مصاحبه سردبير راه توده با تلويزيون"تصويرايران"
به بهانه دستآورد اتمی
حاكميت يكدست، سياست جنگی
 را به مردم تحميل كرده است

آنچه می شنويد، مصاحبه سردبير راه توده با تلويزيون "تصويرايران" پيرامون موقعيت كنونی احمدی نژاد و كابينه او، جنگ لبنان و سياست جنگی حاكميت جمهوری اسلامی است. اين مصاحبه بصورت مستقيم صبح جمعه گذشته، بوقت ايران انجام شد. بشنويد

دکتر احمد دانش

هما نصرزنجانی

دکتر هماهوشمندراد

داوود نوروزی

احمدعلی رصدی

هوشنگ قربانی نژاد

راه توده

99

محمد پورهرمزان

کیومرث زرشناس

دوشنبه 30 مرداد 1385

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 99

مرداد 61 - نشسته "پرویزآذری" ایستاده از چپ به راست: کیومرث زرشناس دبیر سازمان جوانان حزب توده ایران، ابوتراب باقرزاده از زندانیان 25 ساله نظام شاهنشاهی و عضو هیات سیاسی حزب که در یورش به حزب توده ایران دستگیر شد و مهرداد فرجاد که هر سه در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

خاموشی پرويز آذری
تمام سوخته ای
كه تا سحرگاه
بيشتر دوام نيآورد!
---------------

افسانه ما - 14

کودتای 28 مرداد
محاکمات دو دقیقه ای
قتل عام 67
محاکمات یک دقیقه ای

سروان غلامعباس فروتن

--------------
گفتگوی مجله اشپیگل
با دبیر حزب کمونیست تبت

تبت
بلندی های هوس انگیز
برای استقرارموشک اتمی
ترجمه آبتین سرمدی

--------------------

مهمان آقايان- 7
به آذين خطاب به بازجو
اگر نمی ترسيديد
نيازبه ترساندن نداشتيد
--------------------

گزارش تصويری
ارگان مرکزی حزب توده ايران

--------------------

جامعه ايران در دوران رضا شاه - 17

ما را می کشند
اما اندیشه های ما
برای زندگان می ماند
احسان طبری

--------------------

ماتریالیسم تاریخی - 2

ماتریالیسم تاریخی
اسلحه بی جانشین
همه مبارزان انقلابی

امیر نیک آئین

حاكميت و قدرت
ويرانی ايران و تسليم شدن به امريكا را
به قبول حاكميت مردم ترجيح می دهد

 اطلاع تازه ای نيست كه حاكميت جمهوری اسلامی و بويژه فرماندهان سپاه، رهبر و روحانيونی مانند احمد جنتی و ديگران به اين دليل به انتخابات دوم خرداد 76 تن دادند و پيروزی قاطع محمد خاتمی را بناچار پذيرفتند كه از هر سو اخباری مبنی بر آماده شدن امريكا برای بمباران و يا موشك باران ايران بدست آمده بود.
پيروزی خاتمی و آغاز اصلاحات درايران، آن خطر را از سر جمهوری اسلامی دور كرد، اما حاكميتی كه با اكراه و اجبار تن به قبول اين انتخابات و نتيجه آن داده بود، خود نيز زير تازيانه اصلاحات، افشاگری و آگاهی مردم از كم و كيف امور حاكميت طی دو دهه قرار گرفت. آنان كه در بحث های قبل از برگزاری انتخابات 76 و فاصله اعلام نتايج آن و مراسم سپرده شدن رياست جمهوری به محمد خاتمی و تركيب كابينه او قرار دارند، بيشتر و بهتر می دانند كه مخالفان حكومتی آن انتخابات و نتايج آن بارها به زبان آوردند كه خطر بمباران و موشك باران ايران كمتر از خطر اصلاحات بود. آنها معتقد بودند و طی 8 سال مقابله خونين با جنبش اصلاحات بيشتر به اين اعتقاد رسيدند كه: درصورت حمله به ايران همان مردمی را كه حالا با اصلاحات هوشيار شده و روبروی حكومت قرار گرفته اند می‌شد به ميدان كشيد و خود در پناه ماند، اما اكنون، درست است كه خطر امريكا دفع شده، اما خطر مردم جدی تر از خطر امريكاست!
آنها با همين ارزيابی و با همين ارزشی كه برای مردم قائل اند، نه تنها جنبش اصلاحات را عقيم كردند، بلكه دولتی را بر اساس همين برداشت بر سر كار آوردند و اراده كردند زمان را به قبل از انتخابات 76 بازگردانند. درحاليكه در جلوی صحنه دولت و جنبش اصلاحات را فلج كرده بودند، در پشت صحنه تدارك اين بازگشت را ديدند و چون می دانستند همان خطرات خارجی آستانه انتخابات 76 اينبار مخوف تر در پيش است، سياست جنگی را همراه با نقشه حاكميت نظامی- امنيتی تنظيم كردند و به اجرا گذاشتند. می دانستند می خواهند ايران و ايرانی را به كجا بكشند، اما هرگز دراين باره سخنی نگفتند. سخن گفتند اما از مبارزه با فساد، آوردن پول نفت به سر سفره ها، حمايت از فقرا و... درحاليكه هيچ برنامه ای در اين جهت نداشتند و اساسا نيز اين نوع مقابله ها با تكان‌های بزرگ و ريشه ای و تغيير سياست های كلی نظام حاكم، تغییر ترکیب طبقاتی حاکمیت، گشوده شدن فضای سياسی و آگاه ساختن مردم و ناظر كردن خود آنها بر دزدی و فساد و... ممكن می‌شود. درحاليكه در حاكميت يكدست كنونی تمام آن ساختار و سياست هائی كه از دل آن فقر و فساد و تباهی و خرافات بيرون آمده، بصورت قدرت متمركز و غير پاسخگو بر سر جای خود هست. این که عده ای را تصفیه و عده ای سپاهی و امنیتی و اقوام و آشنا را بر سر کارآورده اند، آن تغییر ساختاری نیست که ما از آن سخن می گوئیم.
بدينگونه است كه طی يكسال گذشته و عليرغم همه هشدارهائی كه نسبت به خطر بمباران ايران به حاكميت داده شده و عليرغم همه اطلاعاتی كه از هر سو به سمت ايران سرازير است، گوش شنوائی وجود ندارد. حاكميتی كه قدرت يكدست را ترتيب داده و خود را روئين تر فرض كرده، بر ادامه سياست جنگی خود پای می فشارد. همین قدرت به تنگ تركردن روزافزون حلقه محاصره مردم، مطبوعات، احزاب، فعالان سياسی، كانون ها، انجمن ها، سنديكاها و حتی تشكل هائی كه سالها همزاد دو قلوی حاكميت بوده اند( نظير خانه كارگر) می افزايد.
وقتی امروز درمحافل سياسی ايران از يكديگر می پرسند: "چرا حاكميت و قدرت متمرکز متوجه بنيانكن بودن خطر بمباران ايران نمی شود و همچنان می تازد"، در پاسخ بايد گفت:
آنان از مردم بيش از امريكا می ترسند. واقعيت اينست، هرچند تلخ و سخت باور باشد. آنان رعشه‌های سال‌های اول جنبش اصلاحات را هنوز برتن دارند و پس از عبور از هفت خوان سركوب جنبش اصلاحات توانسته اند دوباره وزارت اطلاعات را بدست محسنی اژه ای، دادستانی كل كشور را بدست دری نجف آبادی، نايب رئيسی شورای نگهبان را به احمد خاتمی، وزارت كشور را بدست پورمحمدی و موتور سركوب شهری را بدست سردار ذوالقدر بدهند و آب رفته را به جوی بازگردانند. آزموده را نمی خواهند دوباره بيازمايند. آنان معتقدند اگر بنا باشد برويم، بگذار بدست امريكا برويم و اگر رفتن ما با هزينه‌ای همراه است، بگذار هزينه را مردمی بدهند كه اگر آزادشان بگذاريم خودشان ما را خواهند برد. سقوط بدست مردم ننگ است، اما رفتن بدست امريكا افتخار.
همين است ارزيابی كسانی كه سياست جنگی را در جمهوری اسلامی رهبری می‌كنند و اين جمله كه اخيرا از دهان برخی نزديكان رهبر بيرون آمده دور از واقعيت نمی تواند باشد، كه رهبر دربرابر اين ارزيابی كه:
- از خود زمين سوخته باقی گذاشتن بدتر از كنار رفتن است.
اين پاسخ از او نقل است:
- ما به وظيفه خود عمل می كنيم. 1400 سال مقاومت از زمين سوخته كربلا بيرون آمد.
حتی اگر جملات رد و بدل شده دقيقا همين جملاتی نباشد كه به ما رسيده و يا شرح گفتگو ها بيش از آن باشد كه دربالا آمد، يك نكته در دل اين گفتگو نهفته است. و آن اينكه:
چون ما نباشيم، اگر ايران هم نباشد چه غم؟
به ميان مردم بازگرديم و ببينيم آشنائی با سياست جنگی حاكميت در كدام مرحله است.
با بمباران وحشيانه لبنان و صحنه هائی كه مردم – عمدتا روی شبكه ماهواره‌ای- از فجايع و ويرانی های لبنان شاهد شدند و حتی سيمای جمهوری اسلامی نيز با اهداف سياسی خود ناچار به پخش آنها شد، اكنون توده بيشتری از مردم فهميده اند تمام هولوكاست بازی 
... ادامه

-----------------------------------------------------------------

گزارش نهمين كنگره حزب كمونيست بوليوی
جنبش انقلابی بوليوی را
هرچه سريعتر بايد سازمان داد
"عصر ما" ارگان حزب كمونيست آلمان
ترجمه: ستاره عسگری

--------------------------------------------------------------

مرگ شعبان جعفری
و سر به مُهر مآندن راز خروج او از ایران

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است