علي گلاويژ

هما نصرزنجاني هدایت اله حاتمي هوشنگ ناظمي

رحيم نامور

هما هوشمندراد

پرفسور آگاهي

اسماعيل ذوالقدر

علي گلاوِيژ

همانصرزنجانی

هدايت اله حاتمي

امیرنیک آئین

رحیم نامور

دکترهماهوشمند راد

پرفسور آگاهي

اسماعيل ذوالقدر

گفتگو با رضا فراهاني لنكراني

رفتار ج.ا با سنديکاها

در زمان شاه هم نشده بود

راه توده

 85

چشم انداز آینده ایران

بحران توليد، اخراج ها

و بيکاری کارگران

 دوشنبه 25.02.1385

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته|روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

   دوره اينترنتی ـ شماره 85

ارديبهشت 1338

خاموشي افراشته

شعر او طنز نبود

درد و غم مردم بود

سنگ مزار افراشته در صوفیه، پایتخت بلغارستان

--------------------

مصاحبه بابک پاکزاد با سايت آفتاب

ضرورت تشکيل

جبهه طرفداران

صلح در ايران

--------------------

مثل قارچ در محلات شهرها روئيده اند

هيات های عزاداری

کانون های فساد وحوادث آينده

--------------------

حاج آقا!

با اين دستمزدها

 آخوند بالای منبرمي رود

که کارگر به کارخانه برود؟

هدايت احمدی

--------------------

خيانت به سوسياليسم

شليک به سوسياليسم

از سنگر اقتصاد سايه

ترجمه محمد علي عمويي

يوری آندرپف آخرین شانس اتحاد شوروی

چرنینکو آخرین بازمانده نسل برباد دهنده انقلاب اکتبر

بوخارین معبود گورباچف

--------------------

جامعه ايران در دوران رضا شاه - 3

جهاد مقدس اسلامي

در جنگ اول

برای خيانت به ايران

احسان طبری

--------------------

هيتلر و آلمان ها

اتحاد شوروی

کابوسي که هيتلر

ازديدن آن وحشت داشت

ترجمه عليرضا خيرخواه

--------------------

ماترياليسم ديالکتيک

اميرنيک آئين

شناخت

دريچه ای به روی

انسان- جامعه- طبيعت

جنگ طلبي

راه حل حاکميت برای فرار از بحران

صلح خواهی

چاره مردم برای مقابله با جنگ طلبی

جنگ ها هميشه ادامه بحران داخلي و جهاني اند، امروز نيز خطر از همين روزنه به سراغ ايران آمده است. در هفته ای که گذشت، پيام ها و تماس های مختلفي داشتيم در اين ارتباط که کاخ سفيد و تيم جورج بوش در داخل خود امريکا گرفتار بحران اقتصادی اند و در عراق نيز گرفتار آمده اند. بنابراين، خطری که بعنوان حمله نظامي، ايران را شديدا تهديد مي کرد منتفي است و يا حداقل فعلا منتفي است.

هم در بحث ها و پاسخي که به برخي پيام ها داديم گفتيم و هم در اينجا تکرار مي کنيم: اتفاقا خطر از همينجا بر مي خيزد. از بحران. و هرچه اين بحران بزرگتر و جدی تر باشد، خطر ماجراجوئي نظامي و سنگر گرفتن در پشت جنگ و بهره گيری اقتصادی و سياسي از آن بيشتر. بدين ترتيب، اين کمال سادگي و بي اعتنائي به کارپايه های تئوريک انگيزه های جنگ است.

اين خطر برای ايران و ملت ايران، به تيغي دولبه تبديل شده است، چرا که حاکميت ايران نيز برای فرار از بحران اقتصادی و اجتماعي که گريبان آن را گرفته، در عين حال که به همان استدلال بالا درباره بحران داخلي و منطقه ای امريکا دل خوش کرده، همچنان چهره جنگ طلبي خود را حفظ کرده است. در حالي که، اگر بزرگترين زرادخانه اتمي را هم در ايران برپا کنند چاره ای براي بحراني که سراپای کشور را گرفته نيست و تمام استراتژی که بر پايه چنين تخيلي تنظيم شده جز فاجعه را فاجعه آميزتر کردن حاصلي به بار نخواهد آورد.

امريکا مي کوشد بحران اقتصادی و داخلي خود را به بيرون از مرزهای خود پاس بدهد و در عين حال با جهانگشائي نفتي جاني تازه به اقتصاد بيمار خود ببخشد. کاری که در جنگ دوم جهاني و برای فرار از بحران اقتصادی 1920- 1930 کرد.

حاکميت جمهوری اسلامي نيز که تا گلو در باتلاق بحران اقتصادی - اجتماعي فرو رفته، بجای چاره ای ملي برای بحران در داخل کشور و به کمک همه مردم ايران، از بيم آن جهانگشائي که توپخانه آن امروز ايران را نشانه رفته، خود را آماده جنگ نشان مي دهد و چنگ و دندان اتمي نيز نشان مي دهد. اينگونه است که دو بحران در برابر هم قرار گرفته اند و آن که در اين ميان خونبارترين و ويرانگرترين بهاء را خواهد داد ايران و ملت ايران است.

