راه توده

فریدون ابراهیمی

ایراندخت ابراهیمی

جمیله صدیقی

رفعت محمدزاده

انوشیروان ابراهیمی

علی گلاویژ

بازی شيطاني- 23
پس از انقلاب 57
دوران کم فراز و پر نشیب
ارتباط های امریکائی

98

هدایت اله حاتمی

امیر نیک آئین

دوشنبه 23 مرداد 1385

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 98

 

تحلیل تحقیقی "جعفر پویا" و "ن. کیانی" اعضای شورای سردبیری راه توده
حزب الله لبنان
میان دو تیغ قیچی اسرائیل
و رهبران جمهوری اسلامی
رهبران موتلفه اسلامی نگران تجارت سیب و پرتقال لبنان اند
و حاکمیت یکدست جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان را سپر بلای خود کرده است.
 

حكومت یکدست، دولت احمدی نژاد و گروه های موسوم به حزب الله ايران پرچم دفاع از حزب الله لبنان را به دست گرفته اند. اينان همسو با تبليغات اسرائيل و آمريكا طوری وانمود می كنند كه گويا حزب الله لبنان با سرانگشت رهبران جمهوری اسلامی بوجود آمده است. به گونه ای برای حزب الله لبنان تبليغ می كنند كه بيش از آنكه هدف از آن همبستگی با مردم يا حتی حزب الله لبنان باشد ايجاد اين تصور در مردم ايران و جهان است كه مثلا سرنخ حزب الله لبنان در دست رهبران ايران است. خون مردم لبنان و اعضای حزب الله فعلا وسيله كاسبی و كسب وجهه رهبران ايران شده است. ولی آيا واقعا ماهيت حزب الله ايران با ماهيت حزب الله لبنان يكی است؟ حزب الله لبنان كه هيچگاه دست بر روی مردم خود بلند نكرده با حزب الله ايران كه حيات سياسی آن بدون مردم آزاری، چماق كشی، تفرقه افكنی و ... ممكن نيست، دارای يك انديشه هستند؟ آيا بين هدف حزب الله لبنان كه ايجاد يك جبهه واحد ضد اسرائيلی و ضدامپرياليستی است با حزب الله ايران كه كاری جز پراكندن، منفعل كردن و سركوب كردن جبهه ضدامريكايی ندارد شباهتی وجود دارد؟ آيا هدف كمك های ايران به حزب الله تقويت مقاومت آن در برابر اسرائيل است، يا تضمين امنيت صادرات سيب و پرتقال لبنان كه انحصار آن نه فقط به سوی ايران، بلكه به ديگر كشورهای منطقه و قبرس و غيره در اختيار موتلفه اسلامی و عسكراولادی و رفيق دوست است؟
حزب الله لبنان در سال 1982 و پس از حمله اسرائيل به لبنان شكل گرفت. حسن نصرالله رهبر كنونی حزب الله خود می گويد: "اگر اسرائيل در سال 1982 به لبنان حمله نكرده بود امروز حزب الله وجود نداشت." ريشه حزب الله لبنان از يكسو در جنبش امل و انديشه های امام موسی صدر و از سوی ديگر و بيش از آن در جنبش چپ و جبهه مقاومت فلسطين نهفته است. به همين دليل برخلاف "امل" حزب الله توانست پيوند تنگاتنگی با مردم محروم جنوب لبنان و ديگر مناطق اين كشور برقرار كند. زمانی كه حزب الله تشكيل شد اوج تلالو انقلاب ايران در منطقه بود. رهبران وقت حزب الله (شیخ حسن فضل الله) واقعا به انقلاب ايران عشق می ورزيدند و آن را الگوی خود می دانستند. آنان هنوز از اختلاف های درونی رهبری انقلاب ايران اطلاع نداشتند. اختلاف هايی كه بعدها در جريان فاش شدن ماجرای ايران گيت و خريد سلاح از اسرائيل توسط ايران ضربه سختی به حزب الله لبنان وارد كرد، ضمن آنكه هواداران محمد منتظری و سید مهدی هاشمی را كه با انقلابيون فلسطين و لبنان دارای مناسبات نزديك بودند از سپاه پاكسازی كرده و حتی مهدی هاشمی را اعدام کردند.
بدينسان همراه با چرخش تدريجی رهبران ايران كه در داخل به صورت سركوب نيروهای انقلاب و در خارج به شكل تلاش برای جلب نظر موافق آمريكا جلوه گر می شد، نحوه مناسبات ايران با حزب الله لبنان نيز تغيير كرد. اين مناسبات در دوران رهبری علی خامنه ای از شكل كمك های صادقانه و بی شائبه اوليه به نفوذ درون حزب الله، جلب افراد ضعيف از نظر فكری يا مادی به سازمان های امنيتی كه نقش مخربی به زيان حزب الله در برخی ترورهای ايرانيان اپوزيسيون خارج از كشور بر دوش آنان گذاشته شد، در تلاش برای استفاده ابزاری از آن، تبديل كردن حزب الله به يك وسيله مذاكره و چانه زنی با غرب، عوض شد.
چند دستگی های درون رهبری ايران به درون رهبری حزب الله نيز وارد شد هر چند ماهيت اساسی آن را نتوانست تغيير دهد و اين حزب ماهيت ملی لبنانی خود را حفظ كرد.
برخلاف تبليغات وسيعی كه غرب و حكومت ايران انجام می دهند دولت ايران هيچگونه كمك چشمگير نظامی به حزب الله لبنان نكرده است. سلاح های حزب الله لبنان عمدتا موشك های روسی كاتوشياست كه سوريه در اختيار آن قرار داده است. موشك های ديگری اگر ايران در اختيار حزب الله لبنان قرار داده باشد يا تعدادش اندك است يا استفاده از آن مشروط به منافع رهبران ايران و نه حزب الله و مردم لبنان است.

بخشی از نگرانی جمهوری اسلامی از امنيت لبنان هم ناشی از منافع اقتصادی است كه در آن كشور دارد. از جمله انحصار سيب و پرتقال لبنان كه شهرت جهانی دارند اكنون در اختيار موتلفه اسلامی و گروه رفيق دوست و عسكراولادی قرار گرفته است و آنان مايل به تامين امنيت برای تهيه و صادرات آن به ايران و ديگر كشورهای خارجی هستند. در واقع كمك هايی كه اينان مدعی هستند به مردم لبنان می كنند حاصل تاراج دسترنج خود آنان و در جهت حفظ منافع اقتصادی "اصولگرايان" جمهوری اسلامی است.    ادامه

------------------------------------------------------------------------

خيانت به سوسياليسم

فروپاشی اتحاد شوروی
استقبال از مرگ با خودکشی

ترجمه محمد علي عمويي

نامه 400 شخصیت جهانی
با کاسترو یا بی کاسترو
دست ها از کوبا کوتاه
ترجمه:عسگرداوودی
روزنامه چپ گرای« یونگه ولت» چاپ آلمان

گفتگو با دخترآلمانی که عاشق کاسترو
بود اما ماموریت داشت او را بکشد
فیدل کاسترو
ازانقلاب سفید شروع کرد
به انقلاب سرخ رسید

ستاره عسگری

------------------
نسخه رهبر را
برای بحران اقتصادی
تئوریزه نکنید
احمدهدایتی
------------------

به ابتکار راه توده
آغاز انتشار کتاب
"ماتریالیسم تاریخی"
نوشته امیرنیک آئین، عضو اعدام شده
هیات سیاسی حزب توده ایران

 در قتل عام 1367

------------------

افسانه ما - 13

محاکمه کودتائی
پس از اعتراف گیری
زیر شکنجه و بازجوئی

سروان غلامعباس فروتن

------------------

"به آذين" ميهمان اين آقايان-6
هرگز آب نداشتم
که بدانم شناگرقابلی هستم؟

--------------------

جامعه ايران در دوران رضا شاه-16

رضاشاه
آنگونه سفاک وطماع که بود
نه آنگونه که می ستایند

احسان طبری

---------------

گزارش تصويری روزنامه های
ارگان مرکزی حزب توده ايران

---------------

هيتلر و آلمان ها
محرومان اجتماعی آلمان
تسلیم عوامفریبی های
هیتلر و فاشیست ها شدند
ترجمه عليرضا خيرخواه

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است