م. فروزان

راه توده

  54  

دمکراسی خواهی

پرچم نیروهای پیشرو ایران

 لاهرودی- صدر فرقه دموکرات آذربایجان

دوره اینترنتی ـ شماره 54

 دوشنبه 28.06.1384     -------------------      آرشیو شماره های گذشته

"دولت سپاهی- امنیتی"- در خدمت "سیاست جنگی- اتمی"

صلح- نان- آزادی

خواست و شعار جنبش

از همان ابتدای بحث های مربوط به ترکیب کابینه احمدی نژاد و حتی در ارزیابی و تفسیر دلیل برگزاری انتخاباتی توطئه آمیز برای در آوردن کابینه ای نظامی از دل صندوق های رای، این محوری ترین بحث ما بوده است:

1 ـ حتی برای دورانی کوتاه نیز نباید مجال داد، آن ها که با پنهان شدن پشت شعار عدالت اقتصادی و بردن پول نفت بر سر سفره مردم غارت شده، با جنجال سازی و برپا کردن گردوخاک سیاسی قوه مجریه را قبضه کردند، این شعارها را از اذهان عمومی مردم ایران پاک کنند. گرهی ترین شعار و دقیق ترین سیاست جنبش اصلاحات باید بر مبنای همین مسئله تعیین شود.

2 ـ  این که چه کسی وزیر می شود و یا معاون رئیس جمهور و یا مدیرکل فلان سازمان و یا فلان وزارتخانه اهمیت دارد، اما نه اهمیت کلیدی. آنچه برای نیروهای اصلاح طلب (اعم از داخل و خارج از حاکمیت، چپ مذهبی و یا غیر مذهبی) پیش از بحث سابقه کار و یا مدارک تحصیلی، بودن در ارگان های امنیتی و یا سازمان های سپاهی اهمیت دارد و باید به آن توجه شود، آن سیاستی است که در پشت صحنه تدارک دیده شده و ابزارهای اجرائی اش به کابینه برده شده و می شوند.

به این ترتیب، ما توصیه کردیم و همچنان براین توصیه پافشاری می کنیم، که از سطح باید به عمق راه پیدا کرد و از دل رویدادهای نوبتی و آشکار، به کشف آن اهدافی نائل آمد که رویدادهای روزانه و نوبتی متاثر از آن ها هستند. برای سرکوب داخلی و مقابله با مطبوعات و احزابی که از نفس افتاده اند، نیاز به تشکیل کابینه نظامی نبود. حتی برای تقلب انتخاباتی نیز احتیاج به لشکر کشی سازمان یافته 300 هزار نفره نبود. چنین سمت گیری و گسترش چتر حمایت و میدان دادن به نظامی ها برای هدفی بزرگتر از مقابله با آزادی ها تدارک دیده شد. سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل و مصاحبه هائی که در همین زمینه در امریکا کرد، روی بین المللی همان سیاستی است که گروهبندی استشهادیون را در ایران ترتیب داده است و این نیست مگر آمادگی جنگی و بردن کشور به کام جنگی دیگر. در دل سیاست تشکیل حکومت نظامی و سپاهی این هدف پنهان است. آیا تمام انگیزه ها در این استراتژی و در خیز اتمی و حتی در تولید سلاح اتمی خلاصه می شود و هیچ انگیزه اقتصادی و سیاسی دیگری پشت آن نیست؟

نهایت سادگی است اگر به این سئوال پاسخ مثبت داده شود. آن گروه از نظامی ها و روحانیون و کارگزاران یقه بسته و بی عمامه که پشت این استراتژی جمع شده اند خیال سلطه کامل اقتصادی ـ تجاری را بر حاکمیت دارند و اختیار مطلق نفت را می خواهند. همانگونه که بنادر و فرودگاه ها را در کف خود می خواهند. در جمع آن ها  شاید کسانی باشند که به صدور اسلام و یا تضمین بقای جمهوری اسلامی اتمی فکر کنند، اما بخش عمده و اکثریت آن ها بر این تصور اند که از دل یک تنش موضعی نظامی فرصت سرکوب تمام رقبای اقتصادی و سیاسی فراهم شده و سپس قدرت مطلق را در دست گرفته و با شیطان هم مصالحه خواهند کرد. این بازی خطرناک و ضد ملی می تواند همراه شود با بهائی سنگین، حتی در حد پایان یکپارچگی ایران. طراحان این بازی خطرناک به هدف دیگری نیز می اندیشند و آن برپا کردن جنجالی نظامی و از اذهان پاک کردن شعارهای انتخاباتی برای عدالت و بردن پول نفت بر سر سفر مردم غارت شده است.

