علي اميرخيزی

عبدالصمد کامبخش

بازی شيطانی-15

بانک های اسلامی

ستاد اقتصادی

اصولگرايان مذهبی

اردشير آوانسيان

دکتر محمد بهرامي

علي اميرخيزی

عبدالصمد کامبخش

اردشير آوانسيان

دکتر محمد بهرامی

پروين گنابادی

دکتر اختر کامبخش

پروين گنابادی

دکتراختر کامبخش

راه توده

90

جميله صديقي

محمود بقراطي

جميله صديقي

محمود بقراطی

دوشنبه 29 خرداد 1385

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 90

گفتگوی محمدعلي عمويي با ناهيد خيرابي

حزب توده ايران هست

هيچ نيازی به

حزب جديد نيست!

عمر سياسي من در اين حزب 65 ساله گذشته، و شرايط  که فراهم شود، وسيعا در حزب توده ايران جمع خواهند شد. بزودی مقاله ای که در باره "تحزب و پيشينه آن در ايران" نوشته ام در يکي از نشريات معتبر کشور منتشر خواهد شد.

--------------------

سهام عدالت

 کپی طرح شاهانه

"سهيم شدن کارگران

در سود کارخانه ها"

هدايت احمدی

--------------------
--------------------

خيانت به سوسياليسم

نبوغ گورباچف:

تبدیل اصلاحات

 به نابودی شوروی

ترجمه محمد علي عمويي

گورباچف - ريگان - بوش ( پدر)

--------------------

جامعه ايران در دوران رضا شاه - 8

نيمرخ پنهان رضا شاه

با قرارداد "دارسی"

از پرده بيرون افتاد

احسان طبری

--------------------

هيتلر و آلمان ها

اقتصاد جنگی نازی ها

بر پايه

مردم مطيع - وعده رفاه

--------------------

ماترياليسم ديالکتيک

اميرنيک آئين

حقيقت در محدوده

زمان، مکان و علم

در خدمت تئوری شناخت

امريکا ايران را مي خواهد

حاکميت همراهي مي کند، يا مقابله؟

کساني که در داخل کشورند و دستي نزديک تر بر آتش دارند، بيش از ما که نظر، مشاهدات و ارزيابي‌های اجتماعي آنان را دراينجا کمي تدقيق و تنظيم مي کنيم، مي دانند و با نگراني بيان مي کنند:

بي تفاوتي مردم نسبت به سرنوشت کشور، ناباوری عمومي و ملي نسبت به هر آنچه حاکميت مي گويد و سپردن خويش بدست سير توفان حوادث، به بالاترين سطوح خويش رسيده است.

هرگاه فرصتي دست مي دهد با حوادث همراه مي شوند و در واقع منتظر حوادث اند، اما خود در پي خلق رويدادهای هدفمند نيستند. اين بدترين و خطرخيزترين روحيه حاکم بر يک ملت است و بزرگترين و تاريخي ترين انفجارهای کور اجتماعي و يا امواج بنيان کن خارجي نيز پيوسته از همين دروازه به ايران وارد شده است. تا حد همراهي و همگامي با مهاجم بيگانه!

اعراب روی همين امواج نفرت و بي تفاوتي به سمت ايران سرازير شدند و امپراطوری ساسانيان را، حتي با همراهي اوليه مردم ايران که تمام پيوندهای خود را با حاکميت و موبدان زرتشتي گسسته بودند روبيدند. چنان که، مردم دين خويش و آئين حاکم، هر دو را يکجا به مهاجم سپردند. بعدها که کلاه استبداد مذهبي جديد و غارتگری مهاجم خارجي را بر سر خويش ديدند، نهضت ها برپا کردند تا خارجي را بيرون کنند و يا بساط ظلم و غارت آن را برچينند. تاريخ جنبش ها و قيام های بزرگ ايران - مانيان، خرم دينان، بابيان و...-  پس از سلطه اعراب بر ايران، برجسته ترين نمونه های آن است.

گسترده تر شدن چتر خوف و سرکوب حکومتي، بيگانگي و قطع پيوند مردم با نهادهای حکومتي (حتي آنها که با آراء بخشي از مردم برپا شده اند)، فروپاشي معيارهای اجتماعي و سنت های ريشه دار ملي، خشم انباشته، حتي فروپاشي حصارهای مذهبي در ميان مردم نيازمند و بيشتر مذهبي کشور، تاريخ گذشته را به ياد مي آورد: با فاجعه روبرو هستيم!

تهاجم خارجي و يا شعله ور شدن حريق جنگ خانگي در ايران، اين زمينه آماده را در اختيار دارد. چنان، که دشوار نيست تصور آتش گشودن نيروهای نظامي چندگانه خود حاکميت به روی هم، چه رسد به آتشباری در نقاطي که اقوام ايراني در آنها ساکن اند و تنها در يک زمينه - بي نياز از ذکر ديگر زمينه ها- اکثريت مردم اين مناطق (يک سوم مردم ايران) تضاد مذهبي با حکومت شيعه مرکزی دارند. اينست آن بستری که امريکا مي خواهد روی امواج آن سوار شده و با تقسيم ايران به چند قسمت، بر مملکتي که 28 سال پيش انقلاب کرد تا دست امريکا را از آن کوتاه کند سلطه خونين بيابد. کمتر ايراني ميهن دوستي است که اين بخش از نگراني لايه هائي از همين حاکميت را نپذيرد که معتقد است امريکا در پي سلطه مجدد و کامل بر ايران است. آنچه را نمي توان از همين بخش از حاکميت پذيرفت آنست که از يکسو معتقد است با "سلاح اتمي" و حادثه جوئي های تخريبي- تروريستي در منطقه مي توان جلوی اين سلطه و تهاجم امريکا را گرفت و از سوی ديگر تصور مي کند با چماق دو سر خرافات و سرکوب مي توان جبهه داخل را مستحکم کرد و در برابر امريکا ايستاد.