حکومت نمي خواهد در برابر ملت عقب نشيني کند و بحران خويش را مي خواهد با بحران جنگي پيوند بزند، به اين اميد که در اين فرصت هم سرکوب داخلي را کامل خواهد کرد و هم به موقع و به ضرورت تن به مصالحه ای برای قبول موجوديت جهاني اش توسط امريکا خواهد داد. امريکا نيز به خوبي مي داند که حکومتي چنين در بن بست و بحران، يا رفتني است و ميدان را خالي کردني و يا چنان زبون و ذليل که بزرگترين امتيازها را خواهد داد و برای بازگشت کامل به ايران نيازی به ورود از پنجره نيست، چرا که چنين حکومتي تمام دروازه های ايران را به رويش خواهد گشود.

جنبش صلح در ايران که بايد در اولين گام های خود به جبهه گسترده صلح در کشور بيانجامد، از دل اين دو بحران برمي خيزد. آنچه دگرانديش زنداني "ناصر زرافشان" در آخرين مقاله تحليلي خود گفت و تاکيد کرد: "حکومت ها مي آيند و مي روند. کشور را بايد نگهداشت و برای اين کار بايد به دفاع از صلح و مخالفت با حمله به ايران برخاست". آنچه سعيد حجاريان در "چه بايد کرد؟" خود طي هفته گذشته منتشر کرد و در آن تشکيل جبهه صلح را مقدم بر هر جبهه و اتحادی - حتي برای دمکراسي و حقوق بشر- اعلام داشت و آنچه در همين شماره راه توده و به نقل از مصاحبه يک فعال سياسي با سايت "آفتاب" مي خوانيد و از نگاهي ديگر با ضرورت تشکيل جبهه و جنبش صلح در ايران آشنا مي شويد، همگي نشانه هائي است از عميق تر شدن باورهای سياسي به آنچه در مقدمه اين يادداشت نوشتيم. يعني جنگ ادامه بحران است و تنها امريکا بحران زده و پلنگ تيز دندان نيست، بلکه حاکميت ايران نيز غرق در بحران، چاره را در سياست جنگي جستجو مي کند، با اين تفاوت که دچار توهم است و به داخل پوست پلنگ خزيده است!

ما نيز، توده ای ترين مشي و سياست را دنبال کرده، همچنان که در تمام شماره های گذشته تاکيد کرده ايم، با علم و يقين به آنچه در بالا آمد، معتقديم آزادی و عدالت نيز امروز در دل جبهه صلح و مخالفت با جنگ خفته است. همين که بتوانيم از خطر جنگ و ضرورت تشکيل گسترده ترين جبهه داخلي برای صلح  سخن بگوئيم گامي در راه آزادی برداشته ايم و آنجا که بتوانيم جلوی جنگ و ويراني را گرفته و حاکميت جنگ طلب را سر جايش نشانده و برای بحران اقتصادی - اجتماعي کشور چاره ای و برنامه ای ملي تدوين و ارائه دهيم، گامي در جهت عدالت و به سود وسيع ترين طبقات و اقشار اجتماعي ايران برداشته ايم. به همه آنها که در يک هفته گذشته با تاکيد های مکرر از داخل کشور تماس گرفته و از گراني شتاب گير و خشم مردم و يا گسترش نا امني در سراسر ايران گزارش داده اند نيز توصيه مي کنيم، بر محور جبهه صلح - آزادی و عدالت متمرکز شده و فعاليت کنيد. بحران حاکميت فراتر از گراني و نا امني است، در حالي که اين دو نيز در آن جای برجسته اي دارند. امروز مقابله با حاکميتي که کابينه جنگي تشکيل داده و کشور را به لبه پرتگاه يک فاجعه اتمي پيش مي برد، از معبر جبهه صلح مي گذرد.

 ------------------------------------------------------------------

ديدارهای سرخ

در وين سر سبز

ستاره عسگری

همزمان با نشست اتحاديه اروپا با رهبران آمريكای لاتين در وين ، نشست آلترناتيوی از سوی سازمان های مدني و سازماني های اجتماعي برای همبستگي با جنبش های اجتماعي در آمريكای لاتين برگزار شد. عنوان اين نشست "انلازادو آلترناتيو" بود كه مخفف عبارت "تحكيم آلترناتيو زاده شده در آمريكای لاتين با آلترناتيوهای اروپايي " است. شركت كنندگان در اين نشست خواهان تجديد نظر در مناسبات بين‌المللي برای گسترش همكاری متقابلا سودمند و پايان دادن به منطق نئوليبراليسم سودجويي شدند. ادامه

           
 

واقعيت ها و استراتژی

 

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

 هيتلر و آلمان ها

 (ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

 بازی شیطاني

 نوشته روبرت دريفوس

 ترجمه فروزنده فرزاد

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

واژه نامه سیاسی

امیر نیک آئین

تجربه 28 مرداد

ف.م.جوانشیر

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

 نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 یک عمر فریاد آزادی

را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرايی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!    
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور عبدالحسين آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

 
 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم  

ترجمه علیرضا خیرخواه

      تماس با ما    
 

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

 

Tel:+49- 30- 36759721

Email : contact@rahetudeh.com

 

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

     

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است