راه توده

فریدون ابراهیمی

ایراندخت ابراهیمی

انوشیروان ابراهیمی

دکترهما هوشمندراد

امیر نیک آیین

دکتر رضا رادمنش

مصاحبه تلویزیونی سردبیر راه توده
درک دشوار شرایط ایران
زمینه ساز چپ نمائی ها شده

این چپ نمائی، حتی اجازه نداد دلیل موضع گیری های اخیر هاشمی رفسنجانی درک شود و یکباره نظامی های حاکم، چپ نماهای مخالف و راست مهاجر در یک جبهه قرار گرفتند. بشنوید

106

هدایت اله حاتمی

مهدی کیهان

دوشنبه 17 مهر 1385

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 106

 

دولت و حاکمیت جنگی برای فرار از بحران عمومی
به دامن "حمله به ایران" می خواهد پناه ببرد

حاکمیت یکدست
در حلقه محاصره مردم

 

آیا حمله نظامی به ایران، تمام دردهای بی درمان حاکمیت باصطلاح یکدست کنونی در جمهوری اسلامی را درمان خواهد کرد؟ و آیا چنین حمله ای برای مردم و نان و آب، کار، آزادی و ارزانی شده و راه را برای تحقق آرزوهای مخالفان و اپوزیسیون حاکمیت کنونی و یا کل نظام جمهوری اسلامی هموار خواهد ساخت؟
طرح این دو پرسش خود به معنای آنست که از نظر ما دو گروه و دسته از حمله به ایران استقبال می کنند و یا انتظار آن را می کشند. گروه نخست حاکمیت و دولت کنونی جمهوری اسلامی است که با گرفتن آرایش جنگی- اتمی و سپردن امور بدست فرماندهان، عملا درماندگی کامل خود در اداره کشور را می خواهد به بهانه حالت جنگی در کشور و یا حمله نظامی به ایران توجیه کند؛ و گروه دوم مخالفان و اپوزیسیونی هستند که فکر می کنند حالا که زور ما و مردم به حکومت نمی رسد، بگذار این زورآزمانی از خارج تحمیل شود.
حاکمیت کنونی می رود تا تمام پل های پشت سر خویش را برای بازگشت از این اندیشه توطئه آمیز و ضد ملی (استقبال از حمله به ایران برای توجیه خویش) ویران کند و از خود بزرگترین ویرانی تاریخی را برای ایران باقی گذارد. و گروه دوم- از چپ تا راست و از مهاجر تا حاضر در داخل کشور- که به ظاهر غرق سکوت و اندیشه است، در عمل منتظر حمله و نتیجه کار است تا سپس بعنوان مفسر رویدادهای جدید بالای منبر برود.
در این میان تکلیف توده ای ها از روز روشن تر است: مخالفت با جنگ، مخالفت با حمله به ایران و مخالفت با سیاست های توطئه آمیز حاکمیت. پاسخ ما به مخالفان و اپوزیسیون نیز به همین روشنی است: تکلیف حکومت را مردم روشن می کنند، نه امریکا. مردمی که هر حادثه و رویدادی نشان دهنده فاصله روز افزون آنها با حکومت و پشت کردن به آنست.
پیوستن قطره ها به هم و جاری شدن سیل چندان دور نیست! نشانه های بیم از این سیل را، حتی در مذاکرات و سخنرانی های مجلس هفتم نیز می توان پیدا کرد. وقتی کارگر و روحانی، دانشجو و کارمند، روستائی و شهری، معلم مدرسه و استاد دانشگاه در خیزش های پراکنده خود در همین هفته های اخیر، نیروهای امنیتی و انتظامی را مثل توپ فوتبال در خیابان ها به هم پاس داده اند و نیروهای ضد شورش و عصیان مردم عریان و بی پرده – و بی وقفه- در خیابان ها حضور دارند، دلیل دیگری را برای حالت انفجاری جامعه باید جستجو کرد؟
بحران در کابینه باصطلاح یکدست، در مجلس امام زمان، در راس هرم حکومتی، حتی در میان فرماندهان نظامی در اشکال استعفا، افشاگری، اعتراض و... خود را نشان می دهد. این بحران برخاسته از آن بحران عمیق تری است که در جامعه جریان دارد، والا آنها که تاکنون با هم مسئله ای نداشتند. اشتباه و قطعا اشتباه بزرگی است اگر تصور شود این بحران درون حکومتی تنها بر سر تقسیم غنائم است. خیر! قبول چنین استدلالی به معنای انکار آن واقعیاتی است که در خیابان و مدرسه و کارخانه و روستا و کوچه و مسجد شاهدش هستیم. چنین استدلالی یعنی انکار گرانی، بیکاری، فقر، گرسنگی، سرکوب و...
حاکمیت خود وحشت زده از همین بحران، چاره را نه در عقب نشینی در برابر مردم، بلکه در کشاندن مردم به ورطه یک جنگ و سپس توجیه این بحران بعنوان عوارض و نتایج جنگی است که به ایران تحمیل شده است. بحث توده ای ها درست همینجاست. یعنی فرصت ندادن به حکومت برای کشاندن مردم و کشور به چنین ورطه ای، و سپس حلقه زدن به دور باتلاقی که حاکمیت خود در آن افتاده و دست و پا می زند. بدین ترتیب است که هر نوع حمله نظامی به ایران، عملا کمک به حاکمیت کنونی است. این که از دل چنین حمله احتمالی چه چیز بیرون خواهد آمد و آنچه بیرون می آید بهتر از وضع کنونی است یا بدتر از آن، بحث فردای پس از فاجعه است. بحث لحظه کنونی بر سر جلوگیری از چنین حمله و جنگی است.
آنچه که کمر حکومت سپاهی و نظامی- اتمی را خواهد شکست، قبل از حمله و جنگ، بحران اقتصادی و اجتماعی داخلی است و آن ها که این را نمی بینند و به حمله چشم دوخته اند، شبکورهائی اند که به طرف خورشید حرکت می کنند. حتی پا را فراتر از این باید گذاشت: حتی اگر نتیجه مخالفت با حمله به ایران، تولید سلاح اتمی در ایران باشد. بسیار خوب! سلاح اتمی نان و آب و کار و تولید در ایران می شود؟ این بحران را با سلاح اتمی هم نمی توان کنترل کرد و نتیجه بحران کنونی همان خواهد بود که بدون سلاح اتمی خواهد بود. افشای جنگ طلبی حکومت را با همین ایمان راسخ باید در جامعه پیش برد و از هر فرصت و امکانی برای افشای آن دو گرایش که در ابتدا این یادداشت به آن اشاره کردیم باید بهره گرفت. کارپایه جبهه صلح و مقاومت در برابر هر جنگ و حمله و سیاست جنگی از اینجا آغاز می شود.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

