راه توده

ف.م.جوانشیر

پرفسور آگاهی

هدایت اله حاتمی

سیاوش کسرایی

احسان طبری

تحلیل 21 دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه های ایران
فاجعه را تکرار نکنید
توده های مردم نیازمند
پیشگام مسلح نبوده و نیستند!

دکتر نورالدین کیانوری

144

دوشنبه 22 مرداد 1386

جستجو در راه توده| آرشيو شماره های گذشته |روزنت ها ـ سايت ها ـ وبلاگها

دوره اينترنتی ـ شماره 144

بخش سوم از دو دیدگاه محافل توده ای
سیاست های طلبکارانه
کشور را به سمت جنگ می برد!

دولت نظامی، قبل از آنکه خشتی بر خشتی گذاشته باشد 120 میلیارد دلار را به کام واردات جنگی ریخته و با ماجراجوئی های خویش می رود که تمام دستآوردهای اقتصادی و صنعتی گذشته ایران را نیز در خطر قرار دهد. روش فاشیستی با همه پیامدهای آن، سرانجام راهی است که دولت احمدی نژاد در پیش گرفته است. دولتی که برای نخستین بار در طول حیات جمهوری اسلامی سازش با طبقه کارگر را کنار گذاشته و با شعار تولید و اشتغال، به سمت تقابل با همه تشکل های کارگری می رود.

بخش سوم، از دو دیدگاه نسبت به آینده احتمالی گرایش به تولید صنعتی در جمهوری اسلامی را در این شماره می خوانید. آنچه در شماره گذشته راه توده منتشر شد، در کنار بخشی که در این شماره می خوانید، در مجموع خود کوششی است برای فاصله گیری از رویدادهای خُرد و کوچک در جامعه و ناپدید شدن حرکت های بزرگ و اصلی حکومت در سایه این رویدادها. دو محفل توده ای در داخل کشور، حاصل بحث های خود پیرامون شناخت ماهیت طبقاتی حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی را برای انتشار در اختیار ما قرار دادند. تفاهم بر سر شناخت روند جاری در کشور، در این دو محفل با کمی "خوشبینی" و کمی "بدبینی" نسبت به "امکان" و یا "عدم امکان" توام است و این باز می گردد به روش و سیاست، خام خیالی های حکومت برای سلطه بر منطقه و جنگ طلبی و توسعه طلبی.  ادامه

--------------------------------------------------

احزاب کمونیست و چپ اروپا
مردم را به مقاومت فراخواندند
"قرارداد اتحادیه اروپا"
توطئه ای برای
دور زدن "همه پرسی"
هفته نامه «عصرما» ارگان حزب کمونیست آلمان
ترجمه عسگر داوودی

چهره اتمی امریکا
6 دهه پس از بمباران ژاپن
م. شیزلی

تا کنون، دولت آمریکا، اولین دولت در تاریخ بشری است که نیروی اتم را برعلیه بشریت بکار گرفـته است و ژاپن، اولین کشوری است که قربانی ارضاء مطامع امپریالیسم استعمارگر در کاربرد اتم برای مقاصد نظامی گردید.

بشریت امروز، جامعه اروپای متمدن را نه فـقـط بخاطر بوجود آوردن، حمایت و پشتیبانی کشور و دولت آمریکا مورد نفرین و نکوهش قرار می دهد، بلکه، فراموش نمی کند که، فاشیسم، بزرگترین فاجعه قرن بیستم و خطر رو به رشد قرن حاضر نیز، در دامن اروپای مدرن، تولد یافـت، پرورده شد و فاجعه آفرید.  ادامه

--------------------------------------------------

تفاوت بنیادین میان
رقابت و تضاد
د. رحمت

مضمون انقلاب مشروطه، اگر اشتباه نكنم عبور از سرمایه داری تجاری سنتی به سرمایه داری صنعتی تولیدی بود كه این امر بدلیل سرسختی سرمایه داری تجاری كه از این طریق آسان تر به ثروت دست می یافت و شاید ترس از شكل گرفتن پرولتاریای صنعتی صورت نگرفت. اما این تحول بایستی دیر یا زود كم و بیش در جامعه رخ می داد. چرا، که قبل از اینكه خواسته این یا آن فرد باشد، ضرورت و زمینه عینی در جامعه داشت. در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری سرمایه داری تجاری سنتی نقش مهمی در روی كار آمدن دولت احمدی نژاد داشت. البته این تصور را نداشت كه این دولت به رقیب او تبدیل خواهد شد.
همانطور كه در تحلیل منتشره در راه توده اشاره شده، این تحول ضرورت و نیاز جامعه است كه امروز قرعه آن بنام چند نظامی و غیر نظامی افتاده است كه سكان حركت بسوی سرمایه داری تولیدی را بدست گیرند و برای تصاحب بیشتر ثروت و قدرت برای خود و نه برای مردم با سرمایه داری تجاری در افتند. اما بایستی توجه کرد كه این تضاد، تضاد اصلی جامعه ما نیست و از آنجائی كه اصل نیست نمی تواند تعیین كننده باشد. هر جا كه صحبت بر سر ایستادگی در برابر حقوق اجتماعی و غیره باشد در كنار یكدیگر در برابر مردم صف كشیده اند. یا به زبان دیگر، حمله و دستبرد به حقوق كارگران، زنان، دیگر اقشار جامعه، مقابله با آزادی های سیاسی و غیره نه ناشی از تضاد که ناشی از رقابت این دو است. اگرچه من امكان استفاده از تضاد این دو به سود مردم را نفی نمی كنم.
توان زیادی برای دولت نظامی- اسلامی كه مضمون آن سرمایه داری تازه نفس است نباید قائل شد.

