راه توده

حيدر عمواوغلي

آ. سلطانزاده

کريم نيک بين

بهرام سيروس

دکتر تقي اراني

سيدجعفر پيشه وری

بازی شيطاني- 19
بازی های شيطاني اسرائيل
با برگ سبز اسلام در خاورميانه
ترجمه فروزنده فرزاد

94

ابوالقاسم لاهوتي

سليمان ميرزا

دوشنبه 26 تير 1385

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 94

 

مصاحبه تلويزيوني سردبير راه توده
درباره تهاجم های جديد اسرائيل به لبنان و فلسطين
آقای خامنه ای
از پشت صحنه، کشور را
به کام جنگ هدايت مي کند!


در آغاز بمباران سرزمين های اشغالي فلسطين و کشور لبنان از سوی جنگنده های اسرائيلي، مصاحبه ای که مي شنويد با سردبير راه توده، برای تلويزيون "تصوير ايران" انجام و بصورت مستقيم پخش شد. پيش از آن نيز گفتگوی کوتاه ديگری در همين ارتباط برای يکي از برنامه های راديو صدای ايران با سردبير راه توده انجام شد. مصاحبه "تصويرايران"، که صبح جمعه به وقت ايران انجام شد را از اينجا بشنويد. متاسفانه بخش های مربوط به صدای مصاحبه کننده "مانوک خدابخشيان" به آن دليل که تلفني ضبط شده ضعيف است. بشنوید

 

---------------------------------------------------------------------

 

جنگ و تجاوز
نبايد به دروازه های ايران برسد!


جنگي که اين بار اسرائيل، با حمله به لبنان و منطقه خودگردان فلسطين آغاز کرده است، از جنس ديگر و با اهداف ديگری است. جنس آن از جنس جنگ 6 روز در سال 1967 و جنگ رمضان نيست. در اولي جمال عبدالناصر رهبر پر نفوذ مصر و خاورميانه هنوز در حيات بود و در دومي، جانشين او "انور السادات" روی شانه اخوان المسلمين مصر در يک معامله پنهان با امريکا و اسرائيل صحرای سينا را از اسرائيل پس گرفت تا قهرمان سازش با اسرائيل و گشاينده دفتر تازه ای در خاورميانه شود.
در آن دو جنگ، هنوز حضور اتحاد شوروی وقت در صحنه بين المللي وزنه ای تعيين کننده بود و بلندپروازی های امريکا و اسرائيل نمي توانست از آن فراتر رود که به چالشي بين المللي ختم شود. جنگ نيز، نه بار مذهبي داشت و نه سمت گيری غير فرا منطقه ای.
در جنگي که اين بار و به بهانه گروگان گرفته شدن دو سرباز اسرائيلي آغاز شده است، هيچکدام از سه فاکتور بالا مطرح نيستند. اتحاد شوروی در صحنه بين المللي نيست و رقابت های موجود ميان کشورهای بزرگ سرمايه داری چنان نيست که نتوانند با هم بر سر اين و يا آن رويداد، آينده منطقه و يا بود و نبود تماميت ارضي يک کشور معامله کنند. جنگ جنبه مذهبي به خود گرفته، يعني اسرائيل مي کوشد هدف از جنگ جديد را سرکوب شيعيان جنگجو (به تعبير اسرائيل) تبليغ کرده و از شکاف تاريخي ميان اهل سنت و اهل تشييع بهره گيرد؛ و سومين نکته، که از نظر ما محوری ترين نکته نيز هست، آنکه اسرائيل هدف را فراسوی منطقه عربي خاورميانه نشانه رفته و نشان مي دهد: ايران!
محورهای دوم و سوم بهانه ای شد برای کنفرانس سران 7 کشور بزرگ سرمايه داری جهان، باضافه چرخ پنجم آن، يعني روسيه تا با همين دو بهانه و متکي به يکدست بودن قدرت موجود جهاني و نبود وزنه ای در برابر آن (نبود اتحاد شوروی در صحنه) تقريبا با سکوتي تائيد آميز از کنار جنگ جديد و آغاز شده توسط اسرائيل عبور کرده و منتظر نتيجه آن در فراسوی منطقه عربي، يعني ايران بمانند.
بر اين اساس است، که مي توان گفت: اين جنگ از جنس دو جنگ 1967 و جنگ رمضان نيست و مقدمه ايست براي به صحنه کشاندن مستقيم ايران، گرچه از دو پنجره لبنان و فلسطين و ای بسا دروازه سوريه! سرنوشت "عثماني" آن ام القرای اسلام پيش از جنگ اول جهاني درانتظار ام القرای تشييع منطقه است؟
در ايران، آنجا که دولت و حاکميتي با اهداف جنگي تشکيل شده و از چند سال پيش خود را آماده کشاندن کشور به يک جنگ جديد آماده مي کردند، بي خبری تحميل شده به مردم و سرکوب سياسي و کشيدن چادر امنيتي بر سر جامعه، امکان ادامه فاجعه آفريني را به حاکميت خواهد داد؟ بازی اتمي - حتي اگر انگيزه آن مجهز شدن به سلاح اتمي و دشوار ساختن حمله به ايران باشد- ترويج و تحميل خرافات مذهبي به جامعه و متکي شدن به نيروی نظامي سازمان يافته نيم ميليوني سپاه کشور را حفظ خواهد کرد؟
نگاه توده ای به اوضاع داخلي کشور (نارضائي وسيع مردم از حاکميت، بحران اقتصادی، بيکاری، فساد حکومتي، انديشه های مخرب جهان اسلامي حکومت، از هم پاشيدگي وحدت ملي و...)، شرايط نامساعد جهاني و منطقه ای به سئوال بالا پاسخ منفي مي دهد و به همين دليل بايد بصورت جدی نگران آينده کشور بود. مبرم ترين وظيفه همه نيروهای ملي متوقف ساختن حاکميت، تغيير ترکيب آن به سود منافع ملي کشور و جلوگيری از فاجعه تحميل يک جنگ جديد به کشور است که پايان آن مي تواند با پايان تماميت ارضي ايران همراه شود.
جنگ جديد در خاورميانه و خيزی که اسرائيل با بمباران لبنان و فلسطين و احتمالا سوريه برداشته نبايد به حمله نظامي و حتي اتمي به ايران ختم شود و هر نوع ماجراجوئي حاکميت جنگ طلب کنوني جمهوری اسلامي که اين زمينه را فراهم سازد خيانت و ادامه خام خيالي هائي است که در گذشته 28 ساله خود نيز نتايج آن را به ملت تحميل کرده، گرچه اين بار فاجعه بارتر.
 