افسانه ما - 21

روزهای سخت فرار
و دق الباب خانه دوستان

سروان غلامعباس فروتن

 

1 - محمد هنریار 2 - حسین مرزوان 3 - خسرو پوریا سال 1331 اعزام به دادگاه اول

لولا
فرودستان برزیل
رئیس جمهورخود را
از دست خواهند داد؟
سیامک زند

------------------

جمهوری آذربایجان
درتدارک حمله به ارمنستان
روزنامه چپ گرای یونگه ولت (چاپ آلمان)
ترجمه: ستاره عسگری

------------------

بازی شیطانی-30

الجزایر
ریشه های انقلاب
القاعده را دفع کرد
ترجمه فروزنده فرزاد

------------------

پيام های شما
پاسخ های راه توده

------------------

کنفرانس تهران- گزارش مترجم استالین-7
بازی های چرچیل
برای عقب انداختن
تصمیمات کنفرانس تهران

---------------

"به آذين" ميهمان اين آقايان-14
مردم
چه خوب و چه بد،
آینه خود من اند!

---------------

هیتلر و آلمان ها

جنگ و باز هم جنگ
این کار پایه فاشیسم
و جنون هیتلر بود

---------------

ماتریالیسم تاریخی - 9

هویت انسان
بی وقفه متاثر از
روابط اجتماعی است
امیر نیک آئین

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است