اشتباه بزرگ اينجاست؛ و بنظر ما دست های پنهان امريکا و انگليس در حاکميت، اين انديشه غلط را جا انداخته و پيش مي برند. انديشه و سياستي که خلاف نياز به وحدت ملي است و عملا شيرازه اين وحدت را از هم گسسته و با ادامه سرکوب مردم بيشتر از هم خواهد گسست. در منطقه و فراتر از منطقه نيز چنان فضائي  را فراهم مي سازد که زمينه ساز همراهي با امريکا برای حمله به ايران و يا پيشبرد سياست ايجاد جنگ داخلي در کشور است. سلاح اتمي و سياست جنگي - اتمي از اين زاويه است که چون "پاشنه آشيل" امروز در خدمت استراتژی امريکا برای سلطه بر ايران در مي آيد.

بدين ترتيب است که حاکميت به راه خويش مي رود و مردم به راه خويش و حوادث قرار است در ميدان خالي رخ دهند. حاکميت در دو انديشه است:

1- ادامه فريبکاری و جلب حمايت اقشاری از مردم ايران بعنوان گوشت دم توپ سياست‌های نظامي و جنگي خويش،

2- فرصت طلبي و جستجوی زمان برای سازش های ضد ملي خارجي و گسترش دامنه سرکوب داخلي، حتي همان بخش ها و اقشاری که اکنون روی کشاندن آن بدنبال خويش حساب باز کرده است (آينده بخش هائي از حزب الله، بسيج، ايثارگر و آوارگان و حاشيه نشينان شهرهای بزرگ کشور در اين فصل روشن خواهد شد.) که خود عرصه ديگری برای حريق جنگ داخلي است. حتي اگر تهاجم خارجي همراه آن نباشد؛ اما همراهي و حمايت خارجي چرا!

مردم بي اعتناء به بمباران های تبليغاتي حکومت نيز در دو انديشه اند:

1- جستجوی لحظات حادثه ای برای تسويه حساب با حاکميت و حتي اسلام حاکم.

(شورش های کور را در اينجا بايد جستجو کرد.)

2- و بيم و هراس نه چندان وسيع نسبت به تهاجم خارجي و جنگ داخلي، که اين دومي با از هم گسيخته شدن شيرازه دستگاه های امنيتي و نظامي و بي اثر شدن تبليغات شبانه روزی تمام رسانه های تحت هدايت حاکميت، چنان پرده ها را کنار خواهد زد و اقعيات پشت آن را عيان خواهد ساخت، که هنوز تصور وسعت آن دشوار است.

حتي اگر از پشت اين عينک نيز ايران امروز را ببينيم، ضرورت شعاری که بسيج کننده مردم و منسجم ساختن و هدايت پذير کردن مردم و مقابله ملي با حاکميت جنگ طلب و سرکوبگر را ممکن سازد، يک ضرورت تاريخي است. ما مي گوئيم اين شعار که هم در برابر مهاجم خارجي است و هم در برابر سرکوبگر داخلي، "جبهه صلح" برای آزادی، برای عدالت و دفاع از استقلال کشوراست. وسيع ترين نيروی اجتماعي مي تواند پشت اين شعار بسيج شود، حتي اقشاری از بدنه حاکميت کنوني. به اعماق اوضاع حاکم بر امروز بايد نگاه کرد و برای فردا مردم را دعوت کرد. فردای وقوع حادثه ديراست!

 ---------------------------------------------------------------------

در سال 73 يا 75 و آغاز شکار های امنيتی

سروان غلامعباس فروتن

نويسنده "افسانه ما"

 در شيراز به قتل رسيد

--------------------

افسانه ما- 5

آغاز سلطه کودتاچی ها

شکنجه افسران توده ای

غ - فروتن

شرح عكس‌ها: 1 - باتمانقليچ در زمان رئيس ستاد ارتش پس از کودتا که در سال 1370 در امريکا مرد. (بالا) 2-آزموده معروف به ايشمن ايران چهره ای مذهبي داشت و با قرآن سرشکنجه گاه مي رفت. چند روز قبل از سقوط شاه از ايران گريخت و در امريکا مرد. (سمت راست پائین)3 - سرهنگ امجدي شکنجه گر که به مقام سپهبدي نيز پس از کودتا رسيد و در سال 1375 مرد.( سمت چپ پائین)


  بايگانی راه توده - گزيده هايي ازراه توده - اطلاعيه ها - مصاحبه های سردبيرراه توده - مقاله ها - مقاله ها و نوشته های تئوريک و تحليلي - آثار باليني - مردم و نامه مردم

  مشي و سياست توده ای در سرمقاله های مردم - اطلاعیه ها از 57 تا 62 - پرسش و پاسخ - نوید - سرودهای حزب توده ايران - فاجعه ملي(قتل عام 67 - کودتای 28 مرداد دکتر نورالدين کيانوری - به آذين - محمدعلي عمويي - مريم فيروز - احسان طبری - جوانشير - سياوش کسرايي - رحمان هاتفی - پرفسور عبدالحسين آگاهي - مهدی کيهان

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرايی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

 
 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است