---------------------------------------------------------------------

 

"طرح گذار"
برنامه جديد امريکا برای
مقابله با انقلاب درامريکا لاتين

---------------------------------------------------------------------

تقلب درشمارش آراء
مکزيک به دو پارچه
سياسي تقسيم شده

پاراگوئه
شورش دهقانان بي زمين
با فرياد"اصلاحات ارضي"

آخرين توصيه ها و نامه ها
به حزب کمونيست اتحاد شوروی-1
بيم و نگراني های لنين
از انشعاب درون حزبي

کامينيف - لنين - ترتسکي

------------------

افسانه ما - 9

شکنجه و اعدام
جناياتي که پس از شاه
در ج.ا نيز تکرار شد
سروان غلامعباس فروتن

--------------------
"به آذين" ميهمان اين آقايان-2
18 تا 23 ساله ها
زندانيان سياسي شاه
2 دهه پس از 28 مرداد
--------------------

خيانت به سوسياليسم

فروپاشي اتحاد شوروی
تراژدی بزرگ قرن 20

ترجمه محمد علي عمويي

نيکلای ريژکف

--------------------
حقوق بشر
دست آوردها و غفلت ها
دراتحاد شوروی سوسياليستي
نوشته "ف . رودينسکي"*
تلخيص و تدوين: ک. رحماني
--------------------

جامعه ايران در دوران رضا شاه-11

از بابيگری تا بهائيگری
هيچ ايدئولوژی مذهبي
راهگشای تحولات
در ايران نخواهد بود
احسان طبری

---------------

ماترياليسم ديالکتيک
اميرنيک آئين
از بغرنج به ساده
و از ساده به بغرنج
تحليل مشخص پديده ها
اينگونه امکان پذيراست

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرايی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است