رفعت محمدزاده

محمد پورهرمزان

مصاحبه سردبير راه توده با تلويزيون "تصويرايران"
هيچكس باندازه حاكميت
نمی داند خطر چقدر جدی است
!

جمعه دوم تيرماه، تلويزيون "تصويرايران"،9 صبح به وقت ايران مصاحبه ای را كه می شنويد با سردبير "راه توده" پيرامون اوضاع سياسی ايران انجام داد. آدرس اينترنتی اين تلويزيونhttp://www.afnl.com   و آدرس ماهواره ای آن برای ايران را می توانيد از در اين سايت http://www.isnch.blogsky.com استخراج كنيد. مصاحبه را بشنويد!

داود نوروزی

کيومرث زرشناس

رفعت محمدزاده

محمد پورهرمزان

داوود نوروزی

کيومرث زرشناس

صابر محمدزاده

مريم فيروز

صابرمحمدزاده

مريم فيروز

راه توده

91

فاطمه مدرس

منوچهر بهزادی

فاطمه مدرس فردين

منوچهر بهزادی

دوشنبه 5 تير 1385

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 91

کودتای داخلي

در جمهوری گيلان

قتل مهندس حيدرعمواغلی

اولين دبيراول حزب کمونيست ايران

 

حزب جمهوری اسلامي- نخست وزير

دو انفجار که در انحراف

 انقلاب 57 نقش داشت

--------------------

رويای ايجاد اشتغال

در نظام تجارت و دلالي

احمد هدايتي

--------------------

بازی شيطاني - 16
اخوان المسلمين
پناهگاه بانكهای اسلامي ترجمه فروزنده فرزاد

آیت الله صدر

--------------------

افسانه ما - 6

روزهای تلخ

يورش، دستگيری

زندان، شکنجه و اعدام

سروان غلامعباس فروتن

--------------------

خيانت به سوسياليسم

گورباچف

از ناپايداری تا

سقوط در

گرداب خيانت

ترجمه محمد علي عمويي

روی مدودف

--------------------

جامعه ايران در دوران رضا شاه - 9

رضا شاه

وعده جمهوری داد

بر تخت سلطنت نشست

احسان طبری

--------------------

مكزيك درانتظارنتيجه سرخ
درانتخابات رياست جمهوری

--------------------

ماترياليسم ديالکتيک

اميرنيک آئين

سيبرنتيک

جدال بين دو فلسفه

ماترياليسم و ايده آليسم

بگوئيم و به سمت اتحاد و جبهه جديد برويم
 
زمان شجاعت سياسي برای
 بيان اشتباهات دوران اصلاحات است

در هفته های اخير تحليل اوضاع بحراني كشور و ارزيابي موقعيت اصلاح طلبان و دلائل ناكامي آنها برای ادامه مقامت در برابر يورش های جناح راست، شتابي صريح تر به خود گرفته است. اين شتاب صريح را مي توان در دو سخنراني و مصاحبه اخير بهزاد نبوی عضو ارشد رهبری مجاهدين انقلاب اسلامي و از اعضای كابينه های جمهوری اسلامي اول و عضو مجلس در جمهوری اسلامي دوم و همچنين مصاحبه های روز به روز صريح تر شده سخنگوی دولت خاتمي "رمضان زاده" و يا برخي فعالان ديگر درون ساختار دولتي دوران اصلاحات نظير"عيسي سحرخيز" و يا "مهندس موسوی خوئيني” كه به بهانه شركت در تظاهرات زنان خواهان حقوق انساني خويش زنداني شده، آشكارا ملاحظه كرد.

- بحران ناشي از پرونده اتمي ايران،

- خطر تهاجم نظامي به ايران،

- خيزهای پنهاني كه از جانب دولت يكپارچه و تحت امر رهبر برای زدوبند پنهان با امريكا - برداشته مي شود،

- خطرجنگ داخلي و حمايت و دخالت نظامي از مرزهای مشترك با كشورهای پاكستان، تركيه، آذربايجان، افغانستان، عراق و خليج فارس،

- فقر و بحران انفجاری ناشي از بيكاری و نابودی صنايع و توليد و بيكاری كارگران در كشور،
- كوچ رو به افزايش روستائيان فقر زده برا
ی رساندن خود به حاشيه شهرهای بزرگ، به اميد كار و نان،

- تشديد فشار حكومتي روی اقشار روشنفكری و دانشجوئي،

- ظرفيت رو به پايان اقشار متوسط اجتماعي برای تحمل وضع اقتصادی - سياسي موجود،

و سرانجام:

- اتكای بازهم بيشتر و روزافزون تر حاكميت يكدست به ابزار سركوب پليسي- امنيتي و تلاش برای حفظ خود با اين ابزار، كه نتايج آن را در يورش خونين به مردم آذربايجان، جنگ تمام عيار در بلوچستان ايران، ادامه دستگيری ها در كردستان، دستگيری فعالان دانشجوئي و شكار منتقدان جدی سياست های حاكم كنوني به بهانه محاكمه بر اساس پرونده های مطبوعاتي سال های گذشته شاهديم،

