ناخدا افضلي

سرهنگ کبيری

"به آذين"

چه کسانی "پاگون" سياسی

را از شانه توده ای ها می‌ کنند؟

از اين شماره کتاب "ميهمان اين آقايان"

سرهنگ عطاريان

فرزاد جهاد

ناخدا افضلي

سرهنگ کبيری

سرهنگ عطاريان

فرزاد جهاد

غلامرضا خاضعي

ابوالفضل  بهرامي نژاد

غلامرضا خاضعي

ابوالفضل بهرامي نژاد

راه توده

93

محمد بهرامي نژاد

شاهرخ جهانگيری

محمد بهرامي نژاد

شاهرخ جهانگيری

دوشنبه 19 تير 1385

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 93

به آذين

آن نيمرخ ديگری که اجازه نداريم نبينيم و نگوئيم!

د. رهياب

--------------------

بازی شيطاني - 18
اخوان المسلمين وحماس

زير سايه چتر اسرائيل

ترجمه فروزنده فرزاد

یاسرعرفات

جورج حبش

شیخ یاسین رمضان

شیخ زائد

--------------------

افسانه ما - 8

با آرزوهای بزرگ و انساني، دراسارت دشمن

قيام برای عدالت

 عليه اطاعت کورکورانه

سروان غلامعباس فروتن

سرهنگ مبشری در زندان فرمانداری نظامي، قبل از اعدام

--------------------

خيانت به سوسياليسم

فروپاشي شوروی

15 ميليون کامسامول

شد ارتش خصوصي سازی

ترجمه محمد علي عمويي

 به توپ بستن پارلمان روسيه - مسکو 1991

--------------------

جامعه ايران در دوران رضا شاه - 11

شريعت سنگلجي

سنگ بنای رفرم در تشيع را

 اين "مصلح کبير" گذاشت

احسان طبری

--------------------

کوکائين

دربوليوی ملی و فرآورده‌ای

صنعتی - پزشكی خواهد شد

نويس دويچلند. ترجمه: ستاره عسگری

--------------------

ماترياليسم ديالکتيک- اميرنيک آئين

گذار "ديالکتيک"

