مريم فيروز

هما هوشمندراد نورالدین کیانوری سياوش کسرائي

ف.م. جوانشير

احسان طبری

جميله صديقي

فاظمه مدرس

مريم فيروز

هما هوشمندراد

نورالدين کيانوری

سياوش کسرائي

ف.م. جوانشير

احسان طبری

جميله صديقي

فاطمه مدرس - فردين

به همه علاقمندان راه توده

ادامه حضورما در گرو

آبونمان منظم شماست

راه توده

 73

فاشيسم

در برابر سنديکاليسم

مهندس زاوش

 دوشنبه 24.11.1384

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته|روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

   دوره ایيترنتی ـ شماره 73

دست در دست هم

راست افراطي دانمارک

بنيادگرايان اسلامي

--------------------

سايت حزب کمونيست ايتاليا وينچنزو رومانو

خدمات احمدی نژاد

ايران جديد

در رسانه های خبری جهان

--------------------

انرژی اتمي

از دل يک نياز ملي

نبايد فاجعه ملي بيرون بيايد

پل لانژون  Paul Langevin

ترجمه و تلخيص دکتر رادمنش

--------------------

بازی بزرگ انگليسي

اخوان المسلمين

سدی از خون و خرافات

در برابر کمونيسم

و ناسيوناليسم

ترجمه فروزنده فرزاد

--------------------

هيتلر و آلمان ها

دولت احمدی نژاد - رهبر

رويای تقليد از

فاشيست های آلمان

نوشته پي ير آنجل ترجمه عليرضا خيرخواه

--------------------

سوسياليسم

از تخيل تا واقعيت

--------------------

تجربه 28 مرداد- ف. م. جوانشیر

نقش آفريني دو آيت الله، تا 28 مرداد

کودتای9 اسفند

شاه از شکست آموخت مصدق باز هم درس نگرفت

--------------------

ماترياليسم ديالکتيک

اميرنيک آئين

آشنائي با مقولات

در جهان بيني علمي

 

 

"صلح و آزادی"

را پرچم بسيج مردم و نجات کشور کنيم

بيست و هفت سال پس از انقلاب ملي و ضد استبدادی بهمن 57، نه تنها مي توان آرمان های از دست رفته و به انحراف کشانده شده آن انقلاب را برشمرد و از فرصت هائي نام برد که برای تحقق آن آرمان ها از کف رفت، بلکه بايد نگران فجايع تازه ای بود که به ايران و ايراني تحميل مي شود. در راس اين فجايع ضربه به تماميت ارضي کشور و ويراني تازه ای قرار دارد که در ابعادی نه تنها بسيار فراتر از جنگ فرسايشي با عراق، بلکه تاريخي و شايد قابل مقايسه با ويرانگری يورش مغول ها به ايران و فاجعه سلطه اعراب بر ايران فرود خواهد آمد.

آنها که نقش اساسي را در به انحراف کشاندن انقلاب بهمن 57 از همان فردای پيروزی اين انقلاب داشتند، ترور حکومتي را با آيت الله مطهري آغاز کردند، نقش مهمي در تحريک سازمان مجاهدين خلق به کشيده شدن به راه فاجعه بار ترين سياست ها را داشتند و موج ترور و اعدام و جنايت را از دل اين انحراف بيرون کشيده و رقبای پرقدرت را از سر راه خويش برداشتند، سياست يورش به آزادی ها را با صحنه سازی تظاهرات خودجوش حزب الله در برابر دفاتر مطبوعات و احزاب سياسي پيش بردند و مانع اجرای مترقي ترين و انقلابي ترين اصول گنجانده شده در قانون اساسي در زمينه تجارت خارجي، مالکيت زمين، قانون کار، حقوق برابر زن و مرد و ... شدند، نقش تعيين کننده ای در تحميل جنگ فرسايشي با عراق به ملت ايران را داشتند و نزديک به يک ميليون کشته و مجروح و معلول و مفقود جنگي روی دست مردم ايران گذاشتند، آنها که هولناک ترين جنايات را در زندان ها مرتکب شدند و موج اعدام  های سال 1360 را با قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 کامل کردند، آيت الله منتظری را در گوشه خانه خويش محبوس کردند و اندک روحانيون جان بدر برده از موج ترورهای سال 60  را يا رسما اعدام کردند و يا به بند کشيدند و يا به گوشه انزوا راندند، همان ها که با حکم مشکوک قتل سلمان رشدی سنگ بنای سياست های امروز احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامي را نهادند و گردانندگان انواع توطئه های تاريخي عليه خيز دوباره ملت ايران برای نجات انقلاب 57 را با شتاب بخشيدن به قتل های زنجيره ای آغاز کردند و... همان ها امروز مناديان سياست فاجعه باری شده اند که اگر نتوان در برابر آن ايستاد و مردم را آگاه و در برابر آنها بسيج کرد مي روند تا ويراني حمله مغول و اعراب به ايران را برای تاريخ ايران به يادگار بگذارند.

