راه توده

آصف رزمدیده

دکتر حسین جودت

عزیز یوسفی

حسن قزلچی

ابوتراب باقرزاده

کلیات مطبوعات نیمسال 1325
5 پایتخت ویران
روی دست مردم اروپا ماند
با پایان جنگ، سلطنت دلار در اروپای غربی آغاز شد
و سوسیالیسم شانه های خود را زیر ویرانه های اروپای شرقی داد.

143

عباس حجری

دوشنبه 15 مرداد 1386

جستجو در راه توده | آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 143

آجرهای لق

دیوار رهبری حزب
 
را سرانجام فرو ریخت
ترجمه "م. شیزلی"

--------------------

آغاز انتشار "چهره خانه"
احسان طبری در راه توده
با این چهره و قلم
طبری نیز باید آشنا شد

--------------------

مارکس و آزادی فردی
انسان یا جامعه
تحول از کدام جبهه آغاز خواهد شد؟
لوسیین سو- ترجمه حمید محوی

--------------------

جعلیات و حقایق
فاجعه الکلیسم
با فروپاشی شوروی
ابعاد عظیم تر به خود گرفت
ایگورلیگاچف. ترجمه م.شیزلی

--------------------

حماسه داد
دادستان کهن
شاه و خودکامگی
ایرانی و آزادگی

ف.م. جوانشیر


 

--------------------

ماتریالیسم تاریخی

جمهوری اجتناب ناپذیر
و ماهیت دولت ها
امیر نیک آئین

دو دیدگاه محافل توده ای داخل کشور
پیرامون تغییرات جدید در ترکیب طبقاتی حاکمیت
سرمایه داری صنعتی نظامی
با دو احتمال
1 - گرایش فاشیستی - امپریالیستی در داخل و منطقه
2 - قبول الزامات اجتماعی سرمایه داری تولیدی- ملی

در فاصله انتشار شماره گذشته و شماره کنونی راه توده، دو دیدگاه نسبتا به هم نزدیک درباره تحولات بسیار مهمی که در ترکیب طبقاتی حاکمیت جمهوری اسلامی در جریان است، از داخل کشور و بعنوان دیدگاه محافل توده ای برای انتشار در اختیار ما قرار گرفته است.
ارسال کنندگان این دو تحلیل و دیدگاه یاد آور شده اند که آنچه را برای انتشار ارسال داشته اند حاصل بحث و تبادل نظرهای دوران اخیر، پیرامون اوضاع جاری کشور است. آنها افزوده اند: ما می خواستیم به یک نظر و دیدگاه واحد رسیده و سپس آن را برای انتشار در اختیار شما قرار دهیم، اما برخی خوش بینی ها و بدبینی ها در میان دوستان منجر به ادامه بحث ها می شد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم هر دو دیدگاه که بصورت دو کارپایه مورد بحث ما در اینجا بود را بفرستیم، که احتمالا دامنه این بحث را از دایره ما در داخل، به دایره توده ای ها در خارج از کشور نیز گسترش بدهد.
آن تفاوت و یا خوش بینی و بدبینی را در این دو نکته می توانیم خلاصه کنیم:
1- برخی دوستان معتقدند که روند صنعتی شدن، الزاماتی را به حاکمیت تحمیل خواهد کرد که این الزامات خود خنثی کننده گام های نظامی- فاشیستی خواهد بود. این دیدگاه که برخی دوستان دیگر ما با آن موافق نیستند، بصورت مستقل ارسال می شود. (این دیدگاه را با عنوان" نقش نظامیان در هدایت وتقویت سرمایه داری صنعتی – تولیدی" در راه توده این شماره می خوانید.)
2- دیدگاه دوم ظرفیت تجدید نظر سرمایه داری تازه نفس و نظامی- صنعتی در روش های فاشیستی را بسیار ضعیف ارزیابی می کند و حاکمیت کنونی را دارای ظرفیت بازگشت از مسیری که می رود نمی بیند. بنابراین، پایان کار را همراه با حوادث بزرگی و حادثه جوئی های خطرناک توام می بیند. این دیدگاه و کارپایه را نیز، همراه با استدلال هائی که ارائه شده می فرستیم. درعین حال که ما در اینجا به بحث های خود ادامه خواهیم داد، شما نیز با انتشار این بحث ها، به تداوم آن در خارج از کشور کمک کنید. (این بخش نیز با عنوان" الیگارشی نظامی ج. ا با رویکرد سرمایه داری انحصاری- فاشیستی " در این شماره راه توده منتشر شده است.)