جهش عظيم در تفکر بشری

صبح روز انتشار طرح سعيد امامي در روزنامه سلام

و ارزيابي دقيق کيانوری از وقوع حوادث کودتائی

کودتای 18 تير 78

و کودتاگران در حاکميت يکدست

 تير ماه 1378 روزی است که در تاريخ جمهوری اسلامي نه بعنوان يک رويداد مربوط به جنبش دانشجوئي، بلکه حادثه ای کودتائي ثبت است؛ حتي نه حادثه، بلکه يک کودتای دقيق و طراحي شده که به بسياری از اهداف خود رسيد و ضربه ای مهلک بر پيکر جنبش اصلاحات زد. بنابر اين ارزيابي است که معتقديم هنوز ابعاد و اخبار دقيق اين رويداد انتشار نيافته و بايد کوشيد اين ابعاد و اخبار انتشار يابد و ماجرا از حوزه يک حادثه دانشگاهي خارج شده و در سطحي ملي و عليه يک خيزش ملي بررسي شود.
روزی که روزنامه سلام نامه و طرح سعيد امامي درباره طرح مطبوعات و باصطلاح "مقابله با يورش فرهنگي" را منتشر کرد تا نشان دهد آن طرح عليرغم حذف سعيد امامي، از درون هسته مرکزی تمام رويدادهای توطئه آميز، يعني بيت رهبری بيرون مي آيد، مصادف بود با روزی است که يک خبرنگار ايراني، در ادامه گفتگوی دنباله داری که با مريم فيروز در خانه مشترک کيانوری- مريم فيروز داشت، همراه با همين شماره روزنامه سلام وارد خانه آنها شد. کيانوری حق دخالت در اين گفتگو و ابراز نظر را نداشت و چارچوب گفتگو نيز محدود به تاريخ بيداری زنان ايران و خاطرات غیر حزبی- سیاسی مریم فیروز بود. وقتي دسته روزنامه های صبح روی ميز گذاشته شد، کيانوری با ديدن تير روزنامه سلام، به خبرنگاری که برای گفتگو آمده بود گفت: ديدار امروز را کوتاه کنيد؛ منتظر يک واکنش بزرگ بايد بود!
نه او اضافه بر اين جمله چيزی گفت و نه آن که برای مصاحبه رفته بود، دارای چنان تجربه و شم سياسي بود که مفهوم اين جمله و اين اشاره را حدس بزند. آن که باندازه کافي تجربه و شم تيز سياسي داشت و بقول همان خبرنگار "هنوز مثل ساعت اُومگا" کار مي کرد، حادثه را پيش بيني کرده بود. (بعدها، سردبير مجله ای که مصاحبه با مريم فيروز برای انتشار در آن انجام مي شد و از روزنامه نگاران قديمي و مسلط به امور ايران است، همين اصطلاح "اُومگا" را چند بار و در مقاطع مختلف بکار برد.)
از 18 تير تا 24 تيرماه يک هفته کامل کودتائي در ايران گذشت و اگر نبود بيم از واکنش عمومي مردم در حمايت خياباني از خاتمي، شورای کودتائي سپاه با تائيد رهبر حالت فوق العاده را اعلام و دولت سپاهي بر سر کار آمده بود.(این بخشی از مصاحبه و اعتراف صریح روح الله حسینیان(با نام مستعار "خسرو" در طرح قتل های زنجیره ایست که تاکنون بارها در راه توده انتشار یافته است) طرحي که سرانجام نيز تحقق يافت، اما بتدريج و طي مراحل تکاملي. درست مانند زلزله ای که روی مي دهد و پس لرزه های آن همچنان مي‌تواند تا مدت ها ادامه يافته و ساختمان های ضربه ديده و ديوارهای ترک برداشته را فرو ريزد.
اعلام ماهيت کودتائي يورش به خوابگاه دانشجويان در 18 تير ماه از جانب راه توده، آن زمان و در گرما گرم خوش باوری ها و در واقع بي اطلاعي ها و بي ارتباطي ها با ایران و بی خبری از حوادث داخل کشور، اغلب با ناباوری تلقي شد. در حقيقت نيز آنان که انتخابات دوم خرداد را تحريم کرده و اساسا منکر جنبش اصلاحات بودند و در پي اثبات شعارها و ارزيابي های ساده انگارانه خويش از رويدادهای کشور و نفي حرکت اصلاحي، نمي توانستند حادثه را اينگونه ببينند، زيرا اگر اينگونه مي ديدند و اعلام مي کردند، عملا بايد مهر باطل بر ارزيابي هاي خود مي زدند و می پذيرفتند که جنبشي هست و دولتي نيز وجود دارد که مخالفان عليه آن به کودتا برخاسته اند. پس يا با کودتاچي ها بايد بود و يا عليه آنها! و مسئله از همينجا آغاز مي شد. و اين خانه تکاني فکری - سياسي بزرگي بود که برای پذيرفتن آن به جسارتي بيش از جسارت اتهام زدن جسورانه و گاه وقيحانه به اين و آن نياز است.
راه توده در آن روزهای پرالتهاب و حساس برای کشور و برای جنبش اصلاحي، نظرات و اخبار و اطلاعات خود را پياپي و روزانه منتشر کرده و آنچه را مشي و سياست توده ای مي دانست و مي داند نيز به داخل کشور منتقل کرد.
زمان از فراز حوادث عبور کرده است. کودتاگراني که امروز به حاکميت يکدست رسيده اند، بسيار مي کوشند حجاب فراموشي بر سر آن حوادث بکشند و يا آن را کوچک و منحرف از ريشه‌های ماجرا تبليغ کنند. بسياری از نيروهای سياسي نيز پشت همين ديوار- فراموشي- دوست دارند سنگر بگيرند و از انفعال و بي خبری خود در آن روزها چيزی نگويند. در چنين عرصه تنگ و دشواری است که ما مي کوشيم دفاتر ايام را باز نگهداريم و نشان دهيم که در لحظه حادثه و حتي پيش از آن بايد وقوع زلزله و آوار را ديد و گفت و در کنار جنبش ايستاد و آينده را نشان داد. توده ها خود بايد تجربه کنند، اما رسالت توده ای زودتر ديدن و پيشاپيش گفتن است. اینست آن نکته گرهی و مرکزی که از انقلاب 1905 روسیه تاکنون بعنوان درسنامه بزرگ انقلابی در تاریخ انقلاب جهانی ثبت است و با کمال تاسف کسانی بنام توده ای ، حتی همین درس را نیز از تاریخ نیآموخته اند و خواه ناخواه نمی توانند بر صفحه جامعه مشق بنویسند.
راه توده مجموعه خبرها و تحليل های روزانه خود را از 18 تير تا 23 تير ماه 1378، همان زمان و طي اطلاعيه اي منتشر ساخت و در شماره 86 راه توده که در مرداد ماه 1378 منتشر شد، آن اطلاعيه و اخبار منتشره در آن روزها را يک بار ديگر به دست چاپ سپرد. آن اطلاعيه تاريخي (23 تيرماه 1378) و اخبار در پيوند به آن را از دوره راه توده بيرون کشيده و عينا در ادامه اين سرمقاله مي آوريم تا در مقايسه با افشاگری های جديدی که دست اندرکاران آن روز در دولت خاتمي و حاضران در صحنه سياسي در اين روزها مي کنند مقايسه کرده و خود نتيجه بگيريد: 18 تير، کودتا بود یا نه؟ و راه توده درست ديده بود یا خیر؟