اشغال عراق
امریکا غارت می کند
مرتجعین، بنام مقاومت
مردم را می کشند!
"عصر ما" ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان
ترجمه وحید منصوری

------------------
جعلیات و حقایق
افسانه سرائی های پوچ
خودکفائی غلات
در روسیه سرمایه داری
ایگورلیگاچف. ترجمه م.شیزلی
------------------

حماسه داد
مردم و پهلوانان
شاهان و خودکامگان
زنده یاد ف.م جوانشیر
از قربانیان قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367

------------------
داستان گونه هائی به قلم احسان طبری
چهره خانه
رضا جیرجیری
و اصغر چاخان
------------------

ماتریالیسم تاریخی

نظام های ضد انقلابی
از سرکوب و نفی رفرم
تا تن سپرده به عقب نشینی

امیر نیک آئین

------------------
مارکس و آزادی فردی
بحث اینجاست
حقوق برای کدام بشر؟
آزادی برای چه کسی ؟
لوسیین سو- ترجمه حمید محوی
------------------

شناخت مرحله
گذار"سوسیالیستی"
کیوان خسروی

           
 

 

هيتلر و آلمان ها

(ورنر پاريس ـ اديسيون سوسيال ـ 1982)

نوشته پي ير آنجل

 ترجمه عليرضا خيرخواه

 

بازی شیطاني

نوشته روبرت دريفوس

ترجمه فروزنده فرزاد

           
 

مقاله ها و نوشته های

تئوريک و تحليلی

* گرایش توسعه طلبانه سرمایه دینامیسم گلوبالیسم                   ترجمه ش. م. بهرنگ

*انقلاب نوین جهانی استوار برپایه های مادی ـ تکنیکی جهام واقعا موجود

تهیه و تدوین ک.رحمانی

*مارکسیسم کلید درک خلاق جهانی که می شناسیم و می سازیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

 

آثار بالينی

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

احسان طبری

یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی

احسان طبری

ماتریالیسم دیالک تیک

امیر نیک آئین

ماتریالیسم تاریخی

امیر نیک آئین

 

سیاوش کسرايی
ـ باور (آخرین شعر خوانی)
ـ آرش کمانگير

ـ ما را مدد کنيد

 

 

دکتر نورالدين کيانوری
ـ نامه به علی خامنه ای از زندان اوین
ـ سنت، مذهب و مدرنیته
ـ سخنی با همه توده ای ها

   

بشنويد!

 فریاد آزادی راباصدای به آذین

 - از خواب تا بیداری

 - میهمان آقایان

 

 

محمد علی عمويی
ـ خیانت به سوسیالیسم
ـ گفتگو با روزنامه آفتاب
ـ گفتگو با آفتاب امروز پیرامون درگذشت کیانوری

 

مريم فيروز
ـ گفتگو با روزنامه اومانیته
ـ گفتگو با رادیو ایرانیان پیرامون آخرین لحظات حیات نورالدین کیانوری

 

احسان طبری
ـ از میان ریگ ها و الماس ها
ـ نقش مذهب و پایگاه طبقاتی مبارزان مذهبی در ایران
ـ درباره ملت و مسئله ملی

 

ف.م. جوانشير
ـ حماسه داد
ـ آن که غبار از چهره سیاسی فردوسی روبید!

 

پرفسور آگاهی
ـ تاريخ احزاب در ایران

 

مهدی کيهان
ـ جنبش سنديکايی در ایران

 

 

"مردم"

و

 "نامه مردم"

سرگذشت ارگان مرکزی حزب توده ایران

------------------------

صفحات اول "مردم" و"نامه مردم"
از سال 1358 تا 1360

------------------------

مشی و سياست توده ای

 در سرمقاله های

"مردم" و "نامه مردم"

------------------------

اطلاعيه ها

و اعلاميه های

 حزب توده ایران

 از 56 تا 62

پرسش و پاسخ

آنچه حزب گفت

و
آنچه روی داد

نــويد
آذرخشی در آسمان استبداد به

سازمان نويد تبديل شد

فاجعه ملی

قتل عام سال 1367

 کودتای 28 مرداد

اسناد، تصاوير و مقالات تحقيقی

- .......

رحمان هاتفی

ـ شکوفه های دوست داشتن!
ـ تيزابی، از طايفه ماندگاران!

ـ آن سرخ گل، گلسرخی بود

           
 

...جنبش های اجتماعی در ایران- طبری

از مهرپرستی تا استبداد دینی

40 قرن جدال

مذهب و آئین در ایران

 

1400 سال مقاومت ایرانی ها

برای حفظ هویت خویش

--------------------

جنگ و جهانی شدن

ترجمه جعفر پویا

 

تاریخ به روایت مطبوعات

--------------------

فلسفه را مردمی کنیم

ترجمه علیرضا خیرخواه

  تماس با ما  

حساب بانکی

Vernis

PostbankEssen

KontoNr. 0517751430

BLZ: 360 100 43

Germany

Tel:+49-30-36759721

Email : contact@rahetudeh.com

آدرس پستی

Postfach 126926
 10609 Berlin-

Germany

 

نقل مطالب منتشر شده دراین سایت طبق GNU و  GFDL

 با ذکر منبع آزاد است