نگاه اول
نقش نظامیان در هدایت و تقویت
سرمایه داری صنعتی - تولیدی
نگاه دوم
الیگارشی نظامی ج. ا با رویکرد
سرمایه داری انحصاری- فاشیستی

-----------------------------------------------

برگزاری دوازدهمین کنگره حزب کمونیست آفریقای جنوبی
از افریقای جنوبی تا جمهوری اسلامی
"سپردن تولید و صنایع به مردم"
بنام مردم، به کام سرمایه داران
ترجمه و تنظیم عسگر داوودی

-----------------------------------------------

بخشی از مقاله گنادی زوگانف که در سایت
حزب کمونیست روسیه فدراتیو منتشر شده است
روسیه یا شوروی
در کدام حکومت
روشنفکران نابود شدند؟
ترجمه بهروز بکتاشی

-----------------------------------------------

پایان "از خواب تا بیداری"
آن مرگ، تقدیر نبود
خنجر دیگری بود بر
پهلوی زخمدار به آذین

کتاب "از خواب تا بیداری" نوشته زنده یاد "به آذین" به پایان رسیده و به همین دلیل در شماره گذشته و این شماره راه توده جای آن خالی است! برخی خوانندگان راه توده درباره توقف انتشار آن سئوال کرده بودند. این توضیح، روشن می کند که کتاب به پایان رسید، ما انتشار آن را متوقف نکردیم. اما، این حق برای آنها که می پرسند چرا در آخرین شماره اعلام نکردید که کتاب به پایان رسیده باقی است، ضمن آنکه ما نیز به نا حق چنین نکردیم.
می خواستیم پس از پایان کتاب، یک شماره دیگر نیز مانند همین شماره ای که می خوانید منتشر کنیم و در آن اشاره به سرگذشت و یا بهتر است بنویسم سرنوشت دکتر"زرتشت" فرزند به آذین که در کتاب "از خواب تا بیداری" مخاطب به آذین است و خود او نیز نویسنده بخشی از آن کتاب بکنیم.
دکتر زرتشت به آذین، که بخشی از سرگذشت و سرنوشت او در سال های پر تب و تاب انقلاب چریکی و ضدیت با اتحاد شوروی طی شد و با مدرک تحصیلی پزشکی از مسکو به پاریس بازگشت، در ژانویه سال 2000 و درست در شبی که سال از روی این شانه مردم اروپا به آن شانه منتقل می شد، دچار ایست قلبی شد و چشم بر جهان فرو بست. مرگ او نیز خود ضربه دیگری بود بر روح زخمدار به آذین. از دکتر زردتشت یک پسر و سه دختر باقی مانده است که امیدواریم تندرست و کامیاب باشند.
بدون این موخره، گوئی کتاب "از خواب تا بیداری" یک توضیحی را کم داشت. یعنی اعلام خواب ابدی زرتشت.
به همه جوان هائی که سال های دهه 1350و 1340 را به یاد ندارند و اساسا در آن سال ها در حیات نبوده اند، بار دیگر توصیه می کنیم این کتاب را حوصله کرده و با دقت بخوانند.
بخوانند زیرا کج روی ها به گونه ای دیگر و با شعارهائی دیگر می تواند گریبان نسل نوین و عاصی از حکومت را در ایران بگیرد. با این برداشت و تعبیر، کتاب "از خواب تا بیداری" همچنان به روز است و به همین دلیل نیز ما آن را روی سایت راه توده منتشر کردیم.

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت

 با ذکر منبع آزاد است