1- اطلاعيه راه توده، جبهه متحد "ارتجاع - بازار" ایران را به سوی بزرگترين فجايع ضد ملي مي برد!
2- کودتاگران مي خواستند دولت را به شورای فرماندهان سپاه بسپارند!
3- توده ای های داخل کشور چگونه مي انديشند!
4- از ميان گزارش های دريافتي

---------------------------------------------------------------------

صفحات اول

"اتحاد مردم"

به سردبیری "به آذین"

"اتحاد مردم" ارگان مطبوعاتی "اتحاد دمکراتیک مردم ایران" بود. بنیانگذار اتحاد دمکراتیک مردم ایران نیز زنده یاد "به آذین". سایه به سایه "مردم" و "نامه مردم" با مشی و سیاست دفاع از انقلاب 57 و در دفاع از ضرورت اتحاد همه نیروهای مترقی و دمکرات ایران انتشار یافت.

-------------------------------------------------------------------------------

گفتگو با "مورالس" رئيس جمهوری بوليوی

بوليوی

يگانه راه حل انقلابی

حرکت در جهت سوسياليسم است

ترجمه .آبتين سرمدی


  بايگانی راه توده - گزيده هايي ازراه توده - اطلاعيه ها - مصاحبه های سردبيرراه توده - مقاله ها - مقاله ها و نوشته های تئوريک و تحليلي - آثار باليني - مردم و نامه مردم

  مشي و سياست توده ای در سرمقاله های مردم - اطلاعیه ها از 57 تا 62 - پرسش و پاسخ - نوید - سرودهای حزب توده ايران - فاجعه ملي(قتل عام 67 - کودتای 28 مرداد دکتر نورالدين کيانوری - به آذين - محمدعلي عمويي - مريم فيروز - احسان طبری - جوانشير - سياوش کسرايي - رحمان هاتفی - پرفسور عبدالحسين آگاهي - مهدی کيهان

           
 

واقعيت ها و استراتژی

نوشته " ژاك شامبز"

 ترجمه و تدوين "ن. کيانی" برای راه توده

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
   

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم

 ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 
 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

 
 
 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

یک عمر فریاد آزادی را با صدای به آذین

 

 

محمد علی عمويی
ـ مصاحبه با نشریه نامه
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی از کسرايی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

 

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

 
 
 
 

 

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است