به این ترتیب است که پافشاری بر عدالت اجتماعی به همان اندازه در دستور جنبش است که شعار صلح و طرد جنگ طلبان حاضر در حاکمیت. آزادی و آزادی خواهی نیز باید برای ترویج و مردمی کردن این شعار قرار گیرد. مردم هم نان می خواهند و هم صلح و برای بیان این دو خواست به آزادی نیاز است. بمب اتم نان نمی شود. جنگ آبادانی و استقلال بدنبال نمی آورد و اختناق و سرکوب آزادی در خدمت همین دو فاجعه است. بدین ترتیب است که  "صلح، نان، آزادی" خواست مردم است و به اشکال و نام های مختلف می تواند به شعار جنبش اصلاحات تبدیل شود.

--------------------

تاریخ به روایت مطبوعات

 کودتای ناکام شهریور 31- کودتای موفق 28 مرداد 32

شهریور و مهر 1331، ماه های خیزهای بلند کودتا علیه دولت مصدق بود. به حوادث این دوران کمتر پرداخته شده است. بسیار از عوامل توطئه ها و خیزهای کودتائی این دو ماه، بدلیل خوش بینی دکتر مصدق و غفلت از کوبیدن سر مار بر سنگ، توانستند خود را از تعقیب قضائی و زندان رها ساخته و نقش آفرین کودتای 28 مرداد شوند.

روزنت ها ـ سایت ها ـ وبلاگ ها

--------------------

فرقه دمکرات آذربایجان

چه می گوید

و چرا فیلتر شد؟

امیرعلی لاهرودی

--------------------

صفحاتی از تاریخ حزب توده ایران

حزب توده ایران

با پرچم ضد فاشیسم

به میدان در آمد

عبدالصمد کامبخش

--------------------

ماتریالیسم دیالکتیک - امیرنیک آئین

نه ایدآلیست آرمان گراست

و نه ماتریالیست مادی

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

امریکا

مار خوش خط و خالی

که شناخت آن سالها طول کشید

--------------------

جانشین سرمایه داری

نیازمند اعتبار دوباره توده ای

ورنر سپمن- ترجمه: ش. م. بهرنگ

(8)

--------------------

به یاد زنده یاد رحمان هاتفی

                        فروزان

به کدام گناه؟

به کدامین گناه ترا در سرد خانه ی خاک نشاندند؟

هم آغوش عفریت مرگ

گونه ات گلبرگ کدامین لاله را لمس کرد

در حسرت پیوند

تکیه ات بر غرور کدامین سرو بود

در برهوت امید

لبانت ترانه خوان کدامین سرود

در سکوت شب

 

آنک

در وحشت برهنه ی دل های مرده

ژرفای نگاهت

پرواز پرستو بود در افق های شنگار گون

و رویایت

گلگون شبنمی بر گونه های گلبرگ

اینک

در هوایی به سردی تردید

از تو بر جای مانده

یقینی استوار به یادگار

و ترانه ای که نقش زدی

بر دیوارهای بلند دلتنگی

"راه همان است که رفتیم"

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوریک و تحلیلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالینی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

دکتر نورالدین کیانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنوید!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمویی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مریم فیروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشیر
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرایی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرایی)
ـ آرش کمانگیر

ـ ما را مدد کنید

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تیزابی، از طایفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسین آگاهی
ـ تاریخ احزاب در ایران

 

مهدی کیهان
ـ جنبش سندیکایی در ایران

 
 
 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سیاست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعیه ها

و اعلامیه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــویـد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نوید تبدیل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاویر و مقالات تحقیقی

- .......

 
 
 

 

           
      تماس با ما    
 

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

Postfach 126926

10609 Berlin Germany