فاجعه توليد بمب اتم در ايران و کابوس تبديل دوباره مردم ايران به گوشت دم توپ برای تحقق رويای جنون آميز رهبری جهان اسلام مي رود تا اين يادگار را از خود برجای گذارد.

همانگونه که در تمام توطئه های 27 سال گذشته ارتجاع مذهبي اسب تراوای خيانت ها و فاجعه ها بود، امروز نيز همين ارتجاع برای فاجعه هول انگيز اتمي نقش آفرين است.

ما ترديد نداريم که نفوذ پرقدرت سازمان های اطلاعاتي غرب و در راس آن امریکا و  انگلیس در دل و تا بن استخوان حاکميت جمهوری اسلامي فاجعه جديد را شکل مي بخشد. همان ها که با کودتای نوژه و يورش طبس و جنگ تحميلي کابوس تکه تکه کردن ايران، تحميل جنگ داخلي و تغيير جغرافيای سياسي ايران را مي خواستند به ملت ايران تحميل کنند و در هر کدام از آن توطئه ها تنها توانستند به بخشي از اهداف خود برسند و نيمه ناکام ماندند، امروز باد فتح اتمي را در کله کساني کاشته اند که در راس حاکميت مطلقه مي تازند. توطئه تبديل بمب اتم به خواست ملي را اين باد با خود آورده است. پيشرفت های تکنولوژی اتمي در ايران که ثروتي ملي است و هيچ ارتباطي به خواست و اراده حاکميت خائن به انقلاب 57 برای تبديل آن به ضامن بقای حکومت خويش ندارد را می خواهند با هم گره بزنند. اينست آن فاجعه ای که سازمان های جاسوسي جا خوش کرده در حاکميت مطلقه مي خواهند از دل آن، حمله مغول به ايران را تکرار کنند. بدين ترتيب است که امروز شعار صلح خواهي جان مايه "استقلال ملي" شده و در کنار شعار آزادی، معنا و مفهوم يک شعار واحد برای جلوگيری از وقوع اين فاجعه و مقابله با خائنين به انقلاب 57 که به حاکميت مطلقه دست يافته اند را مي دهد. اين شعار در پي وحدت ملي برای نجات بقایای آن 590 ميليارد دلار نفت - اين ثروت ملي - است در طي 27 سال گذشته از غارت و جنگ افروزی و چپاول حکومتي، بصورت تکنولوژی اتمي، نيروگاه های برق اتمي، مترو، پل و جاده و ساختمان باقي مانده است.  با ويراني آنها و سيل کشته و آواره جديد در کشور، اين بار تجزيه خاک ايران و از چنگ رفتن تماميت ارضي ايران نيز با آن همراه است. "صلح و آزادی" را پرچم و شعار جلوگيری از اين فاجعه سازيم!

------------------------------------------------------

بيانيه فرقه دموکرات آذربايجان

به مناسبت ۲۷ مين سالگرد انقلاب 57

شرايط بغرنج

در انتظار چالش های

 گريز ناپزير بايد بود

نامه سرگشاده حزب کمونيست عراق

 خطاب به نيروهای مترقي جهان

فرآيند دمکراسي

در عراق آغاز شده است

           
 

واقعيت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

 هيتلر و آلمان ها

 (ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

 بازی شیطاني

 نوشته روبرت دريفوس

 ترجمه فروزنده فرزاد

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

 نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرايی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسين آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

 
 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

      تماس با ما    
 

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 35133731

Email : contact@rahetudeh.com

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

     

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است