سرتيترهای برجسته آن انگيزه های اصلي برای صراحت بيشتر به خود گرفتن طرح ديدگاه ها و نقد اوضاع كنوني كشور و نگاه به گذشته و دلائل وضع موجود است. مهره چيني و زمينه سازی برای تصاحب شوراها از طريق انتخاباتي كه در پيش است و مهره چيني روحانيون وابسته مستقيم و غير مستقيم به انجمن حجتيه، اخوان المسلمين جهاني و فدائيان اسلام بعنوان شاخه ايراني اين جمعيت انگليسي برای فتح کامل مجلس خبرگان رهبری نيز موجب شده است تا برخي ملاحظات كنار گذاشته شده و حرف ها زده شود.

اين گفته ها و افشاگری ها و نقدها، بدليل نبود امكانات وسيع ارتباطي با مردم قطعا نمي تواند چنان تاثيری را داشته باشد كه در صورت داشتن چنين امكاناتي مي توانست داشته باشد؛ اما درهمان سطحي كه گفته و شنيده مي شود و سينه به سينه نقل مي شود نيز بسيار ارزشمند است و بايد مشوق ادامه آن بود. ما از ادامه اين روش تا پيش از به زندان رفتن كودتائي چهره هائي كه مي توانند امروز سخن بگويند و فردا در گوشه زندان از اين حداقل ارتباط و امكان ارتباطي نيز محروم خواهند شد، ارزش تاريخي قائل هستيم، زيرا نخبگان سياسي و نظامي- سياسي و سياسي- روحاني درون و پيرامون حاكميت با دقت آنها را پيگيری مي كنند و اين در جامعه ای كه حاكميت ارتباط مردم را يكسويه در اختيار خود گرفته به موقع خويش نقشي را كه بايد ايفاء كند، خواهد كرد. اين تجربه تاريخ تحولات در خاورميانه و امريكای لاتين است و به همين دليل ما پيوسته از به يك چوب راندن نيروهای نظامي، سپاهي و بسيجي بشدت مخالف بوده و هستيم. نه تنها مخالفيم، بلكه با صراحتي كه گاه موجب طرح انتقاداتي به ما (شورای سردبيری راه توده) شده گفته و نوشته ايم و باز هم مي گوئيم و مي نويسيم كه جمهوری اسلامي و حاكميت آن وارد مرحله ای شده كه نيروهای نظامي در آن، به همان اندازه كه مي توانند نقش منفي و ضد مردمي داشته باشند، مي توانند نقشي ملي و مردمي نيز برعهده بگيرند و مبتكر و يا ياری رساننده فضای سياسي- اقتصادی جديد و متحولي در ايران شوند.

با همين ارزيابي و نگاه به اوضاع بسيار بغرنج و پيچيده ايران است، كه علاوه بر نگاه به خطرات خارجي و زمينه های داخلي آن خطرات، كه از سياست های حاكميت يكدست بر مي ‌خيزد، معتقديم چهره های جسور نقد گذشته و اوضاع كنوني كشور، بتدريج بايد از آن اشتباهاتي نيز نام ببرند و نقد آنها را در دستور كار خود قرار بدهند كه خودی های طرفداران اصلاحات طراح آن بودند و همين طرح ها و نقش ها ضربه از درون را به جنبش اصلاحات ممكن ساخت.

همزمان با افشای آن جرياني كه 8 سال با عزمي راسخ در برابر اصلاحات ايستاد و با همان عزم دو قوه مقننه و مجريه . . .  ادامه

 

---------------------------------------------------------------------

 

گفتگوی فيدل کاسترو با سردبير لوموند ديپلماتيک

سرکوب کودتا عليه چاوز

به رهبری کاسترو از کوبا

فرهنگ و توسعه- برگردان: بابک پاکزاد 

 

---------------------------------------------------------------------

 

گفتگوی ارگان حزب کمونيست آلمان

"عصرما"، با سه تن از جوانان

حزب کمونيست فرانسه

 

خون تازه در رگ های

حزب کمونيست

و جنبش مقاومت فرانسه

ترجمه ستاره عسگری


  بايگانی راه توده - گزيده هايي ازراه توده - اطلاعيه ها - مصاحبه های سردبيرراه توده - مقاله ها - مقاله ها و نوشته های تئوريک و تحليلي - آثار باليني - مردم و نامه مردم

  مشي و سياست توده ای در سرمقاله های مردم - اطلاعیه ها از 57 تا 62 - پرسش و پاسخ - نوید - سرودهای حزب توده ايران - فاجعه ملي(قتل عام 67 - کودتای 28 مرداد دکتر نورالدين کيانوری - به آذين - محمدعلي عمويي - مريم فيروز - احسان طبری - جوانشير - سياوش کسرايي - رحمان هاتفی - پرفسور عبدالحسين آگاهي - مهدی کيهان

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرايی